Skip to content

Den norske stat som aksjonær

Foto av Stortinget, Norges nasjonalforsamling
 1. Hjem
 2. Om oss
 3. den-norske-stat-som-aksjonær

Equinor (tidligere Statoil) ble delvis privatisert og notert ved børsen i Oslo og New York i juni 2001, og selskapet ble omdannet fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap.

Den norske stat er hovedaksjonær i Equinor med en eierandel på 67 prosent i selskapet. Beholdningen forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Staten som eier legger vekt på å kommunisere hvilke forventninger den har til selskapene, samt kommunisere til samfunnet hvordan staten skal opptre som eier.

Staten er opptatt av at statseide selskaper følger prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Nærings- og handelsdepartementets eierskapsavdeling har samarbeidet med sentrale norske aktører for å utvikle «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse».

I stortingsmelding nr. 22 (2001–2002) ble det kommunisert 10 prinsipper for god eierstyring av selskaper med statlige eierandeler:

Statens 10 prinsipper for god eierstyring

 1. Aksjonærer skal likebehandles.
 2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene.
 3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen.
 4. Staten vil, eventuelt sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene.
 5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
 6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart.
 7. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår som rimelige.
 8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
 9. Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres.
 10. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.

Mer informasjon om statens synspunkter om eierstyring og selskapsledelse finnes i et utdrag av den norske stats eierberetning.

Statens eierrapport