"Gå til hovedinnhold"

Hydrogen vil være et viktig bidrag til energiovergangen. Dette gjør vi.

Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og vil være et viktig bidrag til bærekraftig energiutvikling. Hydrogen vurderes av mange som det ultimate drivstoffet for fremtiden. Equinor deltar i flere viktige hydrogenprosjekter.

Hvis hydrogenteknologien utvikles videre, ser potensialet lovende ut med tanke på økonomi og lavere utslipp. Vi har i flere tiår drevet med energi-innovasjon og deltar i flere prosjekter for å vise hvordan hydrogen kan gi skalerbar og lønnsom vekst i fremtiden.

Ikke minst utforsker vi muligheten for å gjøre naturgass om til hydrogen med fangst og lagring av CO2, såkalt blått hydrogen. Dette er en mulighet til å utvikle lavkarbonløsninger for strøm, varme og transport.

På veien mot nullutslippsenergi er det mange som mener at hydrogen er verdens endelige drivstoffløsning. Karbonfangst og -lagringsdelen av denne utviklingen er et viktig skritt i overgangsfasen for å legge til rette for en langsiktig, bærekraftig, global hydrogenøkonomi.

Avkarbonisering av energisystemet

For å hjelpe kunder i kraft-, varme- og transportsektoren med å redusere utslippene sine ser Equinor på muligheter til å gjøre naturgass om til rent hydrogen på et tidlig stadium, med fangst og lagring av CO2.

Dette er ennå på et tidlig stadium, men vi ser på dette som en spennende mulighet for naturgass i fremtiden.

Produksjon av hydrogen fra naturgass med karbonfangst og -lagring, såkalt blått hydrogen, kan også være nøkkelen til å bevare norsk gass som en verdifull ressurs i en lavkarbonfremtid. Under beskriver vi flere prosjekter vi deltar i for å vurdere denne tilnærmingen.

hydrogen-h21-illustration.jpg

H21 North of England

“H21 North of England” er en felles rapport som beskriver hvordan 3,7 millioner husstander og 40 000 bedrifter i Nord-England kan gå over fra naturgass til hydrogen og gjøres utslippsfrie innen 2034.

Equinor har bidratt til rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Northern Gas Networks og Cadent i 2018, og viser hvordan hydrogen kan spille en sentral rolle i avkarbonisering av oppvarmingssektoren.

Vi har vært en stor gassleverandør til Storbritannia i flere tiår, og vi er verdensledende på CCS. H21 North of England-rapportens anbefalinger passer derfor godt inn i vår strategi om å være et bredt energiselskap som satser på bærekraftige løsninger for en lavkarbonfremtid.

Rent hydrogen kan produseres fra naturgass ved hjelp av eksisterende teknologi, ved et produksjonsanlegg med karbonfangstteknologi som drives av egen kraftproduksjon. CO2 som produseres, blir fanget som et biprodukt av prosessen og kan lagres trygt i saltvannsreservoarer dypt under havbunnen. Slike reservoarer finner man for eksempel utenfor nordøstkysten av England.

Magnum kraftanlegg, Nederland

magnum_powerplant_36519212.jpg
Foto © Sander Van Der Werf

I et innovativt hydrogenprosjekt sammen med Vattenfall og Gasunie er Equinor med på å bygge om Vattenfalls gasskraftanlegg Magnum i Nederland til å gå på hydrogen og dermed potensielt redusere Nederlands CO2-utslipp med inntil 4 millioner tonn årlig.

Når prosjektet åpner, vil karbonutslippene erstattes av vanndamp fordi man går over fra naturgass til hydrogen som drivstoff. Prosjektet tar sikte på å bygge om de tre enhetene ved kraftanlegget til hydrogendrift innen 2023. Når det står ferdig, vil Nuon Magnum bli verdens første anlegg som produserer 100 % karbonfri kraft med bruk av hydrogen som drivstoff.

