"Gå til hovedinnhold"

Inspirert av de store norske opdagerne

Takket være den lange maritime tradisjonen og erfaring med værharde omgivelser, har mange av de største hav- og polarforskerne gjennom tidene vært norske. I Equinor er vi stolte over å bygge videre på denne arven, og vi er blant de ledende selskapene i verden når det gjelder leting etter olje og gass.

equinor-icon-oil-globe.svg
0 16 letebrønner internasjonalt i 2019
equinor-icon-oil-barrel-redi.svg
0 11 kommersielle funn på norsk sokkel i 2019
equinor-icon-platform-red.svg
0 23 nye lisenser tildelt på norsk sokkel i januar 2020, 14 av disse som operatør

Et ledende globalt leteselskap

Til tross for stadig mer krevende forhold i bransjen med færre og færre konvensjonelle olje- og gassfunn, har vi levert verdier som tilsvarer om lag det dobbelte av det vi har investert i leting siden 2011.

Vi er med dette et av de ledende leteselskapene i verden. I tillegg til sterke leteresultater har vi gradvis forbedret boreeffektiviteten, uten at dette har utfordret HMS-resultatene. Leteindustrien er i endring og som et resultat av det og en spissere strategi har vi også justert vår letestrategi.

Vår nye ambisjon er å bli «et ledende leteselskap som leverer lønnsomme ressurser av høy kvalitet.» Ambisjonen gir oss retningen for hvor vi trenger og gå, og hva vi må gjøre for å sørge for en organisk vekst, og fortsatt være konkurransedyktige i en lavkarbonfremtid.

Vi har allerede bygget opp en sterk posisjon i noen av verdens rikeste olje- og gass-bassenger, inkludert norsk sokkel, Mexicogolfen og østkysten av Canada og Brasil, som vi ser på som kjerneområder for vår letevirksomhet. Rike bassenger er områder der det allerede er utvunnet betydelige volumer med olje og gass.

Som utforskere vet vi at der vi har funnet hydrokarboner tidligere, der er det mer å finne.

Vår nye letestrategi vil pårvirke måten vi jobber på, avgjørelsene vi tar og hvilke resultater vi leverer. Det er et økende fokus på høykvalitetsressurser; det inkluderer ressurser med god reservoarkvalitet, høy konsenstrasjon av ressurser og lette hydrokarboner. I tillegg er det viktig med tilgang til infrastruktur, konkurransedyktige vilkår og gode muligheter for utvikling.

I tillegg til en økt innsats i våre kjerneområder for leting, vil vi aktivt gå inn for å søke tilgang til nye muligheter som kan åpne opp for utvikling av nye områder. Vår oppskrift på suksess er den samme som oppdagerne vi kjenner fra begynnelsen av det 20 århundre; Vi tenker globalt når vi analyserer undergrunnen, vi bruker den nyeste teknologien, vi anerkjenner at det er en usikkerhet og vi oppmuntrer til en kultur for læring og kreativitet når vi utforsker. 

Hvorfor trenger vi å finne mer olje og gass?

Vekst i verdensbefolkningen og høyere levestandard bidrar til større etterspørsel etter energi. Innen 2050 vil verden måtte skaffe energi til 3,7 milliarder flere mennesker enn i dag. Tilgang på energi er grunnleggende for samfunnsutviklingen: Det trengs for å skaffe rent vann, og til sanitære forhold, belysning, oppvarming, matlaging, mekanisk kraft, transport, helsetjenester, utdanning og kommunikasjonstjenester. Samtidig står verden overfor en økende risiko for irreversible klimaendringer som skyldes menneskehetens energiforbruk. Det å utvikle et bærekraftig energisystem er derfor en av de største utfordringene i vår tid. 

Les mer om hvordan verden kan finne en balanse mellom klimaeffektene av energiforbruk og behovet for å sikre tilstrekkelig energiforsyning.

Always safe

Photo of a man working on a facility plant

Safe and responsible operations are essential for our licence to operate and an enabler of long-term value creation. We have set clear targets for continuous improvement of our safety records. Responsible operations include managing our environmental impact, respecting human rights, and promoting integrity and transparency. 

