Skip to Content
no

Ansatte i Norge som deltok i Equinors aksjespareprogram fikk for høy skatt

Fra 2017 til 2021 hadde ansatte i Norge som ble tildelt bonusaksjer gjennom aksjespareprogrammet for ansatte rett til et høyere årlig skattefritak enn de fikk.

Bonusaksjer som ansatte i Equinor mottar fordi de deltar i aksjespareprogrammet er en skattepliktig fordel som beskattes som lønn. Fordelen utgjør i utgangspunktet markedsprisen på bonusaksjene.

Fra 2017 til 2021 kunne den skattepliktige fordelen reduseres med et skattefritt beløp, men Equinor rapporterte i stedet den fulle verdien av tildelte bonusaksjer, uten å trekke fra det skattefrie beløpet. Selskapet har dermed rapportert inn for høy inntekt for ansatte, noe som har resultert i en for høy individuell skatt.

Equinor har totalt rapportert inntil kr 14.000 for mye i inntekt for den enkelte ansatte som mottok bonusaksjer i perioden fra 2017 til 2021. Avhengig av den enkeltes skattenivå kan den enkelte dermed ha betalt opp mot cirka kr 6.500 for mye i skatt for hele femårsperioden.

Hva blir gjort?

Equinor jobber sammen med norske skattemyndigheter for å få til et felles oppgjør for ansatte, pensjonister og andre tidligere ansatte som ble tildelt bonusaksjer gjennom aksjespareprogrammet i perioden 2017 til 2021.

Det er forståelig at enkeltpersoner ønsker å ta aksjon for å få skatten sin korrigert. Skattemyndighetene oppfordrer imidlertid ansatte om å la være å foreta egne endringer eller sende inn forespørsler i saken, da volumet av individuelle henvendelser skaper merarbeid for skattemyndighetene.

Ser alvorlig på saken

Det var ansatte i selskapet som gjorde Equinor oppmerksom på saken.

– Jeg er glad for at feilen er avdekket, og nå går vi igjennom rutinene for å unngå at lignende kan skje i fremtiden. Fokuset med aksjespareprogrammet har vært å stimulere ansatte til å ta langsiktig eierskap i bedriften, ikke de skattemessige fordelene ved et slikt program. Derfor har vi nok ikke hatt tilstrekkelig fokus på lovendringene som ga økning i skattefritaket, sier Leif C. Middelthon, lønningssjef i Equinor.

– Equinor ser alvorlig på denne saken. Ansatte skal ha tillit til at vi har gode rutiner når det gjelder innrapportering av skatt, enten det gjelder lønn eller andre goder, sier han.

Table with explanations

Periode

Maksimal skattefri fordel

Maksimalt årlig skattefritt bidrag fra Equinor*

Maksimal manglende skattefri fordel

2017 kr 3.000 kr 1.500 kr 1.500
2018 Kr 3.000 kr 1.500 kr 1.500
2019 kr 3.000 kr 1.500 kr 1.500
2020 kr 5.000 kr 1.500 kr 3.500
2021 kr 7.500 kr 1.500 kr 6.000
Total kr 21.500 kr 7.500 kr 14.000**

* Ansatte som deltar i Equinors aksjespareprogram har fra ordningen ble opprettet mottatt et skattefritt årlig bidrag fra Equinor på inntil kr 1.500. Utover dette skattefrie beløpet har de ansatte ikke fått utnyttet resten av den skattefrie fordelen som var mulig i perioden. Fra og med 2022 er bidraget fra Equinor ikke lenger skattefritt.

** Equinor har rapportert inntil kr 14.000 for mye i inntekt for deltakere i aksjeprogrammet i perioden fra 2017 til 2021. Avhengig av blant annet den enkeltes skattenivå utgjør dette opp mot cirka kr 6.500 for mye i skatt for hele femårsperioden.

Denne siden vil bli oppdatert av Equinor når det foreligger ny informasjon i saken.