Våre forpliktelser

Vår evne til å skape verdier avhenger av at vi holder en høy etisk standard for å skape en tilitsbasert relasjon til våre medarbeidere, eiere, forretningspartnere og lokalsamfunn. 

I all vår virksomhet vil vi rette oss etter gjeldende lover og forskrifter, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utvise god eierstyring og selskapsledelse og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi vil føre en åpen dialog omkring disse spørsmålene, både internt og eksternt. 

Call centre

Ring Equinors etikkhjelpelinje 

+47 800 18 537

Åpen døgnet rundt

Gratis telefonnummer i Norge.
For andre lokasjoner, gå inn på: 
Equinors Etikkhjelpelinje

Våre etiske retningslinjer for atferd

Våre etiske retningslinjer for atferd angir forventninger, forpliktelser og krav til etisk atferd. Retningslinjene gjelder for Equinors styremedlemmer, medarbeidere og innleid personell.

Retningslinjene reflekterer våre verdier – modig, åpen, samarbeid og omtenksom – og gir veiledning i saker som enkeltpersoner kan bli stilt overfor i sitt daglige arbeid. 

Noen viktige prinsipper i våre retningslinjer:

  • Vi vil bli kjent for vår høye etiske standard
  • Vi ser på etikk som en integrert del av vår virksomhet
  • Våre handlinger skal ligge godt innenfor våre etiske standarder og gjeldende lovgivning
  • Vi forventer en høy etisk standard hos alle som opptrer på våre vegne
  • Vi er åpne når det gjelder etiske spørsmål

Etikk og etterlevelse i Equinor

Hovedelementer

Foto som viser en mann og kvinne i diskusjon på arbeidsplassen

Anti-korrupsjon

Vi er mot alle former for korrupsjon og har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i samsvar med de høye etiske standardene som er reflektert i våre etiske retningslinjer for atferd. På bakgrunn av dette har vi innført et omfattende program som skal forhindre korrupsjon i våre forretningsaktiviteter. Programmet oppsummerer de lovene, retningslinjene og prosedyrene som alle som jobber for Equinor må rette seg etter. Det beskriver også hvilke ressurser og verktøy som er tilgjengelig i Equinor, så som risikovurderinger, etikkutvalg og standarder for opplæring av ansatte, styremedlemmer og relevante tredjeparter. 

Et uklart bilde av en mann som snakker i mobiltelefonen

Antihvitvasking

Vi vil følge alle gjeldende lover om antihvitvasking. Hvitvasking er handlinger som skal skjule utbytte fra kriminelle aktiviteter ved å kamuflere den ulovlige opprinnelsen. Kriminelt utbytte omfatter ikke bare penger, men alle typer eiendeler, eiendom og immaterielle eiendeler som er oppnådd gjennom kriminelle aktiviteter. 

Foto av to menn som jobber på produksjonsskipet Terra Nova i Canada

Sanksjoner 

Vi vil alltid følge alle gjeldende sanksjoner, handelsbegrensninger og eksportreguleringer i de landene vi har virksomhet i. Som en del av arbeidet for å følge slike lover og forskrifter, vurderer Equinor hvorvidt det er nødvendig med statlig autorisasjon for å drive forretningsvirksomhet i et bestemt land, og vi vil innhente og følge alle slike autorisasjoner. 

Foto av en mann som sitter foran pc-skjermen og prater i telefonen

Konkurranselovgivning 

Vi tror på rettferdig og åpen konkurranse, og driver vår virksomhet i samsvar med gjeldende konkurranse- og antitrustlovgivning i de markedene vi har virksomhet i. Vi vil ikke delta i eller tolerere noen som driver konkurransebegrensende atferd, så som prisfiksing, avtalte bud, markedsdeling, utveksling av konkurransesensitiv informasjon eller misbruk av markedsmakt. 

