Sikkerhet: Vårt mål er null skader

Sikkerheten og tryggheten til våre medarbeidere, og integriteten til vår virksomhet, har høyeste prioritet. Vi mener at alle ulykker knyttet til mennesker, miljø og eiendeler kan forebygges.

Vi fokuserer på å forebygge personskader, arbeidsrelatert sykdom og større ulykker, og målet om null skader har blitt en del av hvordan vi tenker og jobber, med sterkt fokus på kontinuerlig forbedring.

– Antallet hendelser er fremdeles for høyt og vi ser behovet for å styrke vår risikoforståelse. Samtidig må vi vise at vi lærer av tidligere hendelser ved å unngå nye hendelser. Først da lykkes vi med å ta sikkerhetsarbeidet vårt til et nytt nivå.

Jannicke Nilsson, konserndirektør (EVP safety, security and sustainability )

Portrait of Jannicke Nilsson
0 SIF, frekvens for alvorlige hendelser (siste 12 mnd).
0 TRIF, Total Recordable Incident Frequency (siste 12 mnd).
0 Olje- og gasslekkasjer (siste 12 mnd).
Definisjoner  
Frekvens for alvorlige hendelser (SIF) Antall alvorlige HMS-hendelser og tilløp per million arbeidstimer. Tilløp er hendelser uten faktiske konsekvenser, men med alvorlig potensial.  
Faktisk SIF Antall alvorlige HMS-hendelser per million arbeidstimer.
Samlet personskade-frekvens (TRIF) Antall personskader som omfatter legebehandling per million arbeidstimer
Olje- og gasslekkasjer Antall olje- og gasslekkasjer med en lekkasjerate på over 0,1 kg/sekund

Slik reduserer vi alvorlige hendelser

Vi har klare og tydelige forventninger til at alle hendelser blir registrert og fulgt opp. For å identifisere og redusere underliggende årsaker, blir de alvorligste ulykkene alltid gransket slik at vi kan ta lærdom av dem. 

Hva er SIF? SIF-indikatoren (Serious Incident Frequency, eller frekvensen på alvorlige hendelser) måler antall faktiske og potensielle alvorlige hendelser per million arbeidstimer.  Antall alvorlige HMS-hendelser (inkludert tilstander og tilløp, men ikke tilfeller av brudd på etiske retningslinjer) kategoriset med potensiell rød alvorlighetsgrad per million arbeidstimer.

Våre fokusområder

Vårt strategiske fokus på å være "Alltid sikker" styres av vår forpliktelse til å forhindre skade på mennesker, miljøet og samfunnene vi er en del av. Vi er en internasjonal operatør av leteaktiviteter, olje- og gassinstallasjoner, raffinerier, gassanlegg og vindparker, og står derfor overfor en rekke potensielle risikoer.

En nøkkelkomponent i dette arbeidet er å være langsiktig forpliktet til noen få hovedområder. Vi har definert selskapets samlede prioriteringer for å sikre harmonisering og en tilpasset tilnærming til vår strategi.

"Årshjulet" definerer prioriterte temaer og tilhørende handlinger for å sikre et sterkere felles fokus på hovedutfordringene. Vi deler hovedtemaene våre med bransjen. I 2021 vil vi prioritere forebygging av større ulykker, personskader, fallende gjenstander og negative helseeffekter.

Læring og oppfølging etter hendelser er nøkkelen til å forbedre sikkerhetskulturen og det å jobbe tett med våre kolleger og leverandører er avgjørende for vår samlede ytelse.

Bransjesamarbeid
Formålet med samarbeid er å styrke bransjens sikkerhetskultur og samarbeide mot null større ulykker og unngå skader og uønskede hendelser i vårt daglige arbeid.

En arena for deling og læring av hendelser og for å legge til rette for sterkere samarbeid ble etablert i 2020. Initiativet heter “Alltid sikker” og var et resultat av samarbeidet mellom AkerBP, Vår Energi og Equinor.

Det er etablert et samarbeidscharter med fire av våre største leverandører i Norge—Aker Solutions, Kværner, Aibel og WorleyParson.

Vi har blitt enige om å følge "9 Livreddende regler" og prioritere de samme tiltakene i "Årshjulet".

