Skip to Content
no

Equinors strategi

Illustrasjon av hovedelementene i konsernstrategien som presenteres på denne siden
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Strategi

Equinors formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunn. I løpet av de neste tre tiårene må energi-systemene endres fullstendig. Energiindustrien har ekspertisen og kraften til å bidra i omstillingen. Men dette alene er ikke nok. Det er behov for at noen tar lederskapet og driver omstillingen framover.

Equinors strategi er å akselerere vår omstilling. Innen 2030 vil Equinor være en ledende leverandør av energi og lavkarbonløsninger. Vi vil fortsatt være Norges største energiselskap og utvikle oss som en ledende energiaktør i utvalgte internasjonale markeder. Vi vil være en global leder innenfor havvind og europeisk leder innenfor karbonfangst og -lagring.

Equinors strategiske grunnpillarer er fortsatt Sikker drift – Høy verdiskaping – Lave karbonutslipp.

Vår ambisjon

Et ledende selskap i det grønne skiftet på vei mot klimanøytralitet

Omstilling av Equinor for å bli et ledende selskap i det grønne skiftet.

Les mer om vår ambisjon

Derfor endrer vi oss

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Energisystemer verden over er i rask endring for å møte denne utfordringen. Utviklingen mot et klimanøytralt samfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Equinor er klar til å gripe disse.

Les mer om hvorfor vi endrer oss

Våre strategiske grunnpilarer står fast

Sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp vil fortsatt være retningsgivende for vår virksomhet.

Sikker drift

Sikkerhet har førsteprioritet hos Equinor.

Vi jobber hardt for å redusere risiko og unngå ulykker og skader, både blant våre egne ansatte og hos våre leverandører. Alle som jobber for Equinor skal komme trygt hjem fra jobb.

Vi vil styrke sikkerheten vår gjennom en Ett Equinor-kultur, mer proaktiv sikkerhetsledelse og effektiv iverksetting av «Jeg er sikkerhet»-veikartet.

Høy verdiskaping

Equinor vil jobbe for å være konkurransedyktig i markedet. Økt effektivitet er fortsatt høyt prioritert. Den økende kontantstrømmen fra olje og gass muliggjør omstillingen vår og sikrer verdier for våre aksjonærer og for samfunnet.

Vi forventer at feltene våre på norsk sokkel vil bidra med betydelig kontantstrøm det neste tiåret. Porteføljen er robust mot lave priser, gir rask avkastning på kapital og har balansepriser (break-evens) og produksjonskostnader i verdensklasse.

Vi øker stadig kontantstrømmen fra vår internasjonale portefølje og gjør den mer robust. Prosjekter som settes i drift fra midten av 2020-tallet i Brasil og Mexicogulfen vil gi betydelige bidrag.

Basert på Equinors ledende posisjon i markedet for havvind og lavkarbonløsninger i Europa, vil vi bygge opp en «pipeline» av framtidige prosjekter.

Vi vil bruke vår kompetanse på handel og midtstrømsvirksomhet til å optimalisere porteføljen av råvarer som vi leverer til våre kunder, sammen med nye produkter og tjenester fra lavkarbonløsninger.

Lave karbonutslipp

Equinors langsiktige ambisjon er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.
For å nå denne ambisjonen har Equinor etablert foreløpige mål for selskapets portefølje.

Vi vil redusere vår netto karbonintensitet med 3% innen 2025, 20% innen 2030 og 40% innen 2035.

Vi vil redusere vår netto karbonintensitet i perioden fram til 2035 ved å:

  • Redusere utslippene fra vår olje- og gassvirksomhet
  • Øke fornybarkapasiteten
  • Etablere verdikjeder innenfor CCS og hydrogen
  • Øke andelen produkter som ikke baserer seg på forbrenning av hydrokarboner
  • Ta i bruk effektive karbonsluk

På sikt vil en nedgang i olje- og gassproduksjonen også bidra til en reduksjon i karbonintensiteten i retning av klimanøytralitet i 2050.