Foto av et barn som skriver i boken sin på skolepulten

Menneskerettigheter

Vi forplikter oss til å drive vår virksomhet i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de ti prinsippene i FNs Global Compact. Les vår retningslinje for menneskerettigheter og mer om arbeidet vi gjør på dette området her. 

Foto av Cory Louviere som jobber på en installasjon

Forebygging av svindel

Vi tolerer ingen former for svindel. Vi forventer at ansatte ikke deltar i svindel for å skape fordeler for seg selv, Equinor eller andre, og at de ikke bruker Equinors eiendom eller ressurser til personlig fordel eller med formål om å konkurrere med Equinor. 

Tomt kaffiområde badet i sollys fotografi

Integritetsundersøkelser (IDD) 

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere opptrer i samsvar med gjeldende lovgivning, respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og retter seg etter de etiske standardene som er angitt i våre etiske retningslinjer når de arbeider for eller sammen med oss. Vi vil kun etablere eller endre på forretningsrelasjoner dersom disse relasjonene møter våre krav til integritet (Integrity Due Diligence, IDD).

IDD-prosessen består blant annet av å samle inn informasjon som hjelper oss med å forstå hvem våre motparter er, hvilke verdier de har og hvordan de driver sin virksomhet. I noen tilfeller kan IDD også omfatte gjennomgang av personlige data. Gjennomgang av personlige data i forbindelse med IDD gjøres i strengt samsvar med gjeldende forskrifter om personvern, og Equinor ASA, som controller, har tillatelse fra Datatilsynet til å gjøre dette. 

Du kan hjelpe oss ved å si fra

Uklare røde lykter i skumringen fotografi

I Equinor ønsker vi at du skal si fra når du ser uetisk atferd som er i strid med våre verdier eller truer vårt omdømme. 

For å understreke dette, jobber vi hele tiden for å oppmuntre og minne våre ansatte, og alle eksterne tredjeparter som samarbeider med oss, om å si fra om bekymringer og rapportere alle antatte eller potensielle brudd på loven eller selskapets retningslinjer.

Eksempler på slike brudd er trakassering, diskriminering, interessekonflikter, korrupsjon, brudd på konkurranselovgivning, misbruk av Equinors eiendom, trusler mot sikkerhet og sikring, brudd på konfidensialitet, regnskapssvindel eller innsidehandel.

Etikkhjelpelinjen er opprettet for å sikre konfidensiell behandling og beskytte rettighetene både til innringeren og den rapporten potensielt gjelder.

Du kan velge å være anonym der loven tillater dette. Etikkhjelpelinjen gir mulighet for toveis kommunikasjon mellom innringeren og selskapet. Equinor vil ikke iverksette sanksjoner mot noen som rapporterer på ansvarlig måte.

Etikkhjelpelinjen driftes av en ekstern tjenesteleverandør, og er en flerspråklig tjeneste som er tilgjengelig døgnet rundt, hele året. Den er åpen for alle og kan nås via en gratis telefontjeneste eller en portal på Internett.

Uavhengig av hvilken rapporteringsmetode du velger, vil du få et rapportnummer som fungerer som et personlig identifikasjonsnummer (PIN). Ta godt vare på dette PIN-nummeret, ettersom det gir deg mulighet til å logge deg på nettsiden, sjekke status på din rapport, stille eventuelle oppfølgingsspørsmål eller oppdatere rapporten.

Behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Equinor hadde konsesjon fra Datatilsynet etter tidligere regelverk, og fortsetter å møte prinsippene i denne etter at nytt regelverk har trådt i kraft.

Våre verdier

Våre verdier uttrykker kraften og energien i Equinor på sitt beste. Verdiene er avgjørende for at vi skal lykkes over tid i konkurransepregede omgivelser, og de er kjernen i vårt styringssystem. Verdiene motiverer oss til å prestere, og veileder oss i hvordan vi driver virksomheten og samarbeider med våre eksterne interessenter, eller når vi står overfor et etisk dilemma. 

Nedlastinger og ressurser