Skip to Content
no

Følger Norsk anbefaling for eierstyring

 1. Hjem
 2. Om oss
 3. Eierstyring og selskapsledelse
 4. Folger norsk anbefaling for eierstyring

Vårt styre følger aktivt alle standarder for god eierstyring og selskapsledelse, og vil til enhver tid sikre at Equinor følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse («Anbefalingen») eller forklarer eventuelle avvik fra denne.

Eierstyring og selskapsledelse er gjenstand for jevnlig vurdering og diskusjon i styret, som også har behandlet teksten i dette kapittelet på et styremøte. Anbefalingen er tilgjengelig på https://nues.no .

Anbefalingen er delt inn i 15 hovedtemaer, og styrets redegjørelse dekker hvert av disse og forklarer hvordan Equinor følger Anbefalingen. Redegjørelsen beskriver grunnlaget og prinsippene for Equinors struktur for eierstyring og selskapsledelse, mens mer detaljert faktainformasjon er tilgjengelig på våre nettsider, i vår Annual Report on Form 20-F, og i vår bærekraftrapport. Lenker til relevant informasjon på våre nettsider er inkludert i denne redegjørelsen. Informasjon om eierstyring og selskapsledelse som Equinor er forpliktet til å oppgi i henhold til § 3-3 b i Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) er inkludert i redegjørelsen nedenfor.

Informasjonen som regnskapsloven krever er oppgitt i redegjørelsen på følgende måte:

 1. "En oversikt over anbefalinger og regelverk om foretaksstyring som foretaket er omfattet av eller for øvrig velger å følge": Beskrevet i denne innledningen, og også i avsnitt 1 "Eierstyring og selskapsledelse i praksis".
 2. "Opplysninger om hvor anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1 er offentlig tilgjengelige": Beskrevet i denne innledningen.
 3. "En begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1": Det er to avvik fra anbefalingen, ett i avsnitt 6 "Generalforsamling" og det andre i avsnitt 14 "Overtakelse." Årsakene til disse avvikene er forklart under de respektive avsnittene i redegjørelsen.
 4. "En beskrivelse av hovedelementene i foretakets, og for regnskapspliktige som utarbeider konsernregnskap eventuelt også konsernets, systemer for internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen": Beskrevet i avsnitt 10 "Risikostyring og internkontroll".
 5. "Vedtektsbestemmelser som helt eller delvis utvider eller fraviker bestemmelser i allmennaksjeloven kapittel 5 ": Beskrevet i avsnitt 6 "Generalforsamling".
 6. "Sammensetningen til styre, bedriftsforsamling, representantskap og kontrollkomité, eventuelle arbeidsutvalg for disse organene, samt en beskrivelse av hovedelementene i gjeldende instrukser og retningslinjer for organenes og eventuelle utvalgs arbeid": beskrevet i avsnitt 8 "Bedriftsforsamlingen og styret" og avsnitt 9 "Styrets arbeid".
 7. "Vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevning og utskiftning av styremedlemmer": Beskrevet i avsnitt 8 “Bedriftsforsamlingen og styret" under undertittelen “Styrets sammensetning".
 8. "Vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang til å beslutte at foretaket skal kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer eller egenkapitalbevis": Beskrevet i avsnitt 3 "Selskapskapital og utbytte".

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse er inkludert i kapittel 3 i Equinors årsrapport.

NUES
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har som formål å holde Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse oppdatert, og fremme den i Norge og utlandet. Nyeste utgave av anbefalingen kan lastes ned her.