Skip to main content

Fagområder for lærlinger

Vi tilbyr læreplasser i 12 ulike fag. Det varierer fra år til år hvilke fag vi trenger. Finn det faget du er interessert i i listen under og les mer om hvilken bakgrunn du trenger og hva slags arbeidsoppgaver du vil få.

Automatikerfaget

equinor-career-disciplines-norway-trond-isaksen.jpg

Liker du utfordringer, er datakyndig, fingernem og kreativ? Da kan kanskje automatikerfaget være noe for deg!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) elektrofag eller videregående 1 (VG1) Teknisk industrielle fag, påbygges med videregående 2 (VG2) og videregående 3 (VG3) i automatisering, deretter følger 18 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver: 
Automatikerens arbeidsoppgaver består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, skifte ut, installere, kontrollere og justere elektroniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske måle-, styre- og reguleringssystemer.

Automatikeren har et særlig ansvar for å utforme systemene med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet skal utføres i samsvar med lover, forskrifter og regler som er gitt av Produkt- og elektrisitetstilsynet, Arbeidstilsynet og andre offentlige kontrollorganer.

Automatikeren må samarbeide med andre faggrupper som har ansvar for drift og vedlikehold av prosess- og produksjonsanlegg. Automatikeren feilretter, optimaliserer og bistår med å utforme automatiseringssystemene slik at de passer brukerens behov. Det er derfor viktig at automatikeren forstår og tar hensyn til brukernes behov.

Passer for deg som er:
Tålmodig, nøyaktig og ryddig i arbeidet. Takler uforutsette hendelser og løser problemer. Arbeidet krever også stor grad av oppfinnsomhet.

Telekommunikasjonsmontørfaget

equinor-career-disciplines-us-ole-jørgen-bratland.jpg

Er du interessert i ny teknologi, er selvstendig og serviceinnstilt – da kan kanskje telekommunikasjonsmontørfaget være noe for deg!

Utdannelse og faglige krav:
Gjennomgått og bestått:

 • videregående 1 (VG1) Elektrofag (ELELE1)
 • videregående 2 (VG2) Data og elektronikk (ELDEL2), deretter 30 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver:
Utbygging og drift av bl.a.:

 • telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
 • telefonsentraler
 • alarm- og sikkerhetsanlegg

Installasjon og drift av:

 • bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
 • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
 • alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

Passer for deg som er:
En telekommunikasjonsmontør bør være interessert i utvikling og ny teknologi. Du skal kunne ta initiativ, ha evnen til å tenke helhetlig og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør ha normalt fargesyn, og evne og vilje til å arbeide i store høyder. Du bør være serviceinnstilt og kunne lytte til kundens ønsker og behov.

Elektrikerfaget

equinor-career-disciplines-melkoya-einar-aslaksen.jpg

Er du interessert i elektro og elektronikk, liker å jobbe med detaljer og er nøyaktig? Da kan kanskje elektrikerfaget være noe for deg!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) elektrofag, påbygges med videregående 2 (VG2) elenergi. Deretter følger 30 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver:
Elektrikere utfører arbeidsoppgaver i ulike typer strømførende anlegg i små og store bygninger, i industrianlegg eller om bord på rigger og fartøyer.

Arbeid med elektrisitet er forbundet med stor fare og krever derfor nøyaktighet og god systemoversikt. Området er nøye regulert av lover og forskrifter, og elektrikere må derfor kunne følge sikkerhetsrutiner som skal forebygge ulykker. Opplæringen i elektrikerfaget legger derfor stor vekt på kunnskaper om lover og regler for sikkerhet.

Passer for deg som er:
Selvstendig, men har evne til å jobbe sammen med andre. Du må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer, være nøyaktig og like å arbeide med detaljer.

Energioperatørfaget

equinor-career-disciplines-brazil-ole-jørgen-bratland.jpg

Liker du utfordringer, er nøyaktig og selvstendig kan kanskje energioperatørfaget være noe for deg!

Utdannelse:
VG1 Elektrofag (ELELE1) VG2 Elenergi (ELE2-01) VG3 Energioperatørfaget ( EOP3-02), deretter 18 måneders læretid i bedrift.

Energioperatøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver:
Energioperatøren styrer sentrale deler av strømnettet og utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver i lav- og høyspenningsanleggene innen kraftproduksjon.

