Skip to content

Fortsatt høy gasseksport og store utslippsreduksjoner fra Hammerfest LNG

(UTC)Last modified
Hammerfest LNG på Melkøya
Hammerfest LNG på Melkøya
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Equinor har på vegne av partnerskapet i Snøhvit levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for Snøhvit Future til Olje- og energiministeren i Hammerfest.

Snøhvit-partnerne skal investere 13,2 milliarder kroner (2022) i oppgraderinger av Hammerfest LNG (heretter HLNG) på Melkøya.

Prosjektet består av gasskompresjon og elektrifisering som skal sikre fremtiden for HLNG.

Gasskompresjon på land vil gi tilstrekkelig strømning fra reservoaret til å forlenge platåproduksjonen og opprettholde høy gasseksport fra HLNG forbi 2030. Elektrifisering vil redusere CO2-utslippene fra HLNG med rundt 850.000 tonn per år.

Geir Tungesvik og Terje Aasland
Geir Tungesvik (t.v.), konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, overrakte planen for utbygging og drift av Snøhvit Future til olje- og energiminister Terje Aasland på Hammerfest LNG.

– Snøhvit Future styrker Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av LNG til Europa. Elektrifisering vil gjøre at vi leverer denne gassen med nær null klimagassutslipp fra produksjonen. Prosjektet sikrer langsiktig drift og eksport fra Melkøya mot 2050, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Ved normal produksjon leverer HLNG 18,4 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet, eller 6,5 milliarder kubikkmeter i året. Det tilsvarer energibehovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger, eller 5% av all norsk gasseksport.

– Snøhvit Future er et omfattende og sammensatt prosjekt der kompetanse, samarbeid og erfaring i den norske petroleumsklyngen og i partnerskapet har tatt oss til en viktig investeringsbeslutning. Prosjektet har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og vil skape betydelige ringvirkninger i nord, fortsetter Tungesvik.

Det skal installeres tre store moduler på anlegget, der det også skal gjøres omfattende modifikasjonsarbeid. I tillegg blir det stor aktivitet rundt Hammerfest by, blant annet bygging av tunnel og transformatorstasjon for videreføring av kraft til Melkøya.

Økt kraftbehov til HLNG vil utløse Statnetts bygging av en 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Hyggevatn og Snøhvit-partnerne vil gi et vesentlig anleggsbidrag. Den nye linjen vil styrke kraftinfrastrukturen med økt nettkapasitet til Hammerfest som kan åpne for ny industriutvikling i området.

Grete B. Haaland - portrett
Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.

Elektrifisering - et viktig bidrag til Norges klimamål

– Vi legger om til elektrisk drift på Melkøya og reduserer årlige utslipp med om lag 850.000 tonn CO2. Dette er et av de største utslippsreduserende enkelttiltak for avkarbonisering av olje- og gassproduksjonen i Norge. Prosjektet er et viktig bidrag til energiomstillingen, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.

Elektrifisering skal erstatte dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet. Dette vil gi utslippskutt tilsvarende 13 prosent av olje- og gassindustriens målsetting for utslippsreduksjon innen 2030, et viktig bidrag for å realisere Norges mål om 55 prosents utslippsreduksjon innen 2030. Prosjektet bidrar med utslippskutt tilsvarende 2 prosent av Norges årlige utslipp.

Store lokale og regionale ringvirkninger

Utbyggingen vil gi betydelige ringvirkninger knyttet til sysselsetting, og lokale og regionale tjenesteleveranser. Det er forventet at omtrent 70 % av verdiskapingen i utbyggingsfasen vil tilfalle norske bedrifter. Mer enn en tredjedel av dette vil gå til Nord-Norge.

– Snøhvit Future prosjektet understreker vår satsing i nord. Det er svært viktig for å sikre drift og opprettholde eksisterende arbeidsplasser på Melkøya. I utbyggingsfasen estimerer vi i tillegg en regional sysselsetting på rundt 1.680 årsverk. Vi jobber målrettet for å møte ambisjonene om nordnorsk innhold i kontraktene som skal settes i prosjektfasen fram mot drift i 2028, fortsetter Haaland.

HLNG har gitt store samfunnsmessige ringvirkninger for Hammerfest by, Finnmark som fylke og for næringslivet i Nord-Norge siden utbyggingen på 2000 tallet. Anlegget er en hjørnesteinsbedrift i regionen som sysselsetter ca. 350 egne ansatte, pluss om lag 150 kontraktører og lærlinger. I tillegg kommer indirekte ringvirkninger.

