Skip to content

Styrende organer

Foto: Øivind Haug
 1. Hjem
 2. Om oss
 3. Styrende organer

Grunnlaget for Equinor-konsernets styringsstruktur er norsk rett, og generalforsamlingen er selskapets høyeste organ. Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte Equinor og føre tilsyn med selskapets generelle drift og virksomhet.

Equinors styrende organer. Illustrasjon.

Organisasjon

Equinors vedtekter og den norske allmennaksjeloven fastsetter generalforsamlingens rolle og mandat. I henhold til selskapets vedtekter skal den ordinære generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni hvert år.

Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsystemet (VPS), mottar innkalling til generalforsamlingen. De har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte eller gjennom fullmektig. Selskapets aksjonærer kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen.

Equinors organisasjon er bygd opp slik at den skal kunne håndtere våre nåværende og framtidige forretningsbehov.

Mer om vår organisasjon
Equinors organisasjonskart.

Konsernsjefen

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger fram forslag til strategi, mål, tiltak, regnskaper og viktige investeringer.

Anders Opedal er konsernsjef.

Medlemmer av Equinors konsernledelse

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte selskapet og føre tilsyn med selskapets daglige drift.

Styrets arbeid baseres på gjeldende lovgivning og en instruks som beskriver styrets ansvar, oppgaver og saksbehandling.

Instruksen beskriver også konsernsjefens oppgaver og ansvar overfor styret.

Styret i Equinor har tre underutvalg som fungerer som saksforberedende organ.

Styret med underutvalg

Valgkomiteen

Selskapets valgkomité er sammensatt og valgt av generalforsamlingen i henhold til Equinors vedtekter.

Komiteen er uavhengig av både styret og selskapsledelsen. Valgkomiteen har til oppgave å:

 • avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen
 • avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret
 • legge fram forslag til honorar for styrets og bedriftsforsamlingens medlemmer.

Medlemmene av Equinors valgkomité velges for to år av gangen.

Ekstern revisor

Selskapets eksterne revisor er uavhengig av Equinor og er valgt av generalforsamlingen.

Godtgjørelsen til selskapets revisor godkjennes av generalforsamlingen.

I henhold til instruks er styrets revisjonsutvalg ansvarlig for å påse at selskapet har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon.

I evalueringen av ekstern revisor legges det vekt på selskapets kompetanse, kapasitet, tilgjengelighet lokalt og internasjonalt samt honorarets størrelse.

Styrets revisjonsutvalg vurderer og gir sin innstilling til valg av ekstern revisor, og har ansvar for å se til at ekstern revisor oppfyller de krav som stilles av myndigheter i Norge og i de land der Equinor er børsnotert. Ekstern revisor er underlagt amerikansk lovgivning som krever at ansvarlig partner ikke kan inneha vervet i mer enn fem sammenhengende år.

Styrets revisjonsutvalg behandler alle rapporter fra ekstern revisor før styrebehandling. Revisjonsutvalget har regelmessige møter med ekstern revisor uten at administrasjonen er til stede.

Bedriftsforsamlingen

En av bedriftsforsamlingens viktigste oppgaver er å velge styret i Equinor ASA.

I henhold til allmennaksjeselskapsloven skal det i selskap med flere enn 200 ansatte velges en bedriftsforsamling, med mindre noe annet er avtalt mellom selskapet og et flertall av de ansatte. To tredeler av medlemmene velges av generalforsamlingen. En tredel velges av og blant de ansatte.

Bedriftsforsamlingens viktigste oppgaver er å velge styret, føre tilsyn med styrets og konsernsjefens forvaltning av selskapet, treffe avgjørelser i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser og rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring, eller omdisponering av arbeidsstyrken.

Bedriftsforsamlingens oppgaver er definert i allmennaksjeselskapsloven §§ 6–37.

Konsernledelsen

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskaper og viktige investeringer for konsernets ledergruppe.

Konsernledelsen

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ.

Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsystemet (VPS) mottar innkalling til generalforsamlingen, og har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte, eller gjennom fullmektig. Selskapets aksjonærer kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen.

Generalforsamling

Ytterligere informasjon om generalforsamlingen, samt tilgang til generalforsamlingsarkivet finner du ved å følge lenken under.

Konsernrevisjon & Granskning (CAI)

Konsernrevisjon & Granskning er selskapets interne, uavhengige kontrollorgan med ansvar for å overvåke at virksomheten til enhver tid er underlagt betryggende styring og kontroll.

Konsernrevisjon & Granskning har ansvar for all intern revisjon i Equinor-konsernet og foretar også revisjon av partnerskap, avtaleparter og andre enheter som er avhengige av kontraktsfestede revisjonsrettigheter.

Konsernrevisjon & Granskning sine viktigste oppgaver er å:

 • utarbeide risikobaserte årlige revisjonsplaner
 • planlegge, gjennomføre og kommunisere revisjoner
 • yte konsulenttjenester i forbindelse med ledelse og kontroll
  gjennomføre ulykkes- og mislighetsgranskinger
 • utarbeide kvartalsrapporter for konsernledelsen og styrets revisjonsutvalg
 • undersøke overholdelse av Equinor etiske retningslinjer og korrupsjonslovgivning
 • utføre revisjon for å forebygge og oppdage bedrageri og andre avvik i sin alminnelighet

Direktøren for Konsernrevisjon & Granskning:

 • er direkte underordnet styret og konsernsjefen
 • fungerer som sekretær for styrets revisjonsutvalg
 • deltar på møter i konsernledelsens etikkutvalg