Skip to content

Etikk og etterlevelse i Equinor

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Etikk og etterlevelse

Våre forpliktelser

Vår evne til å skape verdier avhenger av at vi holder en høy etisk standard for å skape en tilitsbasert relasjon til våre medarbeidere, eiere, forretningspartnere og lokalsamfunn.

I all vår virksomhet vil vi rette oss etter gjeldende lover og forskrifter, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utvise god eierstyring og selskapsledelse og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi vil føre en åpen dialog omkring etiske spørsmål, både internt og eksternt.

Equinors etikkhjelpelinje

Vi oppfordrer både våre ansatte og eksterne tredjeparter som samhandler med oss, å varsle bekymringer eller rapportere brudd eller potensielle brudd på våre etiske retningslinjer, selskapets øvrige policyer eller gjeldende lovgivning.

Våre etiske retningslinjer for atferd

Våre etiske retningslinjer for atferd angir forventninger, forpliktelser og krav til etisk atferd. Retningslinjene gjelder for Equinors styremedlemmer, medarbeidere og innleid personell.

Retningslinjene reflekterer våre verdier – åpen, samarbeid, modig og omtenksom – og gir veiledning i saker som enkeltpersoner kan bli stilt overfor i sitt daglige arbeid.

Noen viktige prinsipper i våre retningslinjer:

  • Vi vil bli kjent for vår høye etiske standard
  • Vi ser på etikk som en integrert del av vår virksomhet
  • Våre handlinger skal ligge godt innenfor våre etiske standarder og gjeldende lovgivning
  • Vi forventer en høy etisk standard hos alle som opptrer på våre vegne
  • Vi er åpne når det gjelder etiske spørsmål

Etikk og etterlevelse i Equinor - hovedelementer

Anti-korrupsjon

Vi har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og treffer aktive tiltak for å sikre at korrupsjon ikke forekommer i forbindelse med Equinors forretningsvirksomhet. Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i samsvar med de høye etiske standardene som er reflektert i våre etiske retningslinjer for atferd. På bakgrunn av dette har vi innført et omfattende program som skal forhindre korrupsjon i våre forretningsaktiviteter. Programmet oppsummerer de lovene, retningslinjene og prosedyrene som alle som jobber for Equinor må rette seg etter. Det beskriver også hvilke ressurser og verktøy som er tilgjengelig i Equinor, så som risikovurderinger, etikkutvalg og standarder for opplæring av ansatte, styremedlemmer og relevante tredjeparter.

Antihvitvasking

Vi vil følge alle gjeldende lover om antihvitvasking. Hvitvasking er handlinger som skal skjule utbytte fra kriminelle aktiviteter ved å kamuflere den ulovlige opprinnelsen. Kriminelt utbytte omfatter ikke bare penger, men alle typer eiendeler, eiendom og immaterielle eiendeler som er oppnådd gjennom kriminelle aktiviteter.

Sanksjoner

Vi vil alltid følge alle gjeldende sanksjoner, handelsbegrensninger og eksportreguleringer i de landene vi har virksomhet i. Som en del av arbeidet for å følge slike lover og forskrifter, vurderer Equinor hvorvidt det er nødvendig med statlig autorisasjon for å drive forretningsvirksomhet i et bestemt land, og vi vil innhente og følge alle slike autorisasjoner.

Konkurranselovgivning

Vi tror på rettferdig og åpen konkurranse, og driver vår virksomhet i samsvar med gjeldende konkurranse- og antitrustlovgivning i de markedene vi har virksomhet i. Vi vil ikke delta i eller tolerere noen som driver konkurransebegrensende atferd, så som prisfiksing, avtalte bud, markedsdeling, utveksling av konkurransesensitiv informasjon eller misbruk av markedsmakt.

Menneskerettigheter

Vi vil drive vår virksomhet i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, de ti prinsippene i FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Les vår retningslinje for menneskerettigheter og mer om arbeidet vi gjør på dette området her.

Forebygging av svindel

Vi tolerer ingen former for svindel. Vi forventer at ansatte ikke deltar i svindel for å skape fordeler for seg selv, Equinor eller andre, og at de ikke bruker Equinors eiendom eller ressurser til personlig fordel eller med formål om å konkurrere med Equinor.

Integritetsundersøkelser (IDD)

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere opptrer i samsvar med gjeldende lovgivning, respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og retter seg etter de etiske standardene som er angitt i våre etiske retningslinjer når de arbeider for eller sammen med oss. Vi vil kun etablere eller endre på forretningsrelasjoner dersom disse relasjonene møter våre krav til integritet (Integrity Due Diligence, IDD).

IDD-prosessen består blant annet av å samle inn informasjon som hjelper oss med å forstå hvem våre motparter er (bl.a. risikobasert verifisering av reelle eiere), hvilke verdier de har og hvordan de driver sin virksomhet. I noen tilfeller kan IDD også omfatte gjennomgang av personlige data. Gjennomgang av personlige data i forbindelse med IDD gjøres i strengt samsvar med gjeldende forskrifter om personvern, og Equinor ASA, som controller, har tillatelse fra Datatilsynet til å gjøre dette.

Du kan hjelpe oss ved å si fra

I Equinor tar vi opp etiske dilemmaer og opptrer med integritet. Vi ønsker at du skal si fra når du ser uetisk atferd som er i strid med våre verdier eller truer vårt omdømme.

For å understreke dette, jobber vi hele tiden for å oppmuntre og minne våre ansatte, og alle eksterne tredjeparter som samarbeider med oss, om å si fra om bekymringer og rapportere alle antatte eller potensielle brudd på loven eller selskapets retningslinjer.

Eksempler på slike brudd er trakassering, diskriminering, interessekonflikter, korrupsjon, brudd på konkurranselovgivning, misbruk av Equinors eiendom, trusler mot sikkerhet og sikring, brudd på konfidensialitet, regnskapssvindel eller innsidehandel.

Etikkhjelpelinjen er opprettet for å sikre konfidensiell behandling og beskytte rettighetene både til innringeren og den rapporten potensielt gjelder.

Du kan velge å være anonym der loven tillater dette. Etikkhjelpelinjen gir mulighet for toveis kommunikasjon mellom innringeren og selskapet. Equinor vil ikke iverksette sanksjoner mot noen som rapporterer på ansvarlig måte.

Etikkhjelpelinjen driftes av en ekstern tjenesteleverandør, og er en flerspråklig tjeneste som er tilgjengelig døgnet rundt, hele året. Den er åpen for alle og kan nås via en gratis telefontjeneste eller en portal på Internett.

Uavhengig av hvilken rapporteringsmetode du velger, vil du få et rapportnummer som fungerer som et personlig identifikasjonsnummer (PIN). Ta godt vare på dette PIN-nummeret, ettersom det gir deg mulighet til å logge deg på nettsiden, sjekke status på din rapport, stille eventuelle oppfølgingsspørsmål eller oppdatere rapporten.

Behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Etikkhjelpelinjen

Våre verdier

Våre verdier uttrykker kraften og energien i Equinor på sitt beste. Verdiene er avgjørende for at vi skal lykkes over tid i konkurransepregede omgivelser, og de er kjernen i vårt styringssystem.

Verdiene motiverer oss til å prestere, og veileder oss i hvordan vi driver virksomheten og samarbeider med våre eksterne interessenter, eller når vi står overfor et etisk dilemma.

Les mer om våre verdier og vår identitet