Vårt raffineri, våre prosessanlegg og terminaler er foredlingsanlegg og transportknutepunkt som har som oppgave å omdanne råolje og naturgass til dagligvarer som bensin, diesel, fyringsolje og naturgass klar til forbruk. En pålitelig verdikjede for olje og gass er viktig for å gi forbrukerne en trygg og langsiktig energiforsyning, noe som er nødvendig for å skape økonomisk vekst. Trygge og effektive anlegg spiller derfor en svært viktig rolle når det gjelder å holde samfunnshjulene i gang.

Produksjonen av bensin ved Mongstad tilsvarer 4 ganger forbruket i Norge

Mongstad er Norges største havn i tonnasje, og en av de største olje- og produkthavnene i Europa med nær 30 millioner tonn over kai i året

Vi driver fem landbaserte anlegg i Norge, og ett hver i henholdsvis Danmark, Tyskland, Storbritannia og Bahamas

Skaper produkter av naturressurser

Mongstad refinery

Våre raffinerier, prosessanlegg og terminaler spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og bearbeiding av olje og gass fra norsk kontinentalsokkel. De fleste av produktene våre eksporteres til det europeiske kontinentet, men vi eksporterer også til Nord-Amerika og Asia. Produktene brukes som drivstoff til transport, til oppvarming, til generering av elektrisk kraft og som innsatsfaktor i industriproduksjon. 

Fleksibilitet vedrørende tidspunkt og volum for levering av råolje er spesielt viktig ved salg av råolje utenom Nordvest-Europa, og dette er vi noe vi oppnår ved hjelp av mellomlagring. 

Vi jobber hele tiden for å forbedre effektiviteten ved anleggene våre. Raffineriet på Mongstad har gjennomgått en betydelig oppgradering for å fjerne forurensende svovelholdige komponenter fra cracker-nafta, en av bestanddelene i ferdig bensin, mens anlegget på Tjeldbergodden er en av verdens mest energieffektive metanolprodusenter.

Terminaler og raffinerier