Skip to content

Landanlegg

  1. Hjem
  2. Energi
  3. landanlegg

Vårt raffineri, våre prosessanlegg og terminaler er foredlingsanlegg og transportknutepunkt som har som oppgave å omdanne råolje og naturgass til produkter som bensin, diesel, fyringsolje og metanol og transportere disse til markedet.

En pålitelig verdikjede for olje og gass er viktig for å gi forbrukerne en trygg og langsiktig energiforsyning, noe som er nødvendig for å skape økonomisk vekst. Trygge og effektive anlegg spiller derfor en svært viktig rolle når det gjelder å holde samfunnshjulene i gang.

Skaper produkter av naturressurser

Vårt raffineri, våre prosessanlegg og terminaler spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og bearbeiding av olje og gass. De fleste av produktene våre eksporteres til det europeiske kontinentet, men vi eksporterer også til Nord-Amerika og Asia. Produktene brukes som drivstoff til transport, til oppvarming, til generering av elektrisk kraft og som innsatsfaktor i industriproduksjon.

Fleksibilitet vedrørende tidspunkt og volum for levering av råolje er spesielt viktig ved salg av råolje utenom Nordvest-Europa, og dette er vi noe vi oppnår ved hjelp av mellomlagring.

Vi jobber hele tiden for å forbedre effektiviteten ved anleggene våre. Raffineriet på Mongstad har gjennomgått en betydelig oppgradering for å fjerne forurensende svovelholdige komponenter fra cracker-nafta, en av bestanddelene i ferdig bensin, mens anlegget på Tjeldbergodden er en av verdens mest energieffektive metanolprodusenter.

Gasslager i Aldbrough, Storbritannia

Aldbrough-anlegget består av ni underjordiske kaverner som brukes til lagring av naturgass.

Lagringskapasiteten er rundt 330 millioner kubikkmeter gass. Kavernene ble formet ved å vaske ut saltavleiringer med sjøvann om lag to kilometer under bakken, og anlegget har vært i drift siden 2012.

Aldbrough har kapasitet til å levere inntil 40 millioner kubikkmeter gass til NTS (National Transmission System) per dag, noe som tilsvarer det daglige gjennomsnittsforbruket i åtte millioner britiske husholdninger, og kan injisere om lag 30 millioner kubikkmeter gass per dag. Aldbrough står for om lag 7% av den samlede lagringskapasiteten for gass i Storbritannia i dag, og rundt 25% av leveringsevnen.

Aldbrough-anlegget eies av SSE og Equinor (UK) Ltd,som har henholdsvis to tredeler og en tredel hver.

Etzel gasslager i Tyskland

Den økende etterspørselen etter gass i Tyskland på 1980-tallet førte til at Norge og Tyskland undertegnet nye gassforsyningsavtaler, og deretter bygging av gasslageret Etzel.

Statoil startet byggingen av lagringsanlegget Etzel Gas-Lager i 1986 i saltavsetningene i Etzel, og etter mer enn 15 år med vellykket gasslagring og drift av anleggene, besluttet partnerne Uniper Energy Storage, Statoil Deutschland Storage og Total Etzel Gaslager i 2006 å utvide anlegget ved å føye til ti kaverner, for å gjøre Etzel til et gassknutepunkt. Anlegget er knyttet til mottaksanleggene for gass i Emden og Dornum, og til NETRA-rørledningen.

Etzel Gas-Lager har i dag totalt 19 kaverner. Lagringskapasiteten for gass er økt fra rundt 500 millioner til over 1,2 milliarder standard kubikkmeter. Equinor Storage Deutschland er operatør av lagersystemet på sin del av anlegget.

Kollsnes prosessanlegg

Prosessanlegget på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen behandler gassen fra feltene Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram. Anlegget kan behandle inntil 144,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i døgnet.

Anlegget på Kollsnes ble åpnet i 1996. Det spiller en viktig rolle i eksport av gass til Europa fra norsk kontinentalsokkel, og ca. 40 prosent av all norsk gasseksport går via anlegget på Kollsnes.

Kårstø prosessanlegg

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat/lettolje fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

Rundt 30 felt er knyttet opp til Kårstø via rørledninger. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og kondensat/lettolje inn til anlegget. Der blir de tyngre komponentene skilt ut. Resten, som kalles tørrgass eller salgsgass, blir sendt videre i rør til kontinentet.

Hammerfest LNG

Hammerfest LNG, utenfor Hammerfest i Finnmark fylke, er et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Gassen blir sendt i en 160 km lang gassrørledning til anlegget, som ble startet opp høsten 2007. Equinor var operatør for utbyggingen, og er driftsoperatør for anlegget.

Mongstad

Den første delen av raffineriet på Mongstad i Nordhordland ble satt i drift i 1975. Raffineriet har en gjennomstrømningskapasitet på 12 millioner tonn råolje per år.

Nyhamna

Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal er en av Nord-Europas største gassterminaler og ilandføringsstedet for gassen fra Ormen Lange. Prosessanlegget sørger for gassleveranser til Storbritannia og andre land i Europa.

Ormen Lange-feltet er det nest største gassfeltet som er påvist og satt i drift på norsk kontinentalsokkel. Feltet ligger omtrent 140 km nordvest for Kristiansund, like utenfor kanten av Storeggaraset i Norskehavet, og reservoaret ligger cirka 2.000 meter under sjøbunnen.

Stureterminalen

Stureterminalen i Øygarden kommune i Vestland er en viktig utskipningshavn for råolje.

Oseberg Transportation System (OTS) er et omfattende system som ble startet i 1988 for transport av Oseberg råolje til Sture-terminalen for videre håndtering og lossing i råoljetankere.

Tjeldbergodden industrianlegg

Industrianlegget Tjeldbergodden på Nordmøre består av tre fabrikker; metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk. Anlegget ble offisielt åpnet 5. juni 1997.

Metanolfabrikken er den største i Europa. Da den ble åpnet, var det første gang naturgass ble anvendt til industriell produksjon i stor målestokk i Norge. Metanolfabrikkens produksjonskapasitet er på omlag 900.000 tonn metanol årlig, og får tilførsel av gass fra Heidrun-feltet på Haltenbanken via den 25 mil lange 16" rørledningen, Haltenpipe.

Her finner du oss i Norge

Adresser til våre kontorer og forsyningsbaser i Norge.

Her finner du oss

Salgsbetingelser

Våre vilkår og betingelser for salg av våre produkter.