Skip to content

Equinor tildeler kontrakt verdt 8 milliarder kroner til Aibel

(UTC)Last modified
Hammerfest LNG på Melkøya.
Hammerfest LNG på Melkøya.
(Foto: Øivind Haug / Equinor)

Equinor har på vegne av partnerskapet i Snøhvit tildelt Aibel en stor kontrakt for modifikasjonsarbeid på Hammerfest LNG i forbindelse med Snøhvit Future-prosjektet. Kontrakten er tildelt med forbehold om myndighetsgodkjenning av prosjektet.

Aibel er tildelt en EPCI-kontrakt som innebærer prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av to nye prosessmoduler relatert til landkompresjon og elektrifisering av anlegget på Melkøya. De skal også bygge en ny mottaksstasjon for strøm fra land samt utføre integrasjonsarbeid på anlegget.

Oppdraget er en opsjon i FEED-kontrakten (forprosjektering og design) som Aibel ble tildelt i september 2020.

Gruppebilde fra kontraktsigneringen.
Digital kontraktsignering ved Mette Halvorsen Ottøy (t.v.), direktør for anskaffelser i Equinor, og Mads Andersen, konsernsjef i Aibel. Til høyre: Siv Skadsem, Equinors porteføljeleder for nye utbygginger på norsk sokkel.
(Foto: Eva Sleire / Equinor)

– Aibel har vært en av våre hovedleverandører for Hammerfest LNG siden oppstarten i 2007. De kjenner anlegget godt, er etablert med egen avdeling i Hammerfest og har solid erfaring fra andre store modifikasjonsprosjekter på anlegg i drift. Jeg har derfor høye forventninger til at de vil gjøre en god jobb på en sikker måte. Denne kontrakten vil skape store ringvirkninger både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser i Equinor.

Aibel skal i tillegg til prosjektrelaterte oppgaver for Snøhvit Future utføre ytterligere oppgradering av eksisterende systemer på Hammerfest LNG for å robustgjøre anlegget for forlenget levetid fram mot 2050.

I år og neste år vil Aibel tildele flere større kontrakter til sine underleverandører for arbeid på anlegget og de vil legge til rette for bruk av lokale leverandører i flere faser av prosjektet, blant annet innen bygg- og anleggsentreprise. Arbeidet med prosjektering starter umiddelbart.

Aibel skal gjennomføre store, komplekse modifikasjoner på Hammerfest LNG. I tillegg skal de bygge større moduler ved sine verft og hovedtyngden av arbeidet vil være i perioden 2024-2026.

Snøhvit Future er det største prosjektet på Melkøya siden anlegget kom i drift og vil skape betydelige ringvirkninger. En ringvirkningsanalyse fra Kunnskapsparken Bodø estimerer at om lag 70 prosent av verdiskapningene vil tilfalle norske bedrifter og mer enn en tredel av dette vil gå til Nord-Norge. Regional sysselsetting i prosjektperioden er estimert til 1 680 årsverk (5 400 årsverk nasjonalt).

Snøhvit Future-prosjektet består av landkompresjon samt elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya. Etter hvert som trykket faller i reservoarene, er det nødvendig med kompresjon for å sikre tilstrekkelig strømming av gass fram til anlegget.

Prosjektet vil forlenge platåproduksjonen og sikre høy gasseksport, arbeidsplasser og ringvirkninger også etter 2030, samtidig som CO2-utslipp fra anlegget reduseres med 850 000 tonn årlig, det tilsvarer 2 prosent av Norges samlede utslipp. Stortinget har besluttet å redusere norske CO2-utslipp med 55 prosent innen 2030.

Snøhvit Future- prosjektet innebærer investeringer på 13,2 milliarder kroner for å sikre videre drift av anlegget fram mot 2050.

Fakta

Når et partnerskap ber om å få tildele kontrakter før myndighetsgodkjenning av et prosjekt kan det ha flere årsaker, som for eksempel lang leveringstid av utstyr eller omfattende prosjektering (ingeniørarbeid). Da er det nødvendig å tildele kontrakter tidlig for å kunne levere prosjektet til avtalt tid.

Partnerne har det fulle og hele ansvaret for økonomisk risiko. Slike preinvesteringer godkjennes av Olje- og energidepartementet og gir ingen føringer for myndighetenes behandling av partnernes søknad om godkjenning av prosjektet.

Snøhvit Future

  • Rettighetshaverne i Snøhvit er Equinor Energy ASA (36,79%), Petoro AS (30,00%), TotalEnergies EP Norge AS (18,40%), Neptune Energy Norge AS (12,00%) og Wintershall Dea Norge AS (2,81%).
  • Snøhvit-feltet ligger i den sentrale delen av Hammerfestbassenget i det sørlige Barentshavet. Vanndybden er 310-340 meter. Snøhvit ble påvist i 1984, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2002.
  • Snøhvit er det første feltet som ble bygd ut i Barentshavet. Feltet omfatter Snøhvit-, Albatross- og Askeladd-strukturene.
  • Utbyggingen omfatter kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Melkøya, nettilknytning inkludert trafostasjon på Hyggevatn og utløser Statnetts bygging av ny kraftkapasitet til Hammerfest fra Skaidi.
  • Planlagt oppstart av landkompresjon og overgang til elektrisk drift av Melkøya er i 2028.

Hammerfest LNG

  • Hammerfest LNG er Europas første produksjonsanlegg for nedkjølt flytende naturgass (LNG) og ligger på Melkøya utenfor Hammerfest.
  • Hammerfest LNG startet opp i 2007 og er en hjørnesteinsbedrift i Finnmark med om lag 350 fast ansatte pluss om lag 150 kontraktører og lærlinger. Inkludert ringvirkninger bidrar drift av anlegget med nær 900 årsverk i Nord-Norge
  • Ved normal produksjon leverer HLNG 18,4 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet, eller 6,5 milliarder kubikkmeter i året. Det tilsvarer energibehovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger, eller 5% av all norsk gasseksport.
  • Utvinning og ilandføring skjer fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd. Gassen kommer inn til anlegget via en 143-km lang rørledning. På anlegget blir naturgassen prosessert og nedkjølt til minus 163 grader og lagret i egne tanker før utskipningen. Alle produktene (LNG, LPG og kondensat) eksporteres ved bruk av skip eller biler.

Siste nyheter