Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte selskapet og føre tilsyn med selskapets daglige drift. Styrets arbeid baseres på gjeldende lovgivning og en instruks som beskriver styrets ansvar, oppgaver og saksbehandling. Styret i Equinor har tre underutvalg som fungerer som saksforberedende organ.

Instruks for styret i Equinor ASA
Vedtatt av styret 9. februar 2021.

Jon Erik Reinhardsen
Styreleder og leder av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.

Jeroen van der Veer
Nestleder av styret, leder av styrets revisjonsutvalg og medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.

Bjørn Tore Godal
Styremedlem og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget samt medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk

Hilde Møllerstad

Hilde Møllerstad
Ansattvalgt styremedlem og medlem av styrets revisjonsutvalg

Per Martin Labråthen
Ansattvalgt styremedlem, medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.

Tove Andersen
Styremedlem og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.

Rebekka Glasser Herlofsen
Styremedlem og medlem av styrets revisjonsutvalg

Finn Bjørn Ruyter

Finn Bjørn Ruyter
Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.

Stig Lægreid
Ansattvalgt styremedlem samt medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk

Anne Drinkwater
Styremedlem, medlem av styrets revisjonsutvalg og leder av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.

Jonathan (Jon) Lewis
Styremedlem, medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget og medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk. 

Kompensasjons- og lederutviklingsutvalget

Kompensasjons- og lederutviklingsutvalgets rolle er å bistå styret i arbeidet med ansettelsesvilkårene for konsernsjefen, samt filosofi, prinsipper og strategi for belønning av sentrale ledere i Equinor.

Instruks for styrets kompensasjons- og lederutviklingsutvalg
Vedtatt av styret 27. juli 2021.

Jon Erik Reinhardsen (chair)
Bjørn Tore Godal
Jonathan Lewis
Finn Bjørn Ruyter
Tove Andersen
Per Martin Labråthen

Utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk

Styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk er etablert for å støtte Equinors forpliktelser. 

Utvalget skal bistå styret i Equinor ASA i styrets tilsyn med selskapets retningslinjer, systemer og prinsipper knyttet til sikkerhet, sikring, bærekraft og etikk, med unntak av saker knyttet til finansielle forhold, definert som a) selskapets finansielle rapporteringsrutiner og -krav, b) kvaliteten, tilstrekkeligheten og effektiviteten i selskapets kontrollrutiner og prosedyrer for informasjonsfremlegging, og c) selskapets internkontroll knyttet til finansiell rapportering. Dessuten skal utvalget gå gjennom og vurdere administrasjonens generelle rapporter vedrørende blant annet utvikling, iverksetting og praksis når det gjelder retningslinjer, systemer og prinsipper for samfunnsansvar.

Utvalgets ansvarsområde skal ikke påvirke revisjonsutvalgets (BAC) formål, rolle og oppgaver som beskrevet i instruksen for revisjonsutvalget som er godkjent av styret, eller andre gjeldende lover og regler.

Det er ikke utvalgets oppgave å planlegge eller gjennomføre interne tilsynsaktiviteter så som revisjoner, verifiseringer og undersøkelser, ettersom dette er et ansvar som hører inn under administrasjonen og konsernrevisjonsfunksjonen.

Instruks for styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk
Vedtatt av styret 27. oktober 2021

Anne Drinkwater (chair)
Jeroen van der Veer
Bjørn Tore Godal
Jonathan Lewis
Stig Lægreid
Per Martin Labråthen

Styrets revisjonsutvalg

Styrets revisjonsutvalgs rolle er å bistå styret i utøvelsen av styrings- og kontrollansvaret og sikre at konsernet har et uavhengig og effektivt eksternt og internt revisjonssystem. 

Revisjonsutvalget har blant annet som oppgave å holde løpende kontakt med Equinors valgte revisor vedrørende konsernets regnskap.

Utvalget skal ha tilsyn med iverksettelse og overholdelse av konsernets etiske retningslinjer i forhold til finansiell rapportering.

Revisjonsutvalget vurderer og gir sin innstilling til valg av ekstern revisor, og har ansvar for å se til at ekstern revisor oppfyller de krav som stilles av myndigheter i Norge og andre land der Equinor er børsnotert.

Instruks for styrets revisjonsutvalg  
Vedtatt av styret 27. juli 2021

Jeroen van der Veer (chair)
Rebekka Glasser Herlofsen
Anne Drinkwater
Finn Bjørn Ruyter
Hilde Møllerstad