Energioperatøren skal kunne:

 • overvåke, drifte og vedlikeholde energianlegg
 • bruke instrumenter, dataskjermer og signaler i energiverkets kontrollrom i forbindelse med produksjon og distribusjon av elektrisk energi
 • følge regelverk for arbeid på elektriske installasjoner

Personlige egenskaper:
Yrket stiller store krav til nøyaktighet og selvstendighet. Fordi en rekke koblingsarbeider utføres ved hjelp av et fargekodesystem, bør du ha godt fargesyn. Du må være i god form og tåle å arbeide i store høyder

Industrimekanikerfaget

equinor-career-disciplines-tools-oivind-haug.jpg

Liker du å skru og mekke og er du nevenyttig? Da kan kanskje industrimekanikerfaget være noe for deg!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) Teknisk Industriell produksjon eller videregående 1 (VG1) elektrofag, som påbygges med videregående 2 (VG2) Industriteknologi. Deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene vil variere fra sted til sted og mellom bransjene, avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform. Det er industrimekanikeren som monterer og demonterer maskinelt utstyr, kontrollerer, igangsetter og funksjonsprøver. Det gjelder pumper, motorer, arbeidssylindere, ventiler, rør med rørelementer og betjeningsorganer.

Industrimekanikeren feilsøker, foretar fra- og tilkobling av elektriske motorer og planlegger og utfører vedlikehold av maskiner. Industrimekanikeren håndterer maskiner til fresing, dreiing, boring, og bruker forskjellige verktøy som smergel, slipemaskin, båndsag og koltsag, og bearbeider detaljer etter tegninger og aktuelle krav. Industrimekanikeren må kunne arbeide selvstendig, men også ha evne til helhetlig tenking og tverrfaglig samarbeid.

Passer for deg som er:
Praktisk anlagt og liker fysisk arbeid. Du må like å lage og reparere ved bruk av forskjellig verktøy.

Kjemiprosessfaget

equinor-career-disciplines-lab-manfred-jarisch.jpg

Er du nysgjerrig på avansert teknologi og produksjonsprosesser? Da kan kanskje kjemi- og prosessfaget være noe for deg!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) Teknisk Industriell produksjon, påbygges med videregående 2 (VG2) Kjemiprosessfag, deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver:
Fagoperatørens viktigste jobb er å overvåke, styre og regulere produksjonen i bedriften. Da sitter man i et kontrollrom hvor alt er datastyrt. Fagoperatøren sjekker ved hjelp av datamaskiner og ved kontroll ute i anleggene at produksjonen går som den skal.

Ingen kan se hva som foregår inne i anleggene, derfor er det viktig å overvåke dataskjermene døgnet rundt. Operatøren skal også kunne utføre enklere vedlikeholdsoppgaver. Produksjonen i prosessindustrien foregår døgnet rundt og er basert på skiftarbeid.

Passer for deg som er:
Interessert i kjemi og realfag og liker å bruke data som arbeidsverktøy. Du bør ha et godt øye for feil og avvik.

Kontor- og administrasjonsfaget

equinor-career-disciplines-office-einar-aslaksen.jpg

Liker du å jobbe med data, er serviceinnstilt og har god ordenssans? Da kan kanskje kontor- og administrasjonsfaget være noe for deg!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) service og samferdsel, påbygges med videregående 2 (VG2) salg, service og sikkerhet, deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver:
Kontormedarbeidere får mange og varierte oppgaver. Daglige gjøremål kan være bestilling av møterom, kantinetjenester, grafiske henvendelser, bruke tekniske og elektroniske hjelpemidler og bistå andre i bruken av disse. Organisere og delta i møter, sette sammen større rapporter, ta imot henvendelser via telefon, faks, e-post samt personlige henvendelser.

En kontormedarbeider deltar også i arkivarbeid, holder oversikt over medarbeiderne og oppdaterer avdelingens distribusjonslister. Kontormedarbeideren har også oppgaver innen administrative og økonomiske forhold.

Passer for deg som er:
Interessert i data, liker å ha kontakt med mennesker og er serviceinnstilt. I tillegg må du ha god ordenssans. Gode språkkunnskaper er en fordel.

Kokkfaget

equinor-career-disciplines-gina-krog-einar-aslaksen.jpg

Er du kreativ og liker å jobbe med mat - da kan kanskje kokkfaget være noe for deg!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) Restaurant- og matfag, påbygges med Videregående 2 (VG2) Kokk- og servitørfag, deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver:
I arbeidet som kokk får du en hektisk og variert hverdag. