Skip to Content
no
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Strategi

Equinors strategi

Sikker drift, høy verdiskaping, lave karbonutslipp

Innen 2030 har vi som mål å være en ledende leverandør av fornybar energi og lavkarbonløsninger, sammen med vår optimaliserte olje- og gassportefølje. Vi har som mål å fortsette å være Norges fremste energiselskap og tre fram som en ledende energiaktør i utvalgte internasjonale markeder.

Vår strategi

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Energisystemer verden over er i rask endring for å møte denne utfordringen. Utviklingen mot et klimanøytralt samfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Equinor er klar til å gripe disse.

50 prosent

reduksjon i utslipp fra egenoperert virksomhet innen 2030

50 prosent

av bruttoinvesteringer til omstillingen innen 2030

40 prosent

reduksjon i netto karbonintensitet innen 2035

Strategiske prinsipper

Etter hvert som Equinor endrer seg, jobber vi for å finne riktig balanse mellom å støtte kjernevirksomheten, som skaper den kontantstrømmen vi trenger for å gjennomføre omstillingen, satse på vekst på nye energiområder og fortsatt være en attraktiv investering for våre aksjonærer.

Verdiskaping i det grønne skiftet

Klimanøytralitet gir nye markedsmuligheter

Teknologisk kompetanse og innovasjon skaper vinnere

Markedsdynamikken setter marginene under press

Våre strategiske grunnpilarer står fast

Sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp vil fortsatt være retningsgivende for vår virksomhet.

Sikker drift
Sikkerheten har førsteprioritet hos Equinor for at samfunnet skal ha tillit til vår virksomhet. For oss betyr dette sikkerhet for våre ansatte, for miljøet og for de lokalsamfunnene vi har virksomhet i. Vi jobber hardt for å redusere risiko og unngå ulykker og skader, både blant våre egne ansatte og hos våre leverandører. Vi skal vise respekt for menneskerettighetene, og støtte mangfold, likeverd og inkludering i all vår virksomhet.

Høy verdiskaping
Konkurransedyktige resultater og økt effektivitet er fortsatt høyt prioritert. Porteføljen vår er robust mot lave priser, gir rask avkastning på kapital og og har blant de laveste produksjonskostnader i verden. Vi øker stadig kontantstrømmen fra porteføljen vår i utlandet, og gjør den mer robust mot lavere priser. Basert på Equinors ledende posisjon i markedet for havvind og lavkarbonløsninger, bygger vi en portefølje av framtidige prosjekter innenfor fornybar energi på land og til havs, karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen. Vi bruker vår kompetanse på handel og midtstrømsvirksomhet til å optimalisere porteføljen av råvarer vi leverer til våre kunder, sammen med nye produkter og tjenester fra lavkarbonløsninger.

Lave karbonutslipp
Equinors langsiktige ambisjon er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Denne ambisjonen støttes av selskapets energiomstillingsplan, og gjennom tiltak for å redusere utslippene fra olje- og gassvirksomheten, øke fornybarkapasiteten, etablere verdikjeder innenfor CCS og hydrogen, øke andelen produkter som ikke baserer seg på forbrenning av hydrokarboner og ta i bruk effektive karbonsluk. På sikt vil en nedgang i olje- og gassproduksjonen også bidra til en reduksjon i karbonintensiteten i retning av klimanøytralitet i 2050.

Formål

Vårt formål er å gjøre naturressurser om til energi for mennesker og framgang for samfunnet. I løpet av de neste tre tiårene må energisystemene endres, og energiindustrien har både kompetanse og ressurser til å bidra i omstillingen. Men kompetanse og ressurser er ikke nok: Det er behov for at noen tar lederskap og driver omstillingen framover.

Våre investeringsplaner gir et tydelig signal om at vi satser på å omstille Equinor for å bli et ledende selskap i det grønne skiftet.
Innen 2030 skal mer enn 50 prosent av bruttoinvesteringene gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger, og innen 2025 skal denne andelen være over 30 prosent. Equinor har som mål å bli et ledende globalt selskap innenfor havvind. Med mål om 12-16 gigawatt installert fornybar kapasitet innen 2030, fremskynder vi vår nåværende ambisjon med fem år. Vi tror også at vi har det som kreves for å bli den største aktøren innenfor flytende havvind.

Vi skaper verdier gjennom å gå tidlig inn og utvikle nye markeder.
Vi tar sikte på å generere betydelig kontantstrøm fra olje og gass de neste ti årene. Denne kontantstrømmen vil brukes til å styrke porteføljen, drive omstillingen og skape verdier for aksjonærer og samfunn.

Norsk sokkel ventes fortsatt å levere robust produksjon med lave priser, kort inntjeningsperiode og balansepriser (breakeven) og blant de laveste produksjonskostnader i verden. Internasjonalt vil olje- og gassporteføljen gi et betydelig bidrag til kontantstrøm etter skatt, etter hvert som lønnsomme utviklingsprosjekter blir satt i drift fra midten av 2020-tallet. Den voksende havvindporteføljen vil også bidra betydelig til verdiskapingen framover.

Avkarbonisering og troverdig plan for klimanøytralitet innen 2050.
Klimaendringene utgjør en stadig større del av beslutningsgrunnlaget for myndigheter, samfunn og næringsliv.

Vi har allerede erklært at vi har som mål å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, og vi har forpliktet oss til en plan for å redusere utslippene fra virksomheten, som allerede er blant verdens laveste.

Vi tar nå sikte på å redusere netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030, og med 40 prosent innen 2035. Dette vil vi oppnå ved å fortsette å redusere utslipp fra våre operasjoner (som allerede ligger på 50 prosent av gjennomsnittet i bransjen), øke fornybarkapasiteten, etablere verdikjeder for CCS og hydrogen og bruke effektive karbonsluk.

Hvordan vi skal realisere disse målene?

Equinor er i en unik posisjon for å kunne bli et ledende selskap i det grønne skiftet, takket være kompetente medarbeidere, og selskapets verdier og lange historie for teknologi og innovasjon.

Alt vi gjør starter med trygg og sikker drift. Hver enkelt av oss har et ansvar for sikkerheten i det daglige arbeidet. Vi vil fortsette å styrke sikkerheten i selskapet. Det å ta vare på mennesker, miljø og drift representerer selve kjernen i vårt eksistensgrunnlag. Som selskap må vi være åpne om forbedringspotensialet vårt og dele det vi har lært for å styrke Equinor ytterligere.

Vi er åpne, vi samarbeider, er modige og omtenksomme. Disse verdiene viser hvem vi er, hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan vi driver virksomheten vår. Som alltid er måten vi skaper resultatene på like viktig som de resultatene vi skaper.

Vi har nå det utgangspunktet vi trenger for å gjennomføre strategien. Vi har kompetansen, de tekniske ferdighetene og den industrielle kraften som skal til, og vi vil utvikle kapasiteten vi trenger framover for å øke tempoet på omstillingen.

I den videre utviklingen av virksomheten må vi fortsette å bygge opp et mangfoldig og inkluderende Equinor. Når vi skal gå inn i nye markeder har vi behov for folk med ulik bakgrunn, og vi må framstå som en attraktiv arbeidsgiver for en mangfoldig arbeidsstyrke.

Godt samarbeid og partnerskap med leverandører og konkurrenter, med bransjen, myndighetene og samfunnet har vært avgjørende for utviklingen i tidligere år, og vil også stå sentralt når vi skal skape en lønnsom virksomhet i framtiden.

Å bygge videre på samarbeid internt og eksternt i Equinor vil være svært viktig for at vi skal lykkes.