Shipping i Equinor

Med over 150 skip på jobb for oss på norsk sokkel, inkludert forsynings-, beredskaps-, ankerhåndteringsfartøy og omtrent 100 tankskip, er vi en betydelig befrakter på markedet.

0 seilaser per år
0 skip i flåten
0 tonn råolje fraktet per år

Equinor forplikter seg til å følge Sea Cargo Charter – for åpen rapportering av skipsvirksomhet

Equinors shippingflåte

Vår sjøtransport av råolje, kondensater og LNG-volumer innebærer mer enn 4300 reiser verden over per år og frakter over 100 millioner tonn årlig.

I dag er over 150 skip på jobb med å samle og transportere olje, hente og bringe utstyr og levere beredskapstjenester bare for Equinor — et enormt antall transportbevegelser.

 

Vi lanserte nylig våre maritime klimaambisjoner med klare mål for 2030 og 2050.

Equinors grønnere skipsfart

 • 14 nybygg skal tas i bruk i Equinors shippingflåte i 2020, de fleste i Nordsjøen og i to i Brasil.
 • Equinors ambisjoner innen havvind vil være enda en pådriver for grønnere skipsfart.
 • Viking Energy vil bli verdens første forsyningsfartøy som går på ammoniakk. Skipet var og det første i Equinors flåte som gikk på LNG.
 • Havet, og kompetansen knyttet til det, er et av prioriteringsområdene for Equinor. Grønn skipsfart er en naturlig del av denne satsingen.

Vi har kontrahert fire nye skytteltankere med lavere karbonutslipp som kommer inn i flåten vår i løpet av 2020 og er en del av en omfattende nybyggingsplan for skipsflåten vår.

Fartøyene er utstyrt med nye karboneffektive teknologier som dual fuel LNG, LVOC (Liquified Volatile Organic Compounds) som skal blandes med LNG som drivstoff, og store hybridbatterier.

Vi benytter et bredt utvalg av tiltak for å redusere utslipp fra våre operasjoner:

 • Vi planlegger effektive seilingsruter og optimal utnyttelse av fartøy og helikoptre
 • Drivstofforbruk benyttes som som et av evalueringskriteriene ved tildeling av nye fartøykontrakter.
 • Vi har innført krav i våre langsiktige kontrakter om at forsyningsfartøyer må ha hybridbatteridrift og være forberedt på landstrøm.
 • Insentiver i fartøykontrakter for å redusere drivstofforbruket: rederne betales hvis utslippene er lavere enn avtalt, og de må betale et tilleggsgebyr hvis utslippene er høyere enn avtalt.

Hvilke alternative drivstoff finnes for skip?

 • LNG – har ingen svovelutslipp, reduserer NOx-utslipp med mellom 80-90%, reduserer utslipp av CO2 med opp mot 30%. Ingen miljøskade ved havari og ulykker, LNG vil fordampe. Har en utfordring med metanutslipp, noe bransjen jobber med å løse.
 • LVOC — På de nye bøyelasterne «Rainbow Spirit» og «Eagle Blane» kombineres LNG med bruk av oljedamp (volatile organic compounds, VOCs) fra lasten. Når oljedampen komprimeres og avkjøles i egne anlegg om bord kan den utgjøre mellom 20 og 30% av drivstoffet. Dette hindrer også utslipp av de miljøskadelige VOC-gassene, som er en utfordring med konvensjonelle tankskip.
 • Hydrogen – Ingen skip av denne størrelsen går på hydrogen i dag, men det er flere prøveprosjekter underveis på alt fra ferjer til forsyningsskip. Om hydrogen produseres av naturgass med karbonfangst og lagring vil man ikke ha utslipp fra produksjon eller forbrenning.
 • Ammoniakk – Brukes i brenselceller, og kan produseres uten utslipp av klimagasser. Er i startfasen for skipsfart. Forsyningsskipet Viking Energy blir det første av sitt slag som skal gå på ammoniakk.
 • Batteri og landstrøm – For de store forsyningsskipene og bøyelasterne fungerer batteriene som en stabilisator og utjevner i strømforsyningen ombord. Båtene tilbringer mye tid i ro på sjøen, og batteriene avlaster generatorene slik at man bruker mindre fossilt drivstoff. For å ha batteridrift på de største av skipene ville batteriene i seg selv ta opp nesten all plass, derfor fungerer batterier som et supplement i dag.

Illustration: DNVGL

Grønt Skipsfartsprogram


Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser med 40 prosent innen 2030 – en enorm utfordring.

Dersom norsk innenriks skipsfart skal ta sin andel av forpliktelsene, må vi mangedoble takten for innføring av miljøvennlige drivstoff og alternativ fremdriftsteknologi. I tillegg så har IMO bestemt at utslippene skal halveres innen 2050. Dette betyr at det globale markedet for grønne teknologier og løsninger snart vil være en realitet.

Grønt Skipsfartsprogram har som mål å finne realiserbare løsninger raskt, som sikrer en effektiv og miljøvennlig skipsfart fremover. Kostnadseffektive utslippskutt, økonomisk vekst, bærekraftige logistikkløsninger, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i Norge blir resultatet! Myndigheter og næringsliv deltar i programmet og samarbeider om hvordan vi kan oppnå målet.

Det vi vil oppnå:

 • Lønnsomme utslippskutt
 • Bærekraftige logistikkløsninger
 • Tusenvis av grønne arbeidsplasser
 • Økt konkurranseevne og en internasjonal lederposisjon
 • Norsk kystfart vil bli et utstillingsvindu i verden