Skip to content

Styret

Johan Sverdrup
Johan Sverdrup.
Foto: Ole Jørgen Bratland

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte selskapet og føre tilsyn med selskapets daglige drift. Styrets arbeid baseres på gjeldende lovgivning og en instruks som beskriver styrets ansvar, oppgaver og saksbehandling.

Styret i Equinor har tre underutvalg som fungerer som saksforberedende organ.

Instruks for styret i Equinor ASA vedtatt av styret 24. april 2024:

Instruks for styret (PDF)
 • Jon Erik Reinhardsen

  Jon Erik Reinhardsen

  Styreleder og leder av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.
 • Anne Drinkwater

  Anne Drinkwater

  Nestleder i styret, leder av styrets revisjonsutvalg og medlem av styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk.
 • Rebekka Glasser Herlofsen

  Rebekka Glasser Herlofsen

  Styremedlem, medlem av styrets revisjonsutvalg og styrets kompensasjons- og lederutviklingsutvalg.
 • Jonathan (Jon) Lewis

  Jonathan (Jon) Lewis

  Styremedlem, leder av styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk og medlem av styrets revisjonsutvalg.
 • Finn Bjørn Ruyter

  Finn Bjørn Ruyter

  Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.
 • Tove Andersen. © Tomra Systems ASA

  Tove Andersen

  Styremedlem og medlem av styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk.
 • Haakon Bruun-Hanssen

  Haakon Bruun-Hanssen

  Styremedlem og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget samt medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.
 • Mikael Karlsson

  Mikael Karlsson

  Styremedlem og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget samt medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.
 • Stig Lægreid

  Stig Lægreid

  Ansattvalgt styremedlem samt medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk.
 • Per Martin Labråthen

  Per Martin Labråthen

  Ansattvalgt styremedlem, medlem av utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk og medlem av kompensasjons- og lederutviklingsutvalget.
 • Hilde Møllerstad

  Hilde Møllerstad

  Ansattvalgt styremedlem og medlem av styrets revisjonsutvalg.

Kompensasjons- og lederutviklingsutvalget

Kompensasjons- og lederutviklingsutvalgets rolle er å bistå styret i arbeidet med ansettelsesvilkårene for konsernsjefen, samt filosofi, prinsipper og strategi for belønning av sentrale ledere i Equinor.

Instruks for styrets kompensasjons- og lederutviklingsutvalg vedtatt av styret 27. juli 2021:

Utvalget for sikkerhet, bærekraft og etikk

Styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk er etablert for å støtte Equinors forpliktelser.

Utvalget skal bistå styret i Equinor ASA i styrets tilsyn med selskapets retningslinjer, systemer og prinsipper knyttet til sikkerhet, sikring, bærekraft og etikk, med unntak av saker knyttet til finansielle forhold, definert som a) selskapets finansielle rapporteringsrutiner og -krav, b) kvaliteten, tilstrekkeligheten og effektiviteten i selskapets kontrollrutiner og prosedyrer for informasjonsfremlegging, og c) selskapets internkontroll knyttet til finansiell rapportering. Dessuten skal utvalget gå gjennom og vurdere administrasjonens generelle rapporter vedrørende blant annet utvikling, iverksetting og praksis når det gjelder retningslinjer, systemer og prinsipper for samfunnsansvar.

Utvalgets ansvarsområde skal ikke påvirke revisjonsutvalgets (BAC) formål, rolle og oppgaver som beskrevet i instruksen for revisjonsutvalget som er godkjent av styret, eller andre gjeldende lover og regler.

Det er ikke utvalgets oppgave å planlegge eller gjennomføre interne tilsynsaktiviteter så som revisjoner, verifiseringer og undersøkelser, ettersom dette er et ansvar som hører inn under administrasjonen og konsernrevisjonsfunksjonen.

Instruks for styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk vedtatt av styret 8. juni 2023:

Instruks for styrets utvalg for sikkerhet, bærekraft og etikk (engelsk) (PDF)

Styrets revisjonsutvalg

Styrets revisjonsutvalgs rolle er å bistå styret i utøvelsen av styrings- og kontrollansvaret og sikre at konsernet har et uavhengig og effektivt eksternt og internt revisjonssystem.

Revisjonsutvalget har blant annet som oppgave å holde løpende kontakt med Equinors valgte revisor vedrørende konsernets regnskap.

Utvalget skal ha tilsyn med iverksettelse og overholdelse av konsernets etiske retningslinjer i forhold til finansiell rapportering.

Revisjonsutvalget vurderer og gir sin innstilling til valg av ekstern revisor, og har ansvar for å se til at ekstern revisor oppfyller de krav som stilles av myndigheter i Norge og andre land der Equinor er børsnotert.

Instruks for styrets revisjonsutvalg vedtatt av styret 8. juni 2023:

Instruks for styrets revisjonsutvalg (PDF)