Hva vi må gjøre for å komme dit

Innen 2030 vil Equinor være en ledende leverandør av energi og lavkarbonløsninger. Vi vil fortsatt være Norges største energiselskap og utvikle oss som en ledende energiaktør i utvalgte internasjonale markeder. Vi vil være en global leder innenfor havvind og europeisk leder innenfor CCS.

For å oppnå dette har vi tre prioriterte områder:

Optimalisert olje- og gassportefølje

Vi forventer at olje- og gassporteføljen vår skal levere en positiv kontantstrøm ved en oljepris over USD 30 per fat fram til 2026. Å redusere utslippene fra egen produksjon vil fortsatt være høyt prioritert.

Equinor vil satse på aktiviteter der vi har kompetanse, erfaring, tyngde og et tydelig konkurransefortrinn for å sikre en ledende posisjon.

Dette gjelder norsk sokkel og utvalgte internasjonale områder der vi kan skape verdier ved å kombinere eksisterende infrastruktur, økt oljeutvinning og streng kostnadskontroll i produksjonen for å få raskere avkastning på investert kapital.

Equinor vil søke å avhende ikke-strategiske eiendeler og eiendeler med svakere resultater. Effektivitetsforbedring vil fortsatt bli prioritert, og vil skje ved bruk av teknologi i stor skala, digitalisering og automatisering.

Når vi går inn i nye områder for leting i framtiden, vil vi konsentrere oss om områder der vi allerede har aktivitet og eksisterende infrastruktur. Dette vil korte ned tidsrommet fra funn til produksjon og dra nytte av tidligere investeringer. Leting i umodne områder vil være begrenset.

Lønnsom vekst innen fornybar energi

Equinor tar sikte på å bli en ledende aktør innen global havvind. Med mål om 12-16 gigawatt installert fornybart kapasitet innen 2030, flytter vi vår nåværende ambisjon fem år fram i tid.

Vi vil bygge opp en lønnsom virksomhet, og jobbe for å øke avkastningen innenfor havvind gjennom regionale synergieffekter, prosjektfinansiering og strategiske nedsalg, som de vi realiserte gjennom Arkona-, Doggerbank- og Empire Wind-transaksjonene. Vi vil drive fram storskala prosjekter og tekniske forbedringer samt skape økt verdi gjennom energihandel.

Equinor har et tydelig fortrinn innen flytende havvind, men vi må fortsette å redusere kostnadene. Gjennom tidlig etablering i mindre modne markeder, der både risikonivå og potensiell avkastning er høyere, kan Equinor bygge opp ledende posisjoner.

Vi vil teste framtidige forretningsmuligheter i utvalgte markeder for landbasert fornybar energi.

Nye markedsmuligheter i lavkarbonløsninger

Nye markeder for lavkarbonløsninger er helt avgjørende hvis vi skal klare å avkarbonisere verdensøkonomien. Equinor har en unik posisjon for å bli ledende på CCS og hydrogen i Europa.

Equinor vil bidra aktivt til å modne disse markedene, og tar sikte på en ledende posisjon i det europeiske CCS-markedet med en markedsandel på mer enn 25%.

Equinor forventer at statlige subsidier vil spille en viktig rolle det neste tiåret, der politiske beslutninger vil støtte bransjen i utvikling av CCS og hydrogen.

Vi har et godt utgangspunkt på norsk sokkel og i Storbritannia. Selskapet bygger på 25 års driftserfaring med CCS på Sleipner og Snøhvit, og flere tiår med kommersielle samarbeid med viktige industrikunder i Europa.

Vi deltar allerede i ledende prosjekter for industrialisering av CCS og hydrogen. Vi er innstilt på å trappe opp investeringer og teknologier etter hvert som markedene modnes.

Hvordan vi skal komme oss dit - sammen

Equinor er i en unik posisjon for å kunne bli et ledende selskap i det grønne skiftet, takket være kompetansen vår, verdiene våre og vår lange teknologi- og innovasjonshistorie.

Les mer om hvordan vi skal komme oss dit