Skip to content

Overholdelse av NYSE-børsens regler

Foto av New York børsen fra utsiden
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Eierstyring og selskapsledelse
  4. Overholdelse-av-nyse-borsens-regler

Equinor er primært notert ved Oslo Børs, så vår praksis for eierstyring og selskapsledelse følger kravene i norsk rett og for Oslo Børs.

Equinor er også registrert som utenlandsk privat utsteder hos det amerikanske finanstilsynet (US Securities and Exchange Commission), og selskapets ADR (American Depositary Shares) for ordinære aksjer er notert på New York-børsen (NYSE). Equinor er derfor også underlagt NYSE-børsens regler («NYSE-reglene»), men som «utenlandsk privat utsteder» er vi unntatt de fleste NYSE-reglene om virksomhetsstyring som gjelder for amerikanske selskaper.

Equinor er likevel pålagt å offentliggjøre vesentlige forhold der selskaps praksis skiller seg fra de forhold som gjelder for amerikanske selskaper etter NYSE-relgene. En begrunnelse for eventuelle avvik er angitt nedenfor:

Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse

Ifølge NYSE-reglene skal amerikanske selskaper vedta og offentliggjøre retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse. Equinors prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er utarbeidet av ledelsen og styret. Bedriftsforsamlingen fører tilsyn med styret og ledelsen.

Uavhengige styremedlemmer

Ifølge NYSE-reglene skal amerikanske selskaper ha et flertall av «uavhengige styremedlemmer», slik dette er definert i NYSE-reglene. NYSE-definisjonen av et «uavhengig styremedlem» nevner fem spesifikke uavhengighetstester og krever også en bekreftelse fra styret på at styremedlemmet ikke har vesentlig forbindelse til selskapet.

I henhold til norsk selskapsrett består Equinors styre av medlemmer som er valgt av aksjonærer og ansatte. Equinors styre har fastslått at alle de aksjonærvalgte styremedlemmene etter styrets oppfatning er uavhengige. Når styret foretar sine avgjørelse om uavhengighet, legger det vekt på at det ikke foreligger interessekonflikter mellom aksjonærer, styret og konsernledelsen, men tar ikke uttrykkelig hensyn til NYSEs fem spesifikke tester.

Styremedlemmene som velges blant Equinors ansatte, ville ikke regnes som uavhengige etter NYSE-reglene fordi de er ansatt i Equinor. Ingen av de ansattvalgte styremedlemmene har ledelsesansvar i selskapet.

Styreutvalg

I henhold til norsk selskapsrett er det styrets ansvar å forvalte selskapet. Equinor har et revisjonsutvalg og et kompensasjonsutvalg som er ansvarlig for å forberede visse saker for styret. Utvalgene arbeider etter instrukser som i all hovedsak kan sammenlignes med den formen som kreves etter NYSE-reglene. De rapporterer regelmessig til styret og er underlagt styrets løpende kontroll.

Equinor overholder NYSE-regelen om plikt til å ha et revisjonsutvalg som oppfyller kravene i regel 10A-3 i den amerikanske børsloven av 1934.

Som pålagt etter norsk selskapslovgivning omfatter medlemmene av Equinors revisjonsutvalg et ansattevalgt styremedlem. Equinor benytter seg av unntaket nevnt i regel 10A-3(b)(1)(iv)(C) fra uavhengighetskravet i den amerikanske børsloven av 1934 med hensyn til det ansattevalgte styremedlemmet. Equinor tror ikke bruken av dette unntaket i vesentlig grad vil påvirke revisjonsutvalgets evne til å opptre uavhengig eller oppfylle de andre kravene i regel 10A-3 om revisjonsutvalg. De andre medlemmene av revisjonsutvalget overholder uavhengighetskravene i regel 10A-3.

Revisjonsutvalget evaluerer blant annet kvalifikasjonene og uavhengigheten til selskapets eksterne revisor. Men i samsvar med norsk rett velges revisoren av selskapets aksjonærer på generalforsamlingen.

Equinor-styret har ikke et nominasjons-/eierstyringsutvalg. I stedet utføres rollene forbeholdt et nominasjons-/eierstyringsutvalg etter NYSE-reglene hovedsakelig av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen.

Aksjonærgodkjenning av ordninger for aksjebaserte ytelser

Ifølge NYSE-reglene skal, med begrenset unntak, alle ordninger for aksjebaserte ytelser underkastes en aksjonæravstemming. Selv om utstedelse av aksjer og myndighet til å kjøpe tilbake selskapsaksjer må godkjennes av Equinors generalforsamling i henhold til norsk selskapsrett, er godkjenning av ordninger for aksjebaserte ytelser vanligvis forbeholdt styret. Se NYSE's listing rules for foreign private issuers.