Helse og arbeidsmiljø

Photo of Statoil employee Gry Kristin Slettemark in the office

Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for å sikre de ansattes helse, en trygg virksomhet og økt medarbeiderengasjement. Vi sørger for at det er etablert barrierer som skal hindre eksponering for skader. Vi tilbyr gode helsetjenester, og sørger for at helse er en integrert del av Equinors beredskap og samfunnsarbeid. 

Vår beredskapsorganisasjon

Beredskapsorganisasjonen vår er alltid beredt, døgnet rundt, 365 dager i året. Dersom en hendelse inntreffer, er vårt viktigste mål å redde liv, og å gjøre minst mulig skade på miljø og eiendeler. Beredskapsorganisasjonen vår er delt inn i tre nivåer: 

A man working at Heidrun

Nivå 1
Operativt beredskapsteam gjennomfører redning og bekjempelse på skadestedet.

Nivå 2
Taktisk beredskapsteam gir taktisk veiledning og samordner ressurser og personell.

Nivå 3
Strategisk beredskapsteam har en strategisk funksjon og ivaretar kontakt med konsernledelsen, kunder og interessegrupper. 

Sikring

Equinors sikringsfunksjon skal sørge for at vi kan nå våre mål ved å sikre medarbeidere, eiendeler og virksomhet. 

Foto av en mann som sitter foran pc-skjermen og prater i telefonen

God sikring starter med den enkeltes atferd og handlinger, og hvordan vi tenker og opptrer hver eneste dag, både på jobb og hjemme. Om vi er bevisste på og tenker gjennom våre daglige rutiner og handlinger, kan vi alle bidra til både egen og Equinors sikkerhet.

Vi understreker at sikring er alles ansvar. Vi må alle forstå den risikoen vi står overfor, og handle for å påse at vi er trygge. Ledere er ansvarlige for å beskytte personell og forretningsaktiviteter ved hele tiden å identifisere, tolke, og treffe tiltak for å redusere sikringsrisiko. Alle ansatte spiller en rolle når det gjelder å være årvåken, alltid følge krav til sikring og rapportere om hendelser og bekymringer.

Evnen til å beskytte våre ansatte, eiendeler og virksomhet mot trusler er avgjørende for vårt eksistensgrunnlag, og for at vi skal lykkes med våre forretningsaktiviteter. Om vi ikke oppfyller kravene til sikring, risikerer vi skader på våre ansatte og anlegg, tap av produksjon eller informasjon, og, i verste fall, tap av liv.

Vi har en helhetlig tilnærming til sikring i Equinor, som dekker tre ulike områder: fysisk sikring, informasjonssikring og personellsikring. Det er et samspill mellom disse tre områdene som danner et sterkt system, der hvert av områdene beskytter mot svakheter på det andre, og sørger for en kombinasjon av avskrekking og avdekking. 

Fysisk sikring 
Fysiske sikringstiltak skal verne våre medarbeidere, hindre at uvedkommende tar seg inn på anleggene våre, og beskytte mot tyvlytting, sabotasje, skade og tyveri. 

Informasjonssikring 
Informasjonssikring skal sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på vår informasjon. Vi har en risikobasert tilnærming til informasjonssikring som fokuserer på medarbeidere, prosesser og teknologi. 

Personellsikring 
Personellsikring beskytter mot de som utnytter legitim tilgang til vår eiendom til uautoriserte formål. 

Beredskapsteam for datasikring (CSIRT)

Equinors beredskapsteam for datasikring (Computer Security Incident Response Team) samarbeider med sikringspersonell i hele selskapet for å beskytte selskapets data. 

Kontakt
Hvis du tror at en informasjonskilde i Equinor representerer en trussel mot informasjonssikring i din enhet, kan du sende en e-post til abuse@equinor.com.

Hvis du tror at en informasjonskilde i Equinor er utsatt for risiko, kan du sende en e-post til csirt@equinor.com
ved å bruke PGP-nøkkelen her.

Våre verdier

Equinors viktigste dokument er heftet vi kaller Equinor-boken. Den setter standarden for vår atferd, våre leveranser og vårt lederskap, og den er tydelig på hva som kreves og forventes av oss.