I nært samarbeid med andre aktører i bransjen, myndigheter og lokalsamfunn har vi hevet lista både når det gjelder sikkerhetsstandarder og boreeffektivitet, samtidig som vi har redusert miljøpåvirkningen og leterisikoen. Vi har vært ledende på lete- og produksjonsaktiviteter i vanskelige og værharde omgivelser til havs i flere tiår. 

Vi har brukt vår kunnskap og erfaring fra norsk sokkel i ugjestmilde havområder, som utenfor Newfoundland og Færøyene, og boret letebrønner på mer enn 1000 meters dyp utenfor kysten av Brasil, Angola og Tanzania.

Det å bli en foretrukket operatør på leting er et resultat av langvarig arbeidsinnsats og en iver etter hele tiden å bli bedre, basert på noen viktige prinsipper:

  • Sikkerhet er vår øverste prioritet
  • Kraften i godt samarbeid
  • Positive ringvirkninger
  • Felles fordeler
  • God sameksistens

Våre letetradisjoner

Two woman working at the Sandsli research center

Lyse hoder, riktige verktøy, gode muligheter

Mesteparten av den oljen og gassen som har vært lett å finne i verden er allerede oppdaget, noe som tvinger våre oppdagere til å finne stadig nye og kreative ideer og bruke det aller siste av teknologi. Dette krever samarbeid, et globalt perspektiv, en kultur for nysgjerrighet og folk som spør "hva om" og "hvorfor ikke" for å finne nye letemetoder og -konsepter.

De første polarforskerne ble beundret for sine ambisjoner, sitt pågangsmot og sin dristighet, kreativitet og kunnskap. Dagens leting etter storfunn krever fagfolk med de samme personlige egenskapene og den samme lidenskapen for det de driver med. I leteprosessen trekker vi på ressurser fra hele verden. Velorganiserte team med tverrfaglig kompetanse og ulike perspektiver gjør at vi kan utnytte hele potensialet som ligger i organisasjonen. 

Så snart teamet med geovitere er satt sammen, er det tid for å stille de riktige spørsmålene. Hvordan har de tektoniske platene flyttet på seg? Er det en kildebergart, et reservoar og en takbergart, og forstår vi migreringen av hydrokarbonene?

Vi tror at en kultur som dyrker nysgjerrighet er unik, og gir grunnlag for ideer og teknologi som senere fører til nye funn. Det at vi har hatt de beste tilgjengelige medarbeiderne, dataene og verktøyene har gjort oss til et av verdens ledende leteselskap de senere årene. 

For å sikre fortsatt suksess i framtiden, legger vi til rette for at talentfulle medarbeidere og eksperter på seniornivå får videreutvikle seg faglig. I Equinor kan du utvikle din dybde- eller bredde-kompetanse, arbeide med ulike deler av verden og utfordre deg selv til å levere og utvikle deg.

Are you interested in opportunities with Equinor?

Møt våre geologer

Geologer er nysgjerrige folk. Våre geologer Allie Thurmond og Brita Graham Wall er gode eksempler på det. De er lidenskapelig opptatt av geologi og elsker å forklare hvilken betydning det har for framtidens energiforsyning.

Fra idé til olje

Leting etter hydrokarboner er en kompleks prosess kjennetegnet av stor risiko og usikkerhet omkring hva som befinner seg under overflaten. Det krever også en langsiktig tankegang: Slike prosjekter varer typisk i ti år eller mer fra funn til produksjonsstart.

exploration-idea-to-oil-equinor-no.svg

GEOLOGISK SCREENING
Våre kompetente og kreative geovitere vurderer attraktive muligheter over hele verden, basert på regional kompetanse og kunnskap om grunnforhold. Prosjektene rangeres og prioriteres globalt for å sikre at vi satser på de mest attraktive mulighetene.

ADGANGSFASE
For å kunne lete etter og produsere olje og gass i et bestemt geografisk område, må Equinor få tildelt en lete- eller produksjonslisens. Nye lisenser kan anskaffes gjennom offentlige konsesjonsrunder eller anbudsrunder, gjennom direkte forhandlinger eller gjennom forretningsavtaler med andre selskaper som har lisenser.

MODNINGSFASE
Når vi går inn i et nytt område, vil det første viktige skrittet i leteprosessen være å forstå strukturen i bergartene under bakken for å kunne fastslå hvor det eventuelt kan være hydrokarboner. Brønninformasjon (hvis tilgjengelig) og kunnskap om området er viktig. Innsamlede seismiske data bearbeides til bilder av strukturen under bakken. Disse bildene blir så tolket av geovitere.

