Skip to content

Leting etter olje og gass

Olje og gass er avgjørende for å dekke verdens energibehov.

Eksisterende felt blir oppbrukt og produserer mindre olje og gass over tid. For å kunne møte etterspørselen, må vi kontinuerlig lete etter nye kilder.

Selv om vi beveger oss mot en karbonnøytral fremtid, trenger verden fortsatt forutsigbare, sikre og stabile energiforsyninger etter hvert som energiomstillingen skrider frem. Leting er avgjørende for å sikre kontinuitet i forsyningen.

Hvorfor trenger vi å finne mer olje og gass?

Det er vanskelig å forutsi fremtiden nøyaktig, men verdens befolkning forventes å øke, flere mennesker rundt om i verden vil øke levestandarden, økonomisk vekst vil fortsette, og den samlede energietterspørselen vil øke. Selv med energieffektivisering vil denne trenden fortsette.

Selv om det er gjort betydelige framskritt med å utvikle fornybare energikilder som vind og sol, er olje og gass fortsatt de primære energikildene for mesteparten av verdens transport, oppvarming og elektrisitetsproduksjon.

Fordi produksjon fra eksisterende olje- og gassbrønner alltid avtar etter hvert som de blir oppbrukt, kan ikke forsyninger fra eksisterende kilder møte etterspørselen alene.

Dette betyr at fortsatt leting og investeringer er nødvendig for å ivareta energisikkerheten. De siste årene har vi sett hvordan selv moderate forstyrrelser i energiforsyningen kan gi kraftige prisøkninger og forsyningsutfordringer.

For å nå klimamålet på godt under 2°C global oppvarming må vi ha en eksponentiell vekst innen elektrifisering, fornybar energi, etablering av nye verdikjeder for karbonfangst og -lagring (CCS/CCUS) og hydrogenproduksjon. Nå intensiverer vi arbeidet med nettopp disse teknologiene for å framskynde denne utviklingen.

Et ledende globalt leteselskap

Equinor har verdensomspennende leteaktivitet med sikte på å posisjonere oss som et av de ledende globale leteselskapene.

Dette oppnås ved å sikre tilgang til areal med høyt potensiale i utvalgte områder. Internasjonalt prioriterer vi leteboring i vekstområder og mer uutforskede basseng. På norsk sokkel leter vi nær etablerte felt og infrastruktur i tillegg til utvalgte områder med større potensial. Vår ambisjon er å skape verdier hvert år, primært i etablerte områder hvor vi allerede vet at det finnes resursser.

Dette oppnår vi ved å identifisere og få tilgang til områder med god undergrunnskvalitet, og bore trygge og kostnadseffektive brønner.

Vi har allerede bygget en sterk posisjon i noen av verdens mest produktive olje- og gassbassenger, inkludert norsk kontinentalsokkel, Mexicogolfen og Brasil, som vi ser på som kjerneområdene for leteaktivitetene våre. Dette er områder som allerede har levert betydelige olje- og gassvolum.

Letestrategien for norsk sokkel oppsummert:

  • Vi vil lete etter volumer i modne områder hvor funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur for å maksimere verdien av investeringer vi har gjort gjennom 40 år
  • Vi vil bore mellom 20-30 letebrønner hvert år framover
  • Rundt 80 prosent av letebrønnene vil bli boret i kjente områder nær infrastruktur, men utvalgte nye områder og ideer vil testes
  • Vi vil bore brønner basert på tre hovedkriterier: høy lønnsomhet, lave balansepriser, kort tilbakebetalingstid og lav karbonintensitet
  • Leting er avgjørende for å opprettholde kontantstrømmen fra norsk sokkel og for å sikre nødvendige gassvolumer til utvikling av verdikjede for blå hydrogen.

Alltid sikker

I nært samarbeid med andre aktører i bransjen, myndigheter og lokalsamfunn har vi hevet lista både når det gjelder sikkerhetsstandarder og boreeffektivitet, samtidig som vi har redusert miljøpåvirkningen og leterisikoen. Vi har vært ledende på lete- og produksjonsaktiviteter i vanskelige og værharde omgivelser til havs i flere tiår.

Helse, sikkerhet og sikring

Fra idé til olje

Mesteparten av den oljen og gassen som har vært lett å finne i verden er allerede oppdaget, noe som tvinger våre oppdagere til å finne stadig nye og kreative ideer og bruke det aller siste av teknologi.

Vi tror at en kultur som dyrker nysgjerrighet er unik, og gir grunnlag for ideer og teknologi som senere fører til nye funn. Det at vi har hatt de beste tilgjengelige medarbeiderne, dataene og verktøyene har gjort oss til et av verdens ledende leteselskap de senere årene.