Skip to content

Hydrogen: Nordvest-Europa

  1. Hjem
  2. Energi
  3. Hydrogen
  4. Hydrogen Nordvest-Europa

Equinor har satt seg ambisiøse mål som vi tar sikte på å nå ved å utvikle industrielle verdikjeder i nye vekstmarkeder, både for karbonfangst og -lagring og lavkarbonhydrogen.

Vi skal bygge på konkurransefortrinnene vi har, og dra nytte av teknologi og innovasjon for å øke vekst, oppnå forbedringer og skape verdi. Nordvest-Europa, deriblant Nederland, Tyskland, Belgia og Frankrike, er et strategisk viktig marked hvor vi ønsker å ta rollen som arkitekt for å påvirke politikk og etterspørsel på kort sikt.

H2M Eemshaven: Omstilling til lavkarbonsamfunnet

Equinor og Linde er partnere i utviklingen av lavkarbonhydrogenprosjektet H2M Eemshaven i Nederland.

H2M Eemshaven er først og fremst rettet mot store industrikunder i Nederland og Tyskland. Målet er å bygge et anlegg i industriområdet i Eemshaven for produksjon av lavkarbonhydrogen fra norsk naturgass ved hjelp av fangst og lagring av karbon. Mer enn 95 prosent av karbonet vil bli fanget og lagret permanent under havbunnen utenfor kysten av Norge.

I januar 2024 signerte Equinor og Linde en prosjektutviklingsavtale. Linde, som er partner og medeier, vil bygge og drive anlegget for hydrogenproduksjon, karbonfangst og karbonoverføring, med Equinors ressurser integrert i teamet. Equinor vil være ansvarlig for å markedsføre hydrogenet og for transport og lagring av CO2.

H2M Eemshaven vil hjelpe både Nederland og Tyskland med å redusere CO2-utslipp og i stor grad til å oppnå klimamålene, samtidig som energisikkerheten opprettholdes. I tillegg vil anlegget støtte utviklingen av en verdikjede for hydrogen, med store og pålitelige hydrogenvolum. Typiske næringer som vil kunne nyte godt av denne tilgangen, er stålindustri, kjemisk industri og kraftproduksjon. Hydrogenanlegget vil kobles til landfaste rørledninger som planlegges lagt i både Nederland og Tyskland.

Prosjektet har en planlagt produksjonskapasitet på 1 GW (210.000 tonn avkarbonisert hydrogen), og produksjonen skal etter planen starte i 2029.

Les mer om produkter og tjenester fra Linde

H2BE: Baner vei for hydrogenproduksjon og lokal avkarbonisering i stor skala

Med H2BE vil ENGIE og Equinor utvikle produksjon av lavkarbonhydrogen fra naturgass i Belgia. Sammen utforsker selskapene markedspotensialet for hydrogenproduksjon fra naturgass i stor skala ved bruk av autotermisk reformerteknologi (ATR) i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (CCS).

Ved å gi tilgang til lavkarbonhydrogen til konkurransedyktige priser, kan belgisk industri bevare sin posisjon i en global, klimanøytral økonomi.

H2BE bidrar aktivt og strukturelt til å fremme innlandsproduksjon av lavkarbonhydrogen ved å sikre investering i lokal infrastruktur. Lokalt produsert lavkarbonhydrogen fra naturgass vil være nødvendig for å få sluttbrukerne til å legge om til hydrogen og sikre tilstrekkelig grunnlast til utvikling av infrastruktur. Det gjør også at lokal industri kan avkarbonisere raskere, og til overkommelige kostnader.

Anlegget for lavkarbonhydrogen på 1 GW vil kunne produsere 200.000 tonn i året. ATR-teknologien gir mulighet for avkarbonisering på over 95 prosent, og åpner for storskala hydrogenproduksjon med konkurransedyktige kostnader.

En viktig del av strategien er at CO2-fangsten transporteres til og lagres i Norge. ArcelorMittal og INEOS deltar som samarbeidspartnere i prosjektet, noe som viser hvor relevant strategien er for industrien, og hvor viktig den er for avkarbonisering og innovasjon i nøkkelsektorer.

Transport- og lagringsløsningen som vurderes er en CO2-terminal i Ghent med en CO2-rørledning offshore fra Zeebrugge til den norske kontinentalsokkelen.

Partnerne har som mål å starte produksjonen innen 2030.

Les mer om H2BE-prosjektet

H2GE Rostock: Equinor og VNG går sammen om hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring

Sammen med det tyske gasskonsernet VNG AG, annonserte Equinor sommeren 2022 en utvidelse av det eksisterende samarbeidet i gassektoren til å omfatte nye områder innen lavkarbonhydrogen, i tillegg til fangst, utnyttelse og offshore lagring av CO2 (CCU og CCS).

I tillegg ønsker Equinor og VNG å gjennomføre et fellesprosjekt for å vurdere muligheten for produksjon av lavkarbonhydrogen i Rostock. For å oppnå dette skal teknologi for fangst, utnyttelse, transport og sikker offshore lagring av CO2 brukes i industriell skala.

De viktigste prosjektelementene er planlegging, bygging og drift av et anlegg i gigawatt-klassen i Rostock med en årlig produksjonskapasitet på opptil 211.000 tonn hydrogen. Karbonavtrykket fra lavkarbonhydrogen er mer enn 95 prosent lavere enn fra hydrogen uten karbonfangst og -lagring, og nesten 2 millioner tonn CO2 fra hydrogenproduksjon skal hvert år fanges og kondenseres for transport fra Rostock til permanent og sikker lagring offshore i Norge. Som en del av prosjektet skal det også etableres et anlegg i Rostock havn for midlertidig lagring og eksport av CO2.

Prosjektet gir grunnlag for et hydrogen- og CO2-senter i Rostock-området, gjennom utvikling og konvertering av opptil 400 kilometer med rørledning mellom Rostock, Berlin og industriklyngene i Leipzig-området. Oppkobling mot det nasjonale hydrogennettverket vil sikre fleksibilitet og leveringssikkerhet, og vil kunne føre til utslippsreduksjoner på flere millioner tonn i året, sammenlignet med nåværende bruk av fossilt brensel. Samtidig sikres en grunnlast av store mengder lavkarbonhydrogen som kan bidra til å utfylle det økende tilbudet av hydrogen fra fornybar energi.