Skip to content
 1. Hjem
 2. Om oss
 3. Strategi

Equinors strategi

Verdens energisystemer er i endring i møte med klimaendringene. Etter hvert som Equinor omstiller seg, må vi fortsette å være en sikker og pålitelig leverandør av energi og skape tilstrekkelig kontantstrøm til å gjennomføre energiomstillingen.

Samtidig må vi støtte formålet vårt om å levere energi og framgang for samfunnet og være en attraktiv investering for våre aksjonærer. Vi har en sterk finansiell posisjon og en solid balanse. Det gjør at vi kan gripe mulighetene som energiomstillingen gir. Til tross for dagens turbulens, holder vi fast på våre strategiske prinsipper, som er grunnlaget for vår strategi.

Vår strategi

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Energisystemer verden over er i rask endring for å møte denne utfordringen. Utviklingen mot et klimanøytralt samfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Equinor er klar til å gripe disse.

Strategiske prinsipper

Nå som vi er i endring, må vi finne den rette balansen mellom å være en trygg og pålitelig leverandør av energi og generere kontantstrøm for å muliggjøre energiomstillingen, samtidig som vi fortsetter å være en attraktiv investering for våre aksjonærer.

Verdiskaping i det grønne skiftet

Klimanøytralitet gir nye markedsmuligheter

Teknologisk kompetanse og innovasjon skaper vinnere

Markedsdynamikken setter marginene under press

 • Verdiskaping i det grønne skiftet

  Raske, strukturelle endringer kan skape nye lokale forretningsmodeller og gi forbrukerne ny tilgang til energi. Olje og gass vil fortsatt være en del av vår langsiktige energimiks, men bare de mest robuste oppstrømsprosjektene vil bli bygd ut, og karbonhensyn vil fortsatt påvirke alle valg i porteføljen vår. Når det gjelder fornybar energi og lavkarbonløsninger, vil det være viktig å samarbeide tett med kunder, myndigheter og næringsliv for å utvikle nye markeder og danne grunnlaget for framtidig verdiskaping.

 • Ambisjon om netto null skaper nye markedsmuligheter

  Klimaendringer og energiomstillingen har blitt en hovedbekymring for myndigheter, samfunn og investorer. Derfor forventer vi at fungerende markeder for lavkarbonløsninger vil utvikle seg, og gi nye muligheter for selskaper som utvikler slike løsninger. Mens politikk og regler former energimarkedene, vil den samfunnsmessige retten til å drive virksomhet, og evnen til å drive lønnsom virksomhet være tett knyttet til måten selskaper opptrer på for å nå sine ambisjoner om netto nullutslipp.

 • Teknologisk kompetanse og innovasjon skaper vinnere

  Etter hvert som hastigheten og omfanget av endringer øker, vil teknologi, digitalisering og nyskaping kunne få avgjørende betydning. Det vil oppstå nye måter å arbeide på. Vi vil bygge videre på den kompetansen og erfaringen vi har og utvikle kompetanse på nye områder. For å opprettholde konkurranseevnen, behøver vi en kultur for nyskaping, læring og myndiggjøring.

 • Markedsdynamikken setter marginene under press

  Den globale etterspørselen etter energi ventes å øke på kort og mellomlang sikt. Stor tilgang på energi fra konkurrerende kilder kan føre til en nedgang i energiprisene på lang sikt, noe som kan åpne for nye konkurrenter og øke presset på marginene. Energilandskapet er i endring, med ny teknologi, nye kunder, nye konkurrenter og nye måter å skape verdi på.

Våre strategiske prinsipper – nedfelt i alt vi gjør

 • Sikker drift

  • Sikkerhet for våre medarbeidere
  • Beskytte våre eiendeler
  • Forpliktet til en rettferdig omstilling
 • Høy verdiskaping

  • Alltid konkurransedyktig
  • Verdiskaping gjennom omstillingen
 • Lave karbonutslipp

  • Redusere egne utslipp
  • Øke investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger

Sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp vil fortsatt være retningsgivende for vår virksomhet

Sikker drift
Sikkerheten har førsteprioritet hos Equinor for at samfunnet skal ha tillit til vår virksomhet. For oss betyr dette sikkerhet for våre ansatte, for miljøet og for de lokalsamfunnene vi har virksomhet i. Vi jobber hardt for å redusere risiko og unngå ulykker og skader, både blant våre egne ansatte og hos våre leverandører. Vi skal vise respekt for menneskerettighetene, og støtte mangfold, likeverd og inkludering i all vår virksomhet.

Høy verdiskaping
Konkurransedyktige resultater og økt effektivitet er fortsatt høyt prioritert. Porteføljen vår er robust mot lave priser, gir rask avkastning på kapital og og har blant de laveste produksjonskostnader i verden. Vi øker stadig kontantstrømmen fra porteføljen vår i utlandet, og gjør den mer robust mot lavere priser. Basert på Equinors ledende posisjon i markedet for havvind og lavkarbonløsninger, bygger vi en portefølje av framtidige prosjekter innenfor fornybar energi på land og til havs, karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen. Vi bruker vår kompetanse på handel og midtstrømsvirksomhet til å optimalisere porteføljen av råvarer vi leverer til våre kunder, sammen med nye produkter og tjenester fra lavkarbonløsninger.

Lave karbonutslipp
Equinors langsiktige ambisjon er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Denne ambisjonen støttes av selskapets energiomstillingsplan, og gjennom tiltak for å redusere utslippene fra olje- og gassvirksomheten, øke fornybarkapasiteten, etablere verdikjeder innenfor CCS og hydrogen, øke andelen produkter som ikke baserer seg på forbrenning av hydrokarboner og ta i bruk effektive karbonsluk. På sikt vil en nedgang i olje- og gassproduksjonen også bidra til en reduksjon i karbonintensiteten i retning av klimanøytralitet i 2050.

Hvordan vi skal komme dit – våre strategiske kjerneområder

 • Optimalisert olje- og gassportefølje

  Vi venter at olje- og gassporteføljen vil fortsette å levere betydelig fri kontantstrøm i mange år framover. Equinor vil satse på aktiviteter der vi har kompetansen, erfaringen, kapasiteten og en generell konkurransefordel som kan sikre oss en ledende posisjon.

 • Lønnsom vekst innen fornybar energi

  Vi fokuserer på lønnsom vekst innen fornybar energi, både på land og til havs, som kan gi betydelig verdiskaping – med mål om en fornybar kraftproduksjon på over 65 TWh innen 2035.

 • Nye markedsmuligheter i lavkarbonløsninger

  Vi bidrar aktivt i utviklingen av markeder innen karbonfangst og -lagring og hydrogen, og tar sikte på en markedsandel i Europa på 25 % for lagring og 10 % for hydrogen innen 2030.