Skip to content

Equinors resultater for fjerde kvartal og året 2023

(UTC)Last modified
Plattform og skyer
Foto: Ole Jørgen Bratland

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 8,68 milliarder USD og 1,88 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2023. Det rapporterte driftsresultatet var på 8,75 milliarder USD, og periodens resultat var 2,61 milliarder USD.

Fjerde kvartal og året 2023 var kjennetegnet av:

 • Sterke finansielle resultater
 • 2,1 % produksjonsvekst i 2023
 • Fortsatt optimalisering av olje- og gassporteføljen, og sanksjonering av prosjekter for framtidig vekst
 • Vekst i landbasert fornybar kraftproduksjon og portefølje
 • Kostnadsfokus og kapitaldisiplin

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

 • Forslag om økt ordinært kontantutbytte til 0,35 USD per aksje, med en ambisjon om å øke det kvartalsvise utbyttet med 2 cent per år
 • Forslag om ekstraordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje
 • Annonsert toårig tilbakekjøpsprogam på 10-12 milliarder USD, med 6 milliarder USD i 2024
 • Forventet total kapitaldistribusjon i 2024 på 14 milliarder USD

Equinor er godt posisjonert for lønnsom vekst mot 2035
Viktige ambisjoner:

 • Sterkere kontantstrøm og opprettholde konkurransedyktig avkastning. Øke kontantstrømmen fra drift etter skatt* mot 2030 og 2035 ved betydelig bidrag fra fornybar energi og lavkarbonløsninger i tillegg til stabil kontantstrøm fra olje, gass og trading.
 • Bredere energimiks. Fortsatt høy olje- og gassproduksjon, betydelig lønnsom vekst innen fornybar energi, avkarbonisert energi, og CO2-lagring.
 • Lavere utslipp. Redusere utslipp fra egen produksjon, og øke produksjonen av lavkarbonenergi og CCS for å redusere karbonintensiteten.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

- I 2023 fortsatte vi å bidra til energisikkerheten i Europa, og oppnådde 2,1 % produksjonsvekst. Solid drift og kostnadsfokus ga sterke finansielle resultater og kontantstrøm. Vi leverte konkurransedyktig kapitaldistribusjon, samtidig som vi investerte i en lønnsom portefølje som vil bidra til framtidig vekst.

Anders Opedal, konsernsjef
Anders Opedal, konsernsjef
Foto: Ole Jørgen Bratland

- Equinor er godt posisjonert for lønnsom vekst. Vi forventer å øke kontantstrømmen og opprettholde konkurransedyktig avkastning. Vi forlenger utsiktene for stabilt bidrag fra olje og gass til 2035. Innen 2030 forventer vi en betydelig og raskt voksende kontantstrøm fra fornybare energi og lavkarbonløsninger.

- Vi vil tilby et bredere energitilbud med lavere utslipp. Målet er å øke fornybar og avkarbonisert energi til mer enn 80 terrawattimer innen 2035, og vi har økt ambisjonen vår for karbonlagring

God drift

Equinor leverte høy produksjon i fjerde kvartal på 2,197 millioner foe per dag, opp fra 2,046 i samme kvartal i 2022. Dette ga en produksjonsvekst på 2,1 % i 2023, over den oppdaterte guidingen på 1,5 %.

Egenproduksjonen av væsker og gass økte med henholdsvis 14 % og 1 % fra samme kvartal i 2022. Hovedårsaken til produksjonsøkningen var høy produksjon på Johan Sverdrup-feltet og nye brønner i produksjon. Den internasjonale porteføljen bidro også til produksjonsøkningen, med platåproduksjon på Peregrino-feltet og høy produksjon fra felt på amerikansk sokkel.

