Skip to content

Equinors energiomstillingsplan

  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Energiomstillingsplan

Med sikte på en framtid med netto nullutslipp

Verdens energisystemer er i endring i møte med klimaendringene og utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet og overkommelige energipriser. I Equinor jobber vi for å levere den energien verden har behov for, samtidig som vi utvikler morgendagens energiløsninger. Vi tar sikte på å produsere og skaffe energi med lavere utslipp over tid, og jobber for å bli et ledende selskap i energiomstillingen.

Vår plan

Energiomstillingsplanen vår ble lansert i 2022. Den er i tråd med selskapets formål, støttes av vår strategi, formes av våre ambisjoner og fremmes gjennom våre tiltak. Den er basert på selskapets tre strategiske pilarer, og beskriver hvordan vi vil bli et bredt energiselskap og nå ambisjonen om netto nullutslipp innen 2050. Den beskriver ambisjoner og tiltak for hvordan vi skal redusere klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten, bygge en portefølje av fornybar energi og utvikle lavkarbonløsninger.

Vår energiomstillingsplan (PDF)

I Equinor er måten vi skaper resultater på like viktig som de resultatene vi skaper. Vi er opptatt av å bidra til en omstilling som er rettferdig og inkluderende, gir langsiktige sosiale og økonomiske fordeler og beskytter biologisk mangfold og natur.

Les mer om hvordan vi jobber med rettferdig energiomstilling

Våre ambisjoner

Innen 2050 er ambisjonen å oppnå netto nullutslipp.

På kortere sikt, fram mot 2030, har vi følgende ambisjoner:

-50%

Halvere utslippene fra egenopererte felt

20%

Redusere netto karbonintensitet med 20 %, inkludert utslipp fra bruk av solgte produkter (scope1, 2 og 3)

>50

Mer enn 50 % av investeringene vil gå til fornybar energi og lavkarbonmarkeder

Status i 2023

For 2023 har hovedfokuset vært gjennomføring og kapasitetsbygging i henhold til ambisjoner og tiltak i energiomstillingsplanen. Dette opp mot et bakteppe av vedvarende utfordringer og usikkerhet i leverandørkjede og marked, samt bekymringer om forsyningssikkerhet.

Resultatene knyttet til de viktigste klimaambisjonene våre var blandet i 2023. Operasjonelle faktorer og markedet hadde en negativ innvirkning på framdrift mot netto null. Etter hvert som utbyggingen av fornybar energi og karbonfangst og -lagring øker de kommende årene, forventer vi større framdrift på reduksjon i netto karbonintensitet, som inkluderer utslipp fra bruk av solgte produkter (scope 3).

Vi informerer om framdriften i forhold til energiomstillingsplanen hvert år:

Hywind Tampen

2023 – Et år med kapasitetsbygging

I 2023 kjøpte vi to fornybarselskaper: Rio Energy, et ledende selskap på landbasert fornybar energi i Brasil, og det danske solenergiselskapet BeGreen.

CCS-porteføljen (karbonfangst og -lagring) utviklet seg positivt i 2023, med oppkjøp av en eierandel på 25 % i Bayou Bend ved den amerikanske gulfkysten, og flere lisenser for lagring i Storbritannia.

Vi gjorde framskritt mot ambisjonen om utslippsreduksjon (scope 1 og 2) med oppstarten av Hywind Tampen, verdens første flytende vindkraftpark, som forsyner installasjoner på norsk sokkel med kraft, og elektrifiseringen av Gina Krog med kraft fra land.

Bygger energiløsninger for en framtid med netto nullutslipp

Vi har hatt god utvikling i arbeidet med å bygge et solid grunnlag for fornybar energi, som kan spille en stadig viktigere rolle i framtidens portefølje som et bredt energiselskap. Selv om det var mindre enn en prosent av all samlet energi vi leverte i 2023 som kom fra fornybar energi og lavkarbonløsninger, venter vi at dette tallet vil øke til 15-20 % i 2035.

Ambisjonen er å øke installert netto fornybarkapasitet fra 0,9 GW i 2023 til 12-16 GW innen 2030. For eksempel vil havvindparken Dogger Bank, når den er ferdig, ha en kapasitet på 3,6 GW, og produsere nok energi til å dekke behovet i seks millioner britiske hjem hvert år. Vi tar også sikte på å transportere og lagre mellom 30-50 millioner tonn CO2 i året innen 2035.

Vi vil fortsette med elektrifisering av installasjonene på norsk sokkel, noe som vil redusere utslippene fra virksomheten vår. Regjeringen har gitt grønt lys for Snøhvit Future-prosjektet, og har godkjent planene om elektrifisering av plattformene Troll B og C og Oseberg-feltet. Det vil komme flere slike prosjekter i årene som kommer.

I tillegg har Equinor tatt den endelige investeringsbeslutningen om å gå videre med fase 1 i Rosebank-utbyggingen på britisk sokkel. Prosjektet er tilrettelagt for reduserte karbonutslipp i prosjektet, og det er også klargjort for framtidig elektrifisering.

Les mer om Rosebank-utbyggingen

Verdens første flytende vindkraftpark

I 2023 startet driften på Hywind Tampen. Det er den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassinstallasjoner til havs. Gullfaks og Snorre er de første olje- og gassfeltene i verden som får strøm fra havvind. De 11 turbinene på Hywind Tampen dekker om lag 35 % av plattformenes kraftbehov, og sparer 200.000 tonn CO2-utslipp i året, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 fossilbiler.

Med Hywind Tampen driver Equinor nå nesten halvparten av all havvindkapasitet på verdensbasis.

Verdens største havvindpark

Når den står ferdig, vil Dogger Bank være den største havvindparken i verden. Parken ligger utenfor kysten av Yorkshire i Storbritannia, og vil bestå av 277 turbiner som produserer 3,6 GW. Den første turbinen startet drift og produksjon av elektrisitet i oktober 2023.

Dogger Bank vil kunne produsere nok kraft til å dekke det som tilsvarer behovet i seks millioner britiske hjem hvert år.

Grønt lys for Snøhvit Future-prosjektet

I 2023 godkjente den norske regjeringen planer om elektrifisering av LNG-anlegget i Hammerfest, hvor vi skal bytte ut dagens gassturbiner med strøm fra fastlandet. Dette er den største enkeltbeslutningen om utslippsreduksjoner som er tatt med sikte på avkarbonisering av olje- og gassproduksjon i Norge.

Snøhvit Future vil redusere CO2-utslippene fra anlegget med om lag 850.000 tonn i året, noe som tilsvarer utslippene fra 425.000 fossilbiler.

Mennesker og planet

Gjennomføring av energiomstillingsplanen krever at vi tar hensyn til både medarbeidere, natur og samfunn. For oss betyr dette å sikre at det vi gjør utføres med respekt for menneskerettigheter og på en måte som tar vare på biologisk mangfold. Vi vil bidra der vi har virksomhet ved å investere i kompetanse, utvikle nye og lønnsomme industrier og støtte lokale tiltak.