Equinors rolle i samarbeidsprosjektet vil være å levere hydrogenet som trengs for å drive turbinene ved anlegget, og å lagre karbondioksidet som dannes, i underjordiske anlegg utenfor norskekysten, der vi har lagret fanget karbondioksid fra Sleipnerfeltet i over 20 år.

Gasskraftanlegget Magnum har i dag tre kombinerte gassturbiner (CCGT), hver med en kapasitet på 440 MW. Én slik turbin slipper ut ca. 1,3 millioner tonn CO2 per år.

H-vision blått hydrogenprosjekt, Rotterdam

Equinor-HansPeterHeikens-1168800-21-9.jpg
Foto © Equinor, Hans Peter Heikens

Equinor har vært partner i første fase av H-vision-prosjektet, et storskalaprosjekt for produksjon og utnyttelse av blått hydrogen som vil gjøre det mulig for lokal industri i Rotterdam å oppnå en betydelig reduksjon i CO2-utslippene i god tid før 2030.

Dette programmet fokuserer på produksjon av hydrogen ved bruk av naturgass og raffinerigass. CO2 som slippes ut under produksjonen, blir fanget og lagret i tomme gassfelt under Nordsjøen. Hydrogenet som dannes, kan deretter brukes som lavkarbonenergibærer i industrielle prosesser for å generere høye temperaturer eller for å produsere strøm.

Dermed gjør H-vision det mulig for petrokjemisk industri og kraftprodusenter i Rotterdam å redusere utslippene i løpet av relativt kort tid mens prosjektet legger til rette for grønt hydrogen, som produserer null CO2. H-vision kan bidra til å utvikle Rotterdam som hydrogennav for import, produksjon, markedsføring og eksport.

Britisk partnerskap for nullutslipp: verdens første kraftstasjon med negative utslipp

equinor-humber-whoweare.jpg
Foto: Zero Carbon Humber UK

Nullutslippsprosjektet i Humber-regionen, Zero Carbon Humber, har planer om storskalafangst av karbon fra industrien rundt elveutløpet via rørledninger som transporterer utslippene til permanent lagring i saltvannsreservoarer under den sørlige delen av Nordsjøen.

Karbonfangstteknologien er allerede under utvikling ved Drax-kraftstasjonens banebrytende pilotprosjekt for karbonfangst og -lagring basert på bioenergi. Pilotprosjektet kan oppskaleres til å bli verdens første karbonnegative kraftstasjon på 2020-tallet. Equinor har drevet prosjekter innen karbonfangst og -lagring siden 1990-tallet.

Drax Group, Equinor og National Grid Ventures har inngått en intensjonsavtale for å se på hvordan et nettverk for storskala karbonfangst, -utnyttelse og -lagring samt et produksjonsanlegg for hydrogen kan bygges i Humber-området.

Sammen gikk vi inn for å:

  • utforske muligheten for å oppskalere det innovative pilotprosjektet for karbonfangst og -lagring basert på bioenergi ved Drax-kraftstasjonen for å skape verdens første karbonnegative kraftstasjon på 2020-tallet
  • utforske mulig utvikling av et storskala demo-anlegg for hydrogen på Drax-anlegget allerede midt på 2020-tallet – i tråd med Klimaendringsutvalgets anbefalinger om at hydrogen skal produseres i stor skala i minst én industriklynge innen 2030
  • utforske de strategiske mulighetene for å utvikle en banebrytende hydrogenøkonomi i Humber-regionen samt i Yorkshire og Nord-England

Storskala demo-anlegg for hydrogen
Equinor har hatt en sentral rolle i å se på hvordan en hydrogenøkonomi kan utvikles i H21 North of England-prosjektet. Nullutslippsprosjektet i Humber-regionen ser for seg at et demo-prosjekt for hydrogen på Drax-anlegget kommer i drift allerede midt på 2020-tallet.

Produksjon av hydrogen i stor målestokk er et sentralt element i avkarboniseringen av regionen, da det er et lavkarbon- eller karbonfritt drivstoff som kan brukes til kraftproduksjon, transport, oppvarming og til og med som energilagring.