Skip to content

Investerer for å opprettholde høy gassproduksjon på Troll

(UTC)
Troll A-plattformen i Nordsjøen
Troll A-plattformen i Nordsjøen
Foto: Øyvind Gravås/Even Kleppa - Equinor

Equinor og Troll-partnerne har vedtatt å investere i overkant av 12 milliarder NOK for å videreutvikle gassinfrastrukturen i Troll Vest gassprovins.

Dette vil fremskynde produksjonen fra reservoaret slik at dagens høye gasseksportnivå fra Troll- og Kollsnesverdikjeden kan opprettholdes mot 2030.

Prosjektet Troll Fase 3 steg 2 inkluderer 8 nye brønner fra to nye brønnrammer med havbunnskontroller fra eksisterende brønnrammer. Det skal legges en ny gassrørledning for tilknytning til Troll A-plattformen og prosjektet skal også gjøre modifikasjonsarbeid på Troll A. Produksjonsstart for de første brønnene er planlagt i slutten av 2026.

Geir Tungesvik - portrett
Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser
Foto: Sheyda Aalgaard

– Dette er et svært lønnsomt prosjekt som vil sikre høy gassproduksjon fra Troll-feltet. Partnerskapets beslutning er viktig for at vi fullt ut kan utnytte kapasiteten i eksisterende infrastruktur. Vi har valgt å bruke kjente og solide leverandører som vi i stor grad har rammeavtaler med, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.

– Det er en fordel at flere av disse har erfaring fra forrige steg i Troll fase tre-utviklingen. Dette vil vi bygge videre på for å oppnå sikre og effektive leveranser og gjennomføring sier Tungesvik

Den nye infrastrukturen vil fremskynde produksjonen fra reservoaret tilsvarende omtrent 55 milliarder standard kubikkmeter gass. På det meste vil det årlige bidraget fra den nye utbyggingen utgjøre rundt 7 milliarder standard kubikkmeter gass.

Kollsnes prosessanlegg i Øygarden vest for Bergen - Equinor-ansatt i forgrunnen
Kollsnes prosessanlegg i Øygarden vest for Bergen
Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor
Kjetil Hove - portrett
Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.
Foto: Sheyda Aalgaard

– Sammen med partnerne, Gassco og norske myndigheter har vi jobbet for å maksimere energileveransene fra norsk sokkel siden 2022. Med dette prosjektet fortsetter Troll og Kollsnes å bidra vesentlig til norsk sokkels rolle som stabil og sikker energileverandør til Europa i en krevende tid. Gassen fra Troll utgjør alene rundt 10 % av Europas behov, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Første steg av gassproduksjonen fra Troll Vest gassprovins startet i 2021 og omfattet 8 brønner og en ny rørledning til Troll A-plattformen, samt en ny innløpsmodul. Denne delen av prosjektet bidro til å forlenge platåproduksjon med 5-7 år.Steg 2 vil ytterligere forlenge platåproduksjonen med rundt 4 år, og gjøre produksjonsnedgangen de påfølgende 10-12 årene mindre.

Platåproduksjonen av gass fra Troll er økt som følge av nylige oppgraderinger av prosessanlegget på Kollsnes. Tidligere var maksimal produksjon fra Troll på 121 millioner standard kubikkmeter gass pr. dag. Nå er denne hevet til 129 millioner. Produksjonen fra de nye Troll-brønnene vil utgjøre omtrent 20 millioner standard kubikkmeter gass pr. dag.

Partnerskapet vil nå sende en underretning til Energidepartementet om utbyggingen i henhold til Petroleumsloven.

Kontrakter i Troll Fase 3 steg 2:

 • OneSubsea ble tildelt tidligfaseprosjektering (FEED) med opsjon for detaljprosjektering, anskaffelser og bygging (EPC) av produksjonssystemer på havbunnen inkludert kontrollkabler. Opsjon er utøvd og anslått verdi er rundt to milliarder NOK. Kontrollkabler vil bli produsert i Moss og strukturer og manifolder sammenstilles i Egersund.
 • Rørleggingskontrakt for 36 tommers gassrør er tildelt Allseas.
 • Odfjell Drilling og riggen Deepsea Aberdeen har fått kontrakt for boring av åtte produksjonsbrønner på Troll-feltet i forbindelse TP3 II. Boringen planlegges å starte sent i 2025 eller tidlig i 2026, og kontraktsverdien er beregnet til rundt 1,3 milliarder NOK, ekskludert integrerte boretjenester, indeksreguleringer og insentiver for effektivitet og drivstoffreduksjoner.
 • Videre vil det bli satt kontrakter for fabrikasjon og installasjon av endestrukturer for rørledningen, kontrollkabler, tilkoblingsrør med mer, i tillegg til installasjon av produksjonssystemet på havbunnen. Verdien på arbeidsomfanget er beregnet til å ligge i overkant av en milliard NOK.
 • Aker Solutions har tidligere blitt tildelt en FEED-studie for modifikasjoner på Troll A-plattformen. Evaluering vil pågå gjennom sommeren for tildeling av gjennomføringen for detaljprosjektering, anskaffelser og konstruksjonsarbeidet på plattformen. Kontraktstildeling er også planlagt mot slutten av sommeren.

Fakta om Troll

 • Partnerskap: Equinor Energy AS 30,58% (operatør), Petoro AS 56%, AS Norske Shell 8,10 %, TotalEnergies EP Norge AS 3,69%, ConocoPhillips Skandinavia AS 1,62%.
 • Troll er Norges største produsent av gass, med svært store reserver igjen i bakken.
 • Gassen fra Troll alene møter rundt 10 % av Europas behov.
 • Årlige energiproduksjon fra Troll-feltet tilsvarer ca tre ganger årlig norsk vannkraftproduksjon.
 • Det enorme ressursgrunnlaget har gjort det nødvendig å planlegge utbygging og produksjon i tre faser:
 • Fase 1 er gassen i Troll Øst, som resulterte i Troll A, Kollsnes gassanlegg og tilhørende infrastruktur. Gassen eksporteres til Europa via Zeepipe-rørledningene.
 • Fase 2 er oljen i Troll Vest, som resulterte i Troll B- og C plattformene og tilhørende infrastruktur. Oljen sendes til oljeterminalen på Mongstad.
 • I fase 3 produseres gasskappen over oljekolonnen i Troll Vest, samtidig som oljen produseres videre. Gassen som produseres går til Troll A og videre i eksisterende infrastruktur.
 • I fase 3, steg 2 vil gassvolumer fra Troll Vest bli fremskyndet. Det skal bores 8 brønner fra to bunnrammer.
 • Troll A-plattformen er elektrifisert og produksjonen har derfor svært lave CO2-utslipp. I løpet av kort tid vil Troll B og C plattformene driftes delvis med kraft fra land. Dette vil redusere utslippene fra Troll ytterligere.
 • Gassen sendes til Kollsnes, der den renses, tørkes og komprimeres før den transporteres til Europa via Zeepipe-rørene. Kollsnes drives også med elektrisitet.
 • Gassco er operatør for Kollsnes. Equinor er teknisk tjenesteyter.

Siste nyheter