Skip to content

Irpa, tidligere Asterix

Irpa, tidligere Asterix
Aasta Hansteen-plattformen i Norskehavet
Foto: Woldcam

Irpa sikrer gass til Europa og forlenger Aasta Hansteen med syv år

(En tilknytningsutbygging til Aasta Hansteen)

Irpa, tidligere Asterix, ligger på ca. 1350 meters dyp i Norskehavet, 340 kilometer vest for Bodø, med forventede utvinnbare gassressurser anslått til nesten 20 milliarder standard kubikkmeter samt 0,4 standard kubikkmeter kondensater, til sammen ca. 124 millioner f.oe.

Aksepter informasjonskapsler

Vil du se alt? Vi vil gjerne dele dette innholdet med deg, men først må du akseptere markedsførings-informasjonskapsler ved å tillate dem i innstillingene.

Irpa vil bli utviklet som en tilknytningsutbygging til Aasta Hansteen, den dypeste feltutviklingen på norsk sokkel. Gassvolumene i Irpa tilsvarer forbruket til drøyt 2,3 millioner britiske husstander i syv år.

Illustrasjon Aasta Hansteen feltet og Irpa-tilknytningen
Aasta Hansteen-plattformen og feltutbyggingen for Irpa
Illustrasjon: Equinor grafiske tjenester

Nytt kapittel
Med dette prosjektet vil det kunne åpnes et nytt kapittel i Aasta Hansteen-historien. Ledig kapasitet på Aasta Hansteen vil bli utnyttet og levetiden for plattformen forlenges, med alle de arbeidsplassene det innebærer, i ytterligere syv år.

Utbyggingen styrker også vår posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av gass til Europa. Viktigheten av stabile gassleveranser til Europa har blitt sterkt synliggjort i den senere tid, og Irpa vil bidra til økte forsyninger i årene fremover.

Kart over Aasta Hansteen feltet og Irpa tilknytningen
Aasta Hansteen-feltet og Irpa-tilknytningen
Equinor

Lokale ringvirkninger
Utviklingen vil forlenge levetiden av Aasta Hansteen fra 2032 til 2039. Dette gir en betydelig verdiskapning gjennom arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. I 2020 og 2021 bidro driften av Aasta Hansteen gjennom opprettholdelse av arbeidsplasser tilsvarende over 300 årsverk, direkte og indirekte.

Utbyggingen har en totalkostnad på 14,8 milliarder i 2022-kroner, og feltet er planlagt satt i drift fjerde kvartal 2026. Det blir felles produksjon fra Irpa og Aasta Hansteen ut 2031 og deretter vil Irpa fortsette å produsere frem til 2039.

Utbyggingen av Irpa er positiv for en rekke direkte arbeidsplasser både på land og til havs. Det vil bidra til forlenget aktivitet over forsyningsbasen i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.

For Irpa er nåverdien av forventede fremtidige inntekter og kostnader beregnet til om lag 10,8 milliarder 2022-kroner, inklusive avgifter. Etter vanlige beregningskriterier har utbyggingen god samfunnsmessig lønnsomhet.

Irpa rør-i-rør-løsning
Irpa rør-i-rør-løsning
Illustrasjon: Equinor grafiske tjenester

Utbyggingsløsning
Feltet skal bygges ut med tre brønner og en 80 kilometer lang rørledning til Aasta Hansteen-plattformen. Som eneste dypvannsutbygging i Norge (på 1350 meters dyp) vil den tekniske løsningen muliggjøre nye dypvannsutbygginger andre steder.

Det vil bli benyttet en rør-i-rør-løsning («swaged PIP») med både god isolering og vakuum mellom inner- og ytter-rør, samt tilsetting av monoetylenglykol (MEG) for å unngå hydrater.

Gassen vil fases inn i eksisterende infrastruktur over Aasta Hansteen og transporteres via Polarled til Nyhamna prosesseringsanlegg. Derfra fraktes gassen via rørledningssystemet Langeled til kunder i Storbritannia og på kontinentet.

Partnerne i prosjektet er Equinor (operatør), Wintershall DEA, Petoro, og Shell.

Det er ventet at feltet vil komme i drift i 2026.

Fakta om Irpa:

 • Funnet: Irpa (tidligere Asterix (6705/10-1)) er et gassfunn i Vøringbassenget i Norskehavet, rundt 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-plattformen
 • Funnet ble påvist i 2009 og inneholder forventede utvinnbare ressurser på 19,3 GSm3 gass og 0,4 millioner Sm3 kondensat, tilsvarende 124 millioner f.o.e. til sammen
 • Irpa-feltet vil bygges ut med tre brønner og en 80-km lang rørledning til Aasta Hansteen, og bidra med økt gassforsyning til Europa og forlenge levetiden til Aasta Hansteen med syv år, fra 2032 til 2039.
 • Rettighetshavere: Equinor Energy AS (operatør) 51%, Wintershall DEA (19%), Petoro (20%), Shell (10%).
 • Reservoaret inneholder gass i turbidittsandstein av senkritt alder i Springarformasjonen på 3200 meters dyp. Vanndybden er 1350 meter.
 • Utbyggingsløsningen er en havbunnsramme med fire brønnslisser knyttet til Aasta Hansteen-innretningen.
 • Anslått arbeidstimer offshore under utbygging og modifikasjoner: 294.000
 • Investeringskostnaden er på 14,8 milliarder, med god lønnsomhet
 • Betydelig verdiskapning gjennom arbeidsplasser og lokale ringvirkninger
 • I 2020 og 2021 bidro driften av Aasta Hansteen med arbeidsplasser
 • PUD levert: november 2022.

*(kilde: NCS ringvirkningsanalyse fra KPB/Equinors leverandørregister)