BOREFASE
Basert på det vi har lært i modningsfasen vurderer vi sannsynligheten for å finne olje og gass. De prospektene som anses som geologisk mest interessante blir deretter utforsket med en eller flere brønner. Før brønnene faktisk blir boret vet vi ikke hvilke prospekter vi vil lykkes med. Dette viser hvor viktig det er å ha en bred portefølje med mange muligheter.

UTBYGGINGSFASE
Utbyggingsfasen finner sted etter at et olje- eller gassfunn er blitt vurdert som lønnsomt. En endelig investeringsbeslutning baseres på et utbyggingskonsept som tar høyde for alle komplekse forhold på feltet, særlig når det gjelder reservoarstyring, utvinningsgrad og prosjektgjennomføring. Noen prosjekter vil kreve skreddersydde løsninger og nyskapende teknologi for å kunne bygges ut. Vår erfaring med avansert teknologi er avgjørende for å kunne utvinne nye olje- og gassressurser kostnadseffektivt, samtidig som vi tar hensyn til miljøet.

PRODUKSJONSSTART
Produksjonen starter når utbyggingen er ferdig. Dette markerer slutten på ett kapittel – som kan ha vart i mer enn ti år – og starten på et nytt: produksjonsfasen. Den kan vare i flere tiår, og i løpet av denne tiden kan det bores flere brønner for å øke produksjonen.

Leting er et porteføljespill

Vi ser på leting som et langsiktig porteføljespill. En balansert portefølje rik på muligheter er nøkkelen til en vellykket letevirksomhet. 

Sjansen for å finne olje eller gass i et umodent leteområde er typisk så lavt som 10 til 15 prosent, noe som tilsvarer ett funn for hver sjuende letebrønn. Derfor er det avgjørende å ha et attraktivt utvalg av muligheter for å sikre at vi ikke er helt avhengig av leteresultater i alle områder. Når vi tester prospekter i leteporteføljen vår, må vi erstatte dem med nye muligheter for å sikre at vi hele tiden har et stort utvalg å hente fra. 

Et annet grunnleggende prinsipp for en solid leteportefølje er å opprettholde en passende balanse mellom risiko og volum. Den geologiske sjansen for suksess varierer betydelig for ulike typer muligheter.

Om sjansen er lav i umodne områder, er den vesentlig høyere ved leting i nærheten av eksisterende infrastruktur i modne bassenger, med en sannsynlighet på 50 prosent eller mer. Disse prospektene rangerer også høyt i verdi, ettersom de kan knyttes raskt og effektivt til eksisterende infrastruktur. På den annen side er det vanligvis slik at disse prospektene gir lavere volumer enn prospekter i umodne områder.

Equinor har en velbalansert global leteportefølje, slik at den risikoen vi tar ved å bore brønner med høyt potensial i umodne områder balanseres med leting i modne områder med høye funnrater og mer moderate volumer.

Photo of a man working at Maersk Developer platform in Gulf in Mexico
Borestreng.
Photo of core samples from the Johan Sverdrup field
Kjerneprøve fra Johan Sverdrup-feltet.

ENORMT OPPSIDEPOTENSIAL

En funksjonell geologisk letemodell kan noen ganger levere betydelige funn med frittstående utbyggingspotensial. Vi kaller dem vekstfunn. Et godt eksempel er det gigantiske Johan Sverdrup-funnet som ble oppdaget i Nordsjøen så sent som i 2010, og som viste seg å være ett av de fem største oljefeltene på norsk sokkel med forventede ressurser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter. 

I de senere år har vi konsentrert oss om å finne og teste muligheter for storfunn, det vil si prospekter med et betydelig volum- og oppsidepotensial. Denne strategien har vist seg å være svært vellykket, og har ført til 13 storfunn siden 2011 i Norge, utenfor østkysten av Canada, og i Tanzania og Brasil.

UTHOLDENHET LØNNER SEG

I løpet av rangeringsprosessen vurderer vi ikke bare prospektene våre som engangshendelser, men ser også etter oppfølgingspotensial. Vi prioriterer muligheter som kan åpne opp for en ny geologisk letemodell, dvs. at vi kan få fram en gruppe prospekter i samme område der de samme geologiske forholdene opptrer sammen. Slike muligheter er svært attraktive, ettersom de gir grunnlag for ytterligere organisk vekst. 