Som følge av utbyggingen, forventes driftsfasen å bli forlenget med 10 nye år med samme nivå på sysselsetting som i dag.

Snøhvit Future illustrasjon
Snøhvit Future - illustrasjon - se også nedlastbare versjoner nederst på siden

Snøhvit Future

 • Rettighetshaverne i Snøhvit er Equinor Energy ASA (36,79%), Petoro AS (30,00%), TotalEnergies EP Norge AS (18,40%), Neptune Energy Norge AS (12,00%) og Wintershall Dea Norge AS (2,81%).
 • Snøhvit-feltet ligger i den sentrale delen av Hammerfestbassenget i det sørlige Barentshavet. Vanndybden er 310-340 meter. Snøhvit ble påvist i 1984, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2002.
 • Snøhvit er det første feltet som ble bygd ut i Barentshavet. Feltet omfatter Snøhvit-, Albatross- og Askeladd-strukturene.
 • I Snøhvit Future inngår to utbygginger; Snøhvit Landkompresjon og Snøhvit Elektrifisering.
 • Utbyggingen omfatter: 1) kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Melkøya, 2) nettilknytning inkludert trafostasjon på Hyggevatn og 3) utløser bygging av ny kraftkapasitet til Hammerfest i fra Skaidi
 • Landkompresjon skal bidra til å opprettholde tilstrekkelig trykk for LNG anlegget når trykket i reservoarene blir lavt. I tillegg reduseres risiko for væskeansamling i den lange flerfaserørledningen fra feltet til land, som igjen gir et større operasjonsvindu og forlenger platåproduksjonen.
 • Elektrifisering av Melkøya minimerer utslippene fra LNG produksjon, og gir en årlig utslippsreduksjon på nær 850.000 tonn CO2, tilsvarende utslippet fra 425.000 fossildrevne personbiler.
 • Det reduserer karbonfotavtrykket fra produksjon av LNG på Melkøya fra 3,8 til 0,6 gCO2e/MJ.
 • Planlagt oppstart av landkompresjon og overgang til elektrisk drift av Melkøya er i 2028.

Hammerfest LNG

 • Hammerfest LNG er Europas første produksjonsanlegg for nedkjølt flytende naturgass (LNG) og ligger på Melkøya utenfor Hammerfest.
 • Anlegget startet opp drift i 2007 og er en nøkkelbedrift i Finnmarksregionen. Anlegget sysselsetter ca 500 personer, inkludert lærlinger og kontraktører.
 • Anlegget bidrar betydelig til verdiskaping og aktivitet gjennom bruk av lokale leverandører og kjøp av tjenester.
 • HLNG produserer årlig 4,65 millioner tonn LNG, 0,34 millioner tonn LPG og 0.73 millioner tonn kondensat. (LNG = liquified natural gas, LPG = liquified petroleum gas)
 • Hammerfest LNG leverer ved normal produksjon rundt 6,5 milliarder kubikkmeter i året, noe som tilsvarer det årlige gassbehovet til 6,5 millioner europeiske husholdninger.
 • Utvinning og ilandføring skjer fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd. Gassen kommer inn til anlegget via en 143-km lang rørledning. På anlegget blir naturgassen prosessert og nedkjølt til minus 163 grader og lagret i egne tanker før utskipningen. Alle produktene (LNG, LPG og kondensat) eksporteres ved bruk av skip eller biler.

Om utbyggingsløsningen

 • Utbyggingen vil medføre store ombygginger både på Melkøya og på landsiden.
 • Tre hovedbygg inngår i løsningen på Melkøya: modul for fødegasskompressor, modul for elektriske dampkjeler og en transformatorstasjon.
 • Det skal bygges en tunnel for å føre kraftkabler fra Hyggevatn til Meland. Fra Meland vil kabler bli plassert og gravd ned på sjøbunnen over til Melkøya.
 • Nettkapasitet inn til Hammerfest øker som følge av planlagt ny kraftforsyning mellom Hyggevatn og Skaidi.
 • I 15 år har et av verdens mest energieffektive LNG-anlegg levert nedkjølt gass til kunder over hele verden. 350 fast ansatte sørger for stabil og sikker drift, og de totale ringvirkningene i Nord-Norge er dokumentert av Kunnskapsparken Bodø til nær 900 årsverk.
 • Prosjektet vil trygge viktige arbeidsplasser i tiår fremover og representerer en videreføring av et stort industrieventyr både i prosjektfasen og videre i driftsfasen.

Siste nyheter