Skip to content

Eierstyring og selskapsledelse

Image from Johan Sverdrup
Fra Johan Sverdrup
Foto: Ole Jørgen Bratland
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Eierstyring og selskapsledelse

I Equinor mener vi at effektiv eierstyring og selskapsledelse er grunnlaget for et veldrevet foretak.

Gjennom eierstyring og selskapsledelse fastsetter vi klare oppgaver for våre ledere, ansatte og partnere. Det gjør vi fordi vi mener at det er den beste måten å skape langsiktig, konkurransedyktig avkastning for aksjonærene på og sikre at virksomheten på alle måter er bærekraftig.

Jeg har sterk tro på Equinor og på alle våre medarbeidere, på vår evne til å skape endring og fortsatt langsiktig verdiskaping for våre aksjonærer også i en lavkarbonfremtid.

Anders OpedalKonsernsjef
Anders Opedal

Hva er eierstyring og selskapsledelse?

Effektiv eierstyring og selskapsledelse gjør det mulig for et selskap å fungere smidig ved at alle har en klar forståelse av fordelingen av roller, oppgaver, rettigheter og ansvar.

Hjørnesteinene i god eierstyring og selskapsledelse er etikk og integritet, mens innsyn og åpenhet skaper tillit hos eksterne interessegrupper. I Equinor arbeider vi for å overholde disse prinsippene hver dag. Etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse I praksis betyr dette at organisasjonen vår er strukturert og forvaltes i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Equinors styre følger aktivt alle standarder for god eierstyring og selskapsledelse, og vil til enhver tid sikre at Equinor følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse («anbefalingen») eller forklarer eventuelle avvik fra denne. Eierstyring og selskapsledelse er gjenstand for jevnlig vurdering og diskusjon i styret.

Equinors etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Våre mål og prinsipper

Equinors formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet.

Vi mener at den beste måten å nå denne målsetningen på er gjennom verdibasert ledelse, strenge etiske krav og en bedriftskultur som verdsetter personlig integritet og respekt for miljøet. Equinors eierstyring og selskapsledelse er derfor tuftet på selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Vi mener at god eierstyring og selskapsledelse er mer enn en teknisk øvelse – det er snarere et grunnleggende element i de styrende organers praktiske arbeid og definerer kriteriene for tillit blant selskapets aksjonærer.

I tillegg baserer styret sitt arbeid på en tydelig definert ansvars- og rollefordeling mellom aksjonærene, styret og den daglige ledelsen i Equinor.

  • Alle aksjonærer skal behandles likt.
  • Equinor skal sørge for at alle aksjonærer har tilgang til oppdatert, pålitelig og relevant informasjon om selskapets virksomhet.
  • Equinor skal ha et styre som er selvstendig og uavhengig av konsernets ledelse. I samsvar med våre etiske retningslinjer legger styret vekt på at det ikke foreligger interessekonflikter mellom eiere, styret og administrasjonen.
  • Styret i Equinor baserer sitt praktiske arbeid på de til enhver tid gjeldende prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Investeringsprosessen

Investeringsprosessen (Capital Value Process, CVP) er en strukturert beslutningsprosess for å utvikle prosjekter, fra første vurdering av en ny forretningsmulighet til oppstart av lønnsom drift. Etterhvert som prosjektet modnes, går det gjennom ulike faser som er inndelt i beslutningspunkt (DG).

Ved hvert DG avgjøres det om prosjektet skal utvikles videre. Prosjektgjennomgangen ved hvert DG sikrer at beslutningstakerne forstår forventningene til sluttresultatet, at risikoeksponeringen er realistisk, og at beslutninger blir tatt i henhold til kravene våre

Illustrasjon av investeringsprosessen med definerte beslutningspunkter underveis
Investeringsprosessen er en strukturert måte å utvikle prosjekter på

Equinor-boken

Equinor -boken beskriver våre viktigste retningslinjer og krav

Aksjonærer

Etter at vi ble delprivatisert i 2001, ble vi notert på Oslo Børs og på New York Stock Exchange (NYSE). Selskapet skal ha en bred, internasjonal portefølje. Equinor har én aksjeklasse, og alle aksjer har samme stemmerett på generalforsamlingen.

Beslutninger som våre aksjonærer har rett til å treffe i henhold til norsk lov eller selskapets vedtekter, avgjøres ved vanlig flertall av de avgitte stemmene. Ved valg vil kandidaten som mottar flest stemmer, bli valgt.

Enkelte avgjørelser, som vedtak om å gi avkall på preferanserettigheter i forbindelse med aksjeutstedelse, godkjenne en fusjon eller fisjon, endre vektektene eller tillate en økning eller reduksjon av selskapets aksjekapital, må imidlertid godkjennes av minst to tredeler av det samlede antallet avgitte stemmer så vel som to tredeler av aksjekapitalen som er representert ved et aksjonærmøte.

Statoil ble delprivatisert og børsnotert 18. juni 2001 ved Oslo Børs og ved New York Stock Exchange (NYSE). Selskapet ble da omdannet fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap.

Den norske stat som aksjonær

Vedtekter

Vedtektene våre angir styremedlemmenes ansvar, selskapets virksomhet og de midlene aksjonærene har til rådighet for å øve kontroll over styret.

Vedtekter (PDF)

Overholdelse av NYSE-børsens regler

Som «utenlandsk privat utsteder» hos det amerikanske finanstilsynet (US Securities and Exchange Commission) er Equinor underlagt NYSE-børsens regler, men unntatt de fleste NYSE-reglene om virksomhetsstyring som gjelder for amerikanske selskaper. Equinor er likevel pålagt å offentliggjøre vesentlige forhold der selskaps praksis skiller seg fra de forhold som gjelder for amerikanske selskaper etter NYSE-reglene. Klikk nedenfor for mer informasjon.

Overholdelse av NYSE-børsens regler