Skip to Content
no

Statfjord granskningsrapport til Petroleumstilsynet

februar 8, 2008, 12:33 CET
Statfjord A

Statfjord A-plattformen fotografert 13. desember 2007, etter utslippet dagen før. (Foto: Marit Hommedal)– Oljeutslippet på Statfjord er svært alvorlig. Granskingen har avdekket svakheter både av teknisk og organisatorisk art som vi umiddelbart har grepet fatt i, sier konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge, Tore Torvund.

Tore Torvund

Tore Torvund (Foto: Anna Littorin)

I forbindelse med lasting av olje fra Statfjord A til bøyelasteskipet ”Navion Britannia” 12. desember 2007, oppstod det brudd i lasteslangen. Bruddet førte til utslipp av om lag 4400 kubikkmeter olje til sjø. StatoilHydros ledelse nedsatte en granskingsgruppe for å avdekke årsakene som førte til utslippet.

Granskingen har identifisert følgende hovedårsaker til at det oppstod brudd i lasteslangen:

  • Brudd i hydraulikkslange på ”Navion Britannia” førte til at tilkoblingsventilen lukket hurtigere enn forutsatt. Dette førte til en kraftig trykkpuls i lasteslangen.
  • Lasteslangens trykkapasitet var om lag halvparten av trykkapasiteten i den opprinnelige Coflexip-slangen og den hurtige stengningen av ventilen medførte en trykkoppbygging som førte til brudd

Granskingen har identifisert at bakenforliggende årsaker til bruddet i slangen i hovedsak er knyttet til manglende bruk av prosess- og risikoanalyser i forbindelse med modifikasjoner og bytte av lasteslange.

Årsaken til at lasteoperasjonen ble gjenopptatt etter bruddet i hydraulikkslangen til innløpsventilen skyldes i hovedsak at involvert personell ikke har tilstrekkelig kunnskap om konsekvensen av dette. Grunnen til at oljeutslippet ikke ble oppdaget før det var pumpet ca. 4400 m3 er i hovedsak manglende måling av oljestrøm om bord på skipet.

Gjennomgang av tidligere hendelser med bøyelastesystemer har vist at en tilsvarende hendelse på Gullfaksfeltet i 2004 ikke er fulgt godt nok opp.

Granskingsgruppen anbefaler en rekke tiltak innenfor StatoilHydro, rederiet Teekay og systemleverandøren APLs virksomhet. Tiltakene er av teknisk, organisatorisk og ledelsesmessig art.

– På bakgrunn av de svakheter som er avdekket har StatoilHydro allerede gjennomført flere tekniske og operasjonelle tiltak for å ivareta sikker drift av våre bøyelastesystemer. Vi vil umiddelbart starte arbeidet med å imøtekomme de organisatoriske og ledelsesmessige svakheter rapporten har avdekket, sier konserndirektør Tore Torvund.

Et omfattende miljøovervåkingsprogram etter utslippet har ikke påvist noen vesentlige miljøkonsekvenser. Oljens beskaffenhet og værforholdene i området førte til at oljen fordampet og ble løst opp i vannmassene.

Downloads