Skip to content

Protokoll fra generalforsamling 2023

(UTC)Last modified
Bilde fra Equinors generalforsamling 2023
Bilde fra Equinors generalforsamling 2023
(Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor)

Generalforsamlingen i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) godkjente 10. mai 2023 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Equinor ASA og konsernet for 2022.

For fjerde kvartal 2022 utdeles et ordinært utbytte på USD 0,30 per aksje og et ekstraordinært utbytte på USD 0,60 per aksje.

Utbyttet for fjerde kvartal 2022 tilfaller aksjeeiere som er registrert i Equinors aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 12. mai 2023. Forutsatt ordinært oppgjør i VPS innebærer dette at man må være aksjeeier per 10. mai 2023 for å ha rett til utbytte. Aksjene vil bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 11. mai 2023. Samme datoer gjelder også for utbytte til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) i USA. Aksjeeiere med aksjer som handles på Oslo Børs vil motta sitt utbytte i norske kroner (”NOK”). NOK-utbyttet vil bli kommunisert 22. mai 2023. Utbetaling av utbyttet forventes å skje 25. mai 2023.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2022. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2024.

Syv aksjonærforslag var til avstemning. Aksjonærenes forslag, begrunnelser og styrets respons er tilgjengelig på www.equinor.com/agm. Ingen av aksjonærforslagene ble vedtatt. Det vises til vedlagte protokoll for detaljer.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og ga sin tilslutning til styrets 2022 rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2022 ble godkjent.

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer ble godkjent med virkning fra 11. mai 2023.

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer ble godkjent med virkning fra 11. mai 2023.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Equinor-aksjer i markedet for å kunne fortsette selskapets aksjeinsentivprogrammer for ansatte. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2024. Tidligere fullmakt, gitt 11. mai 2022, skal fortsette å gjelde inntil ny fullmakt er registrert i Foretaksregisteret.

Som ledd i gjennomføringen av selskapets tilbakekjøpsprogram, besluttet generalforsamlingen kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Equinor-aksjer i markedet for etterfølgende sletting. Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en senere generalforsamling. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2024.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, direktør, investor relations
+47 918 01 791 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør
+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12