Skip to content
no

Eierstyring og selskapsledelse

  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Eierstyring og selskapsledelse

Integrering av bærekraft i styringsstrukturen og risikostyring

I Equinor er vår tilnærming til bærekraft en del av i hvordan vi jobber. Vi prioriterer bærekraft, og det betyr at vi jobber for å gjøre lavkarbon til et konkurransefortrinn, for å beskytte miljøet og skape felles verdier. Disse prioriteringene henger tett sammen med våre tre strategiske pilarer.

Hvordan vi jobber for å sikre en integrert tilnærming til bærekraft, gjenspeiles i våre prinsipper for selskapsstyring, lønn- og godtgjørelser, samt ledelsesprinsipper. Dette er beskrevet i Equinor-boken, se lenke under.

Ledelse

I Equinor gjennomgår, overvåker og diskuterer styret og konsernledelsen jevnlig spørsmål om sikkerhet, sikring og bærekraft, mens administrerende direktør er ansvarlig for den daglige driften av disse områdene.

Konsernfunksjoner som er ansvarlige for bærekraftsrelaterte spørsmål inkluderer:

  • Funksjon for sikkerhet, bærekraft og etikk
  • Mennesker og organisasjon
  • Juridisk og etterlevelse

Disse funksjonene er ansvarlige for å sette strategisk retning, gi råd og rapportere om risiko og ytelse innen de ulike områdene til konsernledelsen og styret, inkludert relevante komiteer.

Forretningen og de enkelte avdelingene er ansvarlig for å utføre selskapets bærekraftsambisjoner og for å håndtere relevant risiko.

Risikostyring og konsekvensutredning

Styring av bærekraftsrelatert risiko, inkludert klimarisiko, er innebygd i vår prosess for risikostyring.

Vi identifiserer, vurderer og håndterer jevnlig risiko for å sikre bærekraftig verdiskapning og unngå hendelser. Vår risikovurdering av virksomheten og relaterte handlinger blir gjennomgått hvert år av konsernledelsen og styret.

Vi utfører konsekvensutredninger overalt hvor vi har tilstedeværelse for å sikre best mulig risikostyringsprosess. Vi gjør dette basert på nasjonale krav i landene vi opererer i, og veiledning som beskrevet i internasjonale standarder som International Finance Corporation (IFC) Standards.

Vil du vite mer om hvordan vi evaluerer effekten av arbeidet vårt? Les mer via lenken under:

Rammeverk for kompensasjon og innsats

Hos Equinor er sikkerhet, sikring og bærekraft innebygd i vårt rammeverk for prestasjon og kompensasjon. Rammeverket for kompensasjon er en integrert del av vår verdibaserte ytelseskultur og er designet for å bygge opp under forretningsstrategien, langsiktige interesser og bærekraftig drift av selskapet.

Styringen av våre prestasjoner innen bærekraft er integrert i strategien, forretningsplanleggingen, risikostyringen, beslutningsprosesser og lederoppfølging. Våre prestasjonsmål henger sammen med vår visjon, verdier og strategi og gjør verdiene om til håndfaste handlinger og resultater. Bidragene fra team og enkeltpersoner kommer dessuten tydelig fram. Vi måler fremgang og resultater på en helhetlig måte, ved å bruke grunnleggende prestasjonsmål (KPIer) som følgende når det er relevant:

  • Alvorlig hendelsesfrekvens (SIF)
  • Total opptakbar skadefrekvens (TRIF)
  • Olje-/gasslekkasjer
  • Karbonintensitet (oppstrøm)

Åpenhet om betaling av skatt og avgifter

Vi mener at ansvarlig og etisk atferd er en forutsetning for en bærekraftig virksomhet. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, og alle ansatte i Equinor forventes å følge vår policy og gjøre seg kjent med våre etiske retningslinjer for atferd ved å undertegne en erklæring.

Våre etiske retningslinjer for atferd er basert på våre verdier, og reflekterer vårt mål om en høy etisk standard i våre forretningsaktiviteter. Vi ser etter forretningspartnere med tilsvarende verdier og etiske standarder, og jobber med våre leverandører for å sikre integritet gjennom hele verdikjeden vår.