Kraftproduksjon fra fornybare energikilder var på 694 GWh i kvartalet, opp med 34 % fra samme kvartal i fjor. Økningen skyldtes hovedsakelig landbasert produksjon fra Rio Energy i Brasil og Wento i Polen, i tillegg til produksjon fra Hywind Tampen. Kraftproduksjonen fra verdens største havvindpark, Dogger Bank i Storbritannia, startet i fjerde kvartal og trappes nå opp. Medregnet gass til elektrisitet, var samlet kraftproduksjon for kvartalet på 1.241 GWh.

Sterke finansielle resultater

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 8,68 milliarder USD, og 1,88 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal. Betydelig reduserte gasspriser sammenlignet med de ekstraordinære nivåene i 2022 mer enn motvirket bidraget fra den økte produksjonen. I fjerde kvartal utgjorde netto nedskrivninger 328 millioner USD, hovedsakelig knyttet til selskapets kunngjorte salg av eiendeler og uttrekning fra Aserbajdsjan.

Kontantstrøm fra drift, før skatt og endringer i arbeidskapital, var på 10,89 milliarder USD for fjerde kvartal. Kontantstrøm fra drift etter skatt* var på 2,79 milliarder USD for fjerde kvartal, og ga en kontantstrøm fra drift etter skatt* på 19,7 milliarder USD for hele året.

Equinor foretok to ordinære innbetalinger av skatt knyttet til norsk sokkel i fjerde kvartal og en ekstra innbetaling i oktober på til sammen 7,9 milliarder USD. En ordinær innbetaling på 3,7 milliarder USD(1) vil bli foretatt i første kvartal 2024.

Organiske investeringer* var på 2,99 milliarder USD for kvartalet, og 10,2 milliarder USD for hele året. Samlede investeringer var på 3,77 milliarder USD for fjerde kvartal, og 14,5 milliarder USD for 2023.

Etter skatt, kapitaldistribusjon til aksjonærene og investeringer, var netto kontantstrøm* på minus 3,26 milliarder USD for fjerde kvartal, og minus 8,34 milliarder USD for hele året. Equinor opprettholder en sterk finansiell posisjon med en gjeldsgrad* på minus 21,6 % ved utgangen av fjerde kvartal, sammenlignet med minus 22,9 % ved utgangen av tredje kvartal 2023.

Leverer på strategien og tilrettelegger for framtidig vekst

Som største energileverandør til Europa fortsetter Equinor å utvikle sin brede portefølje for å bidra til energisikkerhet.

På norsk sokkel økte Equinor sin eierandel til 50 % i Linnorm-funnet i Norskehavet, det største gassfunnet på norsk sokkel som ikke er utbygd. Breidablikk-feltet trappet opp produksjonen mot platåproduksjon på om lag 60 tusen foe per dag for 100%. For å møte Europas behov for langsiktig, pålitelig energiforsyning, inngikk det statseide tyske energiselskapet SEFE en langsiktig gass-salgsavtale med Equinor. I henhold til kontrakten skal Equinor levere 10 bcm gass årlig til 2034 eller lengre, og planlegger hydrogenforsyning i stor skala.

Equinor tok endelig investeringsbeslutning for det partner-opererte Sparta-feltet i Mexicogolfen. Dette var den tredje store investeringsbeslutningen i den internasjonale oppstrømsvirksomheten dette året. Sparta-feltet har anslåtte ressurser på mer enn 250 millioner foe, og har en designkapasitet for produksjon på 100.000 foe per dag. Equinor fortsatte å fokusere sin internasjonale olje- og gassvirksomhet med de kunngjorte salgene av eiendeler i Nigeria og Aserbajdsjan. Disse eiendelene har levert lønnsom produksjon for Equinor de siste tiårene.

Batterilagringsanlegget Blandford Road i Storbritannia ble nylig satt i drift. Dette er Equinors første kommersielle kraftlagringseiendel. Danske Commodities vil sørge for markedstilgang og optimalisering for ytterligere verdiskapning i et kraftmarked med en høy andel av uregelmessig fornybar kraft.

