Leting

Produksjonen fra eksisterende olje- og gassbrønner faller, og leting er derfor nødvendig for å opprettholde stabiliteten i energiforsyningen, selv i det grønne skiftet. Vi vil i økende grad lete i modne områder der funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur for å maksimere verdien av investeringer og for å minimere utslipp.

Et ledende globalt leteselskap

Detailed Earth. Europe. Scandinavia on a moonlit night

Equinor har verdensomspennende leteaktivitet med sikte på å posisjonere oss som et av de ledende globale leteselskapene. 

Dette oppnås ved å sikre tilgang til areal med høyt potensiale i utvalgte områder. Internasjonalt prioriterer vi leteboring i vekstområder og mer uutforskede basseng. På norsk sokkel leter vi nær etablerte felt og infrastruktur i tillegg til utvalgte områder med større potensial. Vår ambisjon er å skape verdier hvert år, primært i etablerte områder hvor vi allerede vet at det finnes resurser. 

Dette oppnår vi ved å identifisere og få tilgang til områder med god undergrunnskvalitet, og bore trygge og kostnadseffektive brønner.

Vi har allerede bygget en sterk posisjon i noen av verdens mest produktive olje- og gassbassenger, inkludert norsk kontinentalsokkel, Mexicogolfen og Brasil, som vi ser på som kjerneområdene for leteaktivitetene våre. Dette er områder som allerede har levert betydelige olje- og gassvolum.

LETESTRATEGIEN FOR NORSK SOKKEL OPPSUMMERT:

  • Vi vil lete etter volumer i modne områder hvor funn kan knyttes til eksisterende infrastruktur for å maksimere verdien av investeringer vi har gjort gjennom førti år
  • Vi vil bore mellom 20-30 letebrønner hvert år framover
  • Rundt 80 prosent av letebrønnene vil bli boret i kjente områder nær infrastruktur, men utvalgte nye områder og ideer vil testes
  • Vi vil bore brønner basert på tre hovedkriterier: høy lønnsomhet og lave balansepriser, kort tilbakebetalingstid, lav karbonintensitet
  • Leting er avgjørende for å opprettholde kontantstrømmen fra norsk sokkel og for å sikre nødvendige gassvolumer til utvikling av verdikjede for blå hydrogen.

Hvorfor trenger vi å finne mer olje og gass?

Vekst i verdensbefolkningen og høyere levestandard bidrar til større etterspørsel etter energi. Innen 2050 vil verden måtte skaffe energi til 3,7 milliarder flere mennesker enn i dag. Tilgang på energi er grunnleggende for samfunnsutviklingen: Det trengs for å skaffe rent vann, og til sanitære forhold, belysning, oppvarming, matlaging, mekanisk kraft, transport, helsetjenester, utdanning og kommunikasjonstjenester. Samtidig står verden overfor en økende risiko for irreversible klimaendringer som skyldes menneskehetens energiforbruk. Det å utvikle et bærekraftig energisystem er derfor en av de største utfordringene i vår tid. 

Les mer om hvordan verden kan finne en balanse mellom klimaeffektene av energiforbruk og behovet for å sikre tilstrekkelig energiforsyning.

Alltid sikker

Photo of a man working on a facility plant

I nært samarbeid med andre aktører i bransjen, myndigheter og lokalsamfunn har vi hevet lista både når det gjelder sikkerhetsstandarder og boreeffektivitet, samtidig som vi har redusert miljøpåvirkningen og leterisikoen. Vi har vært ledende på lete- og produksjonsaktiviteter i vanskelige og værharde omgivelser til havs i flere tiår. 

Two woman working at the Sandsli research center

Fra idé til olje

Mesteparten av den oljen og gassen som har vært lett å finne i verden er allerede oppdaget, noe som tvinger våre oppdagere til å finne stadig nye og kreative ideer og bruke det aller siste av teknologi. 

Vi tror at en kultur som dyrker nysgjerrighet er unik, og gir grunnlag for ideer og teknologi som senere fører til nye funn. Det at vi har hatt de beste tilgjengelige medarbeiderne, dataene og verktøyene har gjort oss til et av verdens ledende leteselskap de senere årene. 

Leting etter hydrokarboner er en kompleks prosess kjennetegnet av stor risiko og usikkerhet omkring hva som befinner seg under overflaten. Det krever også en langsiktig tankegang: Slike prosjekter varer typisk i ti år eller mer fra funn til produksjonsstart.

GEOLOGISK SCREENING
Våre kompetente og kreative geovitere vurderer attraktive muligheter over hele verden, basert på regional kompetanse og kunnskap om grunnforhold. Prosjektene rangeres og prioriteres globalt for å sikre at vi satser på de mest attraktive mulighetene.

ADGANGSFASE
For å kunne lete etter og produsere olje og gass i et bestemt geografisk område, må Equinor få tildelt en lete- eller produksjonslisens. Nye lisenser kan anskaffes gjennom offentlige konsesjonsrunder eller anbudsrunder, gjennom direkte forhandlinger eller gjennom forretningsavtaler med andre selskaper som har lisenser.

MODNINGSFASE
Når vi går inn i et nytt område, vil det første viktige skrittet i leteprosessen være å forstå strukturen i bergartene under bakken for å kunne fastslå hvor det eventuelt kan være hydrokarboner. Brønninformasjon (hvis tilgjengelig) og kunnskap om området er viktig. Innsamlede seismiske data bearbeides til bilder av strukturen under bakken. Disse bildene blir så tolket av geovitere.

BOREFASE
Basert på det vi har lært i modningsfasen vurderer vi sannsynligheten for å finne olje og gass. De prospektene som anses som geologisk mest interessante blir deretter utforsket med en eller flere brønner. Før brønnene faktisk blir boret vet vi ikke hvilke prospekter vi vil lykkes med. Dette viser hvor viktig det er å ha en bred portefølje med mange muligheter.

UTBYGGINGSFASE
Utbyggingsfasen finner sted etter at et olje- eller gassfunn er blitt vurdert som lønnsomt. En endelig investeringsbeslutning baseres på et utbyggingskonsept som tar høyde for alle komplekse forhold på feltet, særlig når det gjelder reservoarstyring, utvinningsgrad og prosjektgjennomføring. Noen prosjekter vil kreve skreddersydde løsninger og nyskapende teknologi for å kunne bygges ut. Vår erfaring med avansert teknologi er avgjørende for å kunne utvinne nye olje- og gassressurser kostnadseffektivt, samtidig som vi tar hensyn til miljøet.

PRODUKSJONSSTART
Produksjonen starter når utbyggingen er ferdig. Dette markerer slutten på ett kapittel – som kan ha vart i mer enn ti år – og starten på et nytt: produksjonsfasen. Den kan vare i flere tiår, og i løpet av denne tiden kan det bores flere brønner for å øke produksjonen.