Skip to content

Ord og uttrykk

Ord og uttrykk fra serien enkelt forklart.

Avkarbonisering eller dekarbonisering handler om å gå over til løsninger med mindre CO2 –utslipp – ved hjelp av fornybar energi eller lavkarbonløsninger, som hydrogen og karbonfangst og -lagring.

CCS står for carboncapture and storage, det vil si karbonfangst og -lagring. Denne teknologien går ut på å fange CO2 og lagre klimagassen slik at den ikke slippes ut i atmosfæren.

CO2- karbondioksid er den mest sentrale klimagassen. Den påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen, og jo mer CO2 som samles i atmosfæren, desto mer stiger temperaturen på jorda og påvirker klimaet på mange ulike måter.

Det grønne skiftet handler om overgangen til et lavutslippssamfunn. For å få til dette må måten verden produserer og forbruker energi på endres vesentlig. Vi trenger mindre fossil energi og mer fornybar energi, energieffektivisering og i tillegg utvikle og ta i bruk lavkarbonløsninger i større grad. Målet er å sikre verdiskapning og nok energi til alle framover, og at vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Energieffektivisering er å utnytte energiressursene best mulig, slik at vi bruker mindre energi på å løse en oppgave.

Fornybar energi er energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp, og som fornyes kontinuerlig. Eksempler på fornybare energikilder er vann-, vind- og solkraft.

Fossil energi er energikilder som finnes naturlig i grunnen, og som er dannet i tidligere tider – som for eksempel naturgass, olje og kull. Fossile brensler regnes som en ikke-fornybar energikilde.

Hydrogen er en energibærer som kan brukes der det er behov for større energimengder, og kan i tillegg brukes til å lagre overskuddsenergi fra ulike energikilder, som for eksempel naturgass, vind- eller solenergi.
Blått hydrogen er hydrogen som blir produsert ved bruk av naturgass, olje eller kull, der CO2 som slippes ut under produksjonen, blir fanget og lagret.
Grønt hydrogen er hydrogen som blir produsert ved hjelp av elektrisitet fra fornybare energikilder, som sol- eller vindkraft.
Grått hydrogen er hydrogen produsert ved hjelp av naturgass, olje eller kull, uten fangst av CO2.

Kapasitet er et begrep som brukes om størrelsen på utbygginger innen fornybar energi. 1 gigawatt (GW) tilsvarer 1 milliard watt, og er den enheten som brukes om for eksempel et kraftverks eller en vindparks kapasitet. 1 TW er 1000 GW. Verdens totale utbygde kapasitet på fornybar energi er i dag på cirka 2,7 TW, altså 2700 GW.

Lavkarbonløsninger er løsninger som reduserer CO2-utslippene – for eksempel karbonfangst og -lagring (CCS), hydrogen og elektrifisering.

Netto nullutslippnet zero på engelsk – og klimanøytralitet betyr å oppnå en balanse mellom mengden klimagassutslipp som tilføres og fjernes fra atmosfæren. Parisavtalen sier at dette er nødvendig for at verden skal nå klimamålene.

Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (CCS), kalt Langskip. Fullskala-prosjektet vil omfatte fangst av CO2 fra ett eller to industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen.

ONS – «Offshore Northern Seas» – er en energimesse som arrangeres i Stavanger annethvert år. Den hadde tidligere kallenavnet «oljemesså», men er i dag en møteplass for aktører i alle energisektorer.

Parisavtalen er en juridisk bindende internasjonal traktat fra 2015, som 196 land har forpliktet seg til. Hovedmålet i Parisavtalen er å begrense global oppvarming.

2-gradersmålet i Parisavtalen innebærer at landene er enige om at temperaturen på kloden ikke må stige mer enn 2 grader over førindustrielt nivå.

1,5-gradersmålet handler om at landene i tillegg skal gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader.

Fem måter Equinor bidrar til et netto null-samfunn:

  • Equinor forplikter seg til å redusere utslipp fra produksjon av olje og gass.
  • Equinor øker investeringene i fornybar energi, og utvikler en lønnsom fornybarvirksomhet.
  • Equinor investerer i ny teknologi for å skape og bygge nye lavkarbonmarkeder, verdikjeder og næringer.
  • Equinor vil investere i naturlige karbonlagre.
  • Equinor bruker stemmen sin til å støtte Parisavtalens mål, og politikk som bidrar til å nå nullutslippsmålet for samfunnet.