Equinor har kunngjort at selskapet tar fullt eierskap i Empire Wind-prosjektene i USA gjennom bytte av eierandeler med bp, der bp tar fullt eierskap i Beacon Wind-prosjektene.

I fjerde kvartal fullførte Equinor 12 letebrønner til havs, med ni drivverdige funn. Ved utgangen av kvartalet pågikk boring i fire brønner.

I 2023 økte Equinor sine påviste reserver, hovedsakelig gjennom godkjenning av nye feltutbygginger, noe som ga en organisk reserveerstatningsgrad (RRR) på 104 %, med et gjennomsnitt på 107 % gjennom tre år, eksklusive kjøp og salg.

Equinor arbeidet videre med flere prosjekter for å redusere utslipp fra produksjonen, og gjennomsnittlige CO2-utslipp fra egen oppstrømsproduksjon, på 100-prosentsbasis, var 6,7 kg per foe for 2023. Absolutte klimagassutslipp kategori 1 og 2 var 11,6 tonn CO2-ekvivalenter for hele året.

Gjennomsnittlig frekvens av alvorlige hendelser (SIF) for 2023 var 0.4, likt som året før.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret foreslår for den ordinære generalforsamlingen 14. mai 2024 et ordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje for fjerde kvartal 2023, en økning på 0,05 USD per aksje fra tredje kvartal 2023, og kommuniserer en ambisjon om å øke det kvartalsvise utbytte med 2 cent per år. Basert på gode resultater i 2023 og selskapets robuste finansielle stilling, foreslår selskapets styre i tillegg et ekstraordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje for fjerde kvartal 2023. Equinoraksjen vil handles eksklusivt utbytte på Oslo Børs og New York Stock Exchange fra og medregnet 15. mai 2024.

Kontantutbytter for første, andre og tredje kvartal 2024, som skal avgjøres av styret i tråd med selskapets utbyttepolitikk hvert kvartal, betinget av eksisterende og fornyet fullmakt fra generalforsamlingen, er forventet å være på samme nivå som for fjerde kvartal 2023.

Fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet for 2023 var ferdig 19. januar 2024, med en samlet verdi på 1,67 milliarder USD. Samlet tilbakekjøp av aksjer under tilbakekjøpsprogrammet for 2023 beløper seg etter dette til 6 milliarder USD.

Selskapets styre har besluttet å annonsere et toårig tilbakekjøpsprogram for aksjer på totalt 10-12 milliarder USD for 2024-2025, med inntil 6 milliarder USD i 2024. Tilbakekjøpsprogrammet vil være betinget av markedsutsiktene og selskapets balanse. Den første transjen på inntil 1,2 milliarder USD av tilbakekjøpsprogrammet for 2024 vil igangsettes 8. februar og avsluttes senest 5. april 2024. Igangsetting av nye transjer med tilbakekjøp etter første transje i 2024 vil avgjøres av selskapets styre på kvartalsvis basis i tråd med selskapets utbyttepolitikk og vil være betinget av eksisterende og ny styrefullmakt for tilbakekjøp av aksjer fra selskapets ordinære generalforsamling og avtale med den norske stat om tilbakekjøp av aksjer.

Kapitalmarkedsoppdatering: Lønnsom vekst mot 2035

Med en klar strategi og sterk prosjektportefølje er Equinor godt posisjonert for lønnsom vekst med sterkere kontantstrøm, bredere energitilbud og lavere utslipp mot 20351 .