Skrugard-funnet i 2011 åpnet for en ny letemodell for olje i Barentshavet, med oppfølgingsfunnene Havis og Drivis, som sammen ga ressursgrunnlag for utbyggingsprosjektet Johan Castberg. På samme måte åpnet Safarani-funnet i Tanzania en ny letemodell som førte til en rekke storfunn.

Seismiske data — lyden av olje

Seismiske data fra lydbølger er et av de viktigste verktøyene vi har for å oppdage nye olje- og gassførende reservoarer som ligger skjult under bakken. Innsamling av geofysisk informasjon er basert på de samme prinsippene som medisinsk ultralyd, men i en helt annen skala.

Data med høy kvalitet fra seismiske analyser øker sannsynligheten for å lykkes med letingen, og det er samlet inn slike data både på land og til havs over hele verden i nesten hundre år. Seismiske fartøy sender trykkbølger ned til bergstrukturen under overflaten og tar deretter imot "ekkoet" ved bruk av avanserte mikrofoner. 

Disse dataene kan deretter brukes til å kartlegge geologiske strukturer og lag, lokalisere eventuelle feller, og noen ganger direkte forutsi hvor det kan finnes hydrokarboner.

Seismiske undersøkelser brukes ikke bare til å søke etter hydrokarboner, men er også et viktig verktøy for å overvåke tapping av reservoarer for å øke utvinningen. 

Det brukes ulike typer teknologi til innsamling, bearbeiding, bildebehandling og fortolkning. Seismiske data kan imidlertid ikke eliminere risiko knyttet til forholdene under overflaten. Dataene viser bare potensialet for at bergarten inneholder olje og gass. For å finne ut om det faktisk finnes olje og gass der, må det bores en letebrønn.

Equinor vil være kjent som en ansvarlig partner for våre vertssamfunn og samarbeidspartnere, og vern om det marine miljø har høy prioritet når Equinor gjennomfører sine seismiske undersøkelser.

ANSVARLIG FRAMFERD

Vi har som mål å være kjent som en ansvarlig partner for våre vertssamfunn og samarbeidspartnere, og vern om det marine miljø har høy prioritet når vi gjennomfører våre seismiske undersøkelser. For å nå disse målene inngår vi tett samarbeid og dialog med relevante interessegrupper på et tidlig stadium i leteprosessen, og forsøker å skaffe så mye kunnskap og forståelse som mulig om eventuell miljøpåvirkning. Vi har alltid representanter for selskapet om bord på de seismiske fartøyene, og vi følger retningslinjene til Joint Nature Conservation Committee (JNCC) for å skape minst mulig risiko for skader og forstyrrelser for marine pattedyr som følge av seismiske undersøkelser.

Vi er svært opptatt av god sameksistens med andre næringer når vi samler inn seismiske data. I planleggingsfasen har vi nær dialog med fiskerier og andre interessegrupper for å gjøre forstyrrelsene som følge av seismiske undersøkelser så liten som mulig, og for å forebygge konflikter. Helt siden den første oljen ble produsert på slutten av 60-tallet har norske myndigheter bidratt til en bedre sameksistens mellom fiskeriene og petroleumsindustrien, og gitt veiledning når selskaper som vårt utforsker nye områder på jakt etter olje og gass. Basert på denne erfaringen fra Norge, tror vi at vi er godt forberedt på å ta fatt på nye leteprosjekter i tett samarbeid med lokale interesser.

Vi deltar i E&P Sound & Marine Life Programme. Dette samarbeidsprogrammet (Joint Industry Programme, JIP) gir støtte til forskning som skal gi økt kunnskap om hvordan lyd fra letevirksomhet og produksjon av olje og gass virker inn på livet i havet. Denne forskningen gjør at myndigheter kan fatte beslutninger basert på vitenskapelig informasjon, og at bransjen kan utarbeide gode, forebyggende tiltak.

Møt våre medarbeidere

Emilio Garcia-Caro bruker lydbølger til å finne olje, og marinbiolog Jürgen Weissenberger utreder forholde mellom marine pattedyr og lyd i havet.