Åpenhet er en hjørnestein i god selskapsstyring, og er helt avgjørende for å kunne bekjempe korrupsjon. Vi vil drive vår forretningspraksis på en åpen og transparent måte, jobbe for økt åpenhet i bransjen og støtte tiltak for økt åpenhet, og ansvarlighet som et virkemiddel for å bekjempe korrupsjon. Åpenhet bidrar til forutsigbarhet, like konkurransevilkår, og ansvarlighet. Selskapet vårt genererer betydelige inntekter til de landene vi arbeider i, og åpenhet er avgjørende for å sikre at inntektene som kommer fra energien vi produserer blir benyttet på en effektiv og rettferdig måte.

Åpen er en av våre fire kjerneverdier. Vi var et av de første store olje- og gasselskapene som frivillig begynte å rapportere om alle inntekter og betalinger til myndigheter i de landene vi har virksomhet i. Vi har undertegnet antikorrupsjonsinitiativet Call to Action fra FNs Global Compact, som er en henstilling fra privat sektor til statlige myndigheter om å bekjempe korrupsjon og sikre god styring.

I tillegg til rapportering av inntekter er vi også opptatt av å være åpne om andre deler av vårt bærekraftsarbeid. Vi er åpne om vår tilnærming til klima og bærekraft, og våre ambisjoner, mål og årlige resultater av vårt arbeid for å bekjempe klimaendringer er offentlig tilgjengelig.

Equinors holdning til skatt

Equinor ønsker å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør der vi befinner oss. Vi vil opptre profesjonelt og i samsvar med god forretningsskikk i vår planlegging knyttet til skatt og i vår etterlevelse av gjeldende skattelovgivning. Åpenhet omkring våre skattebetalinger er viktig for å sikre at inntektene fra vår virksomhet blir benyttet på en effektiv og rettferdig måte, ettersom det gjør at befolkningen kan stille myndighetene til ansvar for de pengestrømmene de mottar. Et viktig prinsipp er at Equinor skal betale skatt i de jurisdiksjoner hvor skatteplikt oppstår i henhold til loven, og der det skapes økonomiske verdier. Vi vil aldri gjennomføre transaksjoner som er oppkonstruerte eller uten forretningsmessig realitet.

Utbetalinger til myndigheter

Equinor var et av de første store olje- og gasselskapene som frivillig begynte å rapportere alle utbetalinger til statlige myndigheter. Vi har støttet tiltak for å styrke lovgivningen for åpenhet omkring slike utbetalinger, og aktivt delt de erfaringene vi har gjort oss med andre selskaper i bransjen, myndigheter og det sivile samfunn. For Equinor er det viktig at reglene for åpenhet omkring utbetalinger til myndigheter gjelder over hele verden, er effektive og skaper like vilkår for alle selskaper, samfunn og myndigheter.

Som det nå er påkrevd etter norsk lov, informerer vi om våre utbetalinger til myndigheter knyttet til utvinningsaktiviteter per prosjekt i en egen rapport. For å sette utbetalingene i en sammenheng, inneholder rapporten også informasjon om investeringer, inntekter, innkjøp av varer og tjenester og produksjonsvolumer per land, i tillegg til en komplett liste over datterselskaper og informasjon om konserninterne rentebetalinger.

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Vi har støttet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) helt fra det ble opprettet, og vi respekterer og arbeider for EITIs prinsipper. EITI er en global standard som fremmer en åpen og ansvarlig forvaltning av olje, gass og mineralressurser. Organisasjonen støttes av en koalisjon av statlige myndigheter, selskaper, sivile samfunnsgrupper, investorer og internasjonale organisasjoner.

EITI har utviklet seg fra å handle om rapportering av utbetalinger til også å dekke kontekst og data på hvordan inntektene brukes. I henhold til ETIs 2019-standard, må nye kontrakter som tildeles av myndighetene offentliggjøres fra 2021.

Equinor har gjort det kjent at vi støtter og vil arbeide for å få vertsland til å offentliggjøre sine petroleumskontrakter og -lisenser. Vi støtter også initiativer for økt åpenhet om reelt eierskap og har en policy om at Equinor ikke frivillig vil inngå partnerskap med selskaper som har skjult eierskap. Mer informasjon om EITI, blant annet rapporter om enkeltland, finner du på www.eiti.org.