Viktige ambisjoner:

 • Sterkere kontantstrøm:
  Øke kontantstrømmen fra drift etter skatt* til om lag 23 milliarder USD i 2030, og til mer enn 26 milliarder USD i 2035. Levere høy avkastning under energiomstillingen med en ROACE* på over 15 % mot 2030, og sikte mot å opprettholde et nivå på om lag 15 % til 2035.
 • Bredere energimiks:
  Produsere mer enn 80 TWh fra fornybare kilder og avkarbonisert energi, og tilby CO2-transport og -lagring av 30-50 millioner tonn CO2 årlig innen 2035. Opprettholde en olje- og gassproduksjon på om lag 2 millioner fat per dag i 2030, og produsere om lag 1,2 millioner fat per dag fra norsk sokkel i 2035.
 • Lavere utslipp:
  50 % nettoreduksjon av utslipp fra egen produksjon innen 2030, og 40 % reduksjon av netto karbonintensitet innen 2035, i tråd med vår energiomstillingsplan2.

Equinor bidrar til energisikkerhet, samtidig som selskapet fremmer avkarbonisering og energiomstilling.

Sterkere kontantstrøm

Equinor forventer å opprettholde en gjennomsnittlig kontantstrøm fra drift etter skatt* fra olje, gass og trading på om lag 20 milliarder USD til 2035. Fornybar energi og lavkarbonløsninger forventes å levere et betydelig bidrag på om lag 3 milliarder USD i 2030 og over 6 milliarder USD i 2035.

Equinor vil fortsette å optimalisere olje- og gassporteføljen og investere i en lønnsom prosjektportefølje som kommer i drift de neste ti årene, med en gjennomsnittlig balansepris på rundt 35 USD per fat, en internrente på 30 %, en tilbakebetalingstid på 2,5 år, og med en kategori 1 CO2-intensitet for egen oppstrømsproduksjon på under 6 kg per foe. Equinor forventer å levere over 5 % produksjonsvekst for olje og gass fra 2023 – 2026, og en produksjon på om lag 2 millioner fat per dag i 2030.

Bredere energitilbud

Equinor utvikler et bredere energitilbud, og målet er å levere over 80 TWh fra fornybare kilder og avkarbonisert energi innen 2035. Basert på omfattende erfaring fra CCS og fremdrift i prosjektporteføljen øker Equinor også ambisjonene for årlig CO2-lagring til 30-50 millioner tonn i 2035.

For fornybarporteføljen forventer Equinor realavkastning for prosjekter på 4-8 %. Også CCS prosjekter forventes å levere realavkastning på prosjekter på 4-8 %, med mulighet for høyere avkastning når markedene modnes.

Lavere utslipp

Equinor fortsetter å levere på energiomstillingsplanen. Bruttoinvesteringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger økte til 20 % i 2023, og Equinor er i rute for å nå ambisjonen om over 50 % innen 2030. Utslipp fra egen produksjon er 30 % lavere i 2023 sammenlignet med 2015. Selskapet er i rute for å levere på ambisjonen for 2030 om netto 50 % reduksjon av kategori 1 og 2 CO2-utslipp fra egen produksjon. Reduserte utslipp, vekst innen fornybar energi, avkabonisert energi og CCS, underbygger ambisjonen om å redusere netto karbonintensitet med 20 % innen 2030, og 40 % innen 2035.

Oppdaterte framtidsutsikter for 2024:

 • Organiske investeringer* på om lag 13 milliarder USD3
 • Stabil olje- og gassproduksjon fra 2023
 • Dobling av årlig kraftproduksjon fra fornybare kilder fra 2023

  Se "Forward Looking statement" på våre nettsider.

* For punkter merket med asterisk (*) i denne pressemeldingen, se avsnittet "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary disclosures” i kvartalsrapporten.
(1) 37 milliarder NOK, basert på en valutakurs for USD/NOK på 10.
1Alle finansielle tall knyttet til framtid er basert på Brent blend 75 USD/bbl, Henry Hub 3.5 USD/mmbtu og europeisk gass pris 2024/25: 13 USD/mmbtu, og 2026 videre: 9 USD/mmbtu
2Se Equinors energiomstillingsplan på våre netttsider.
3Forutsetter en vekslingskurs mellom USD/NOK på 10.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør IR,+47 918 01 791 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør, +47 412 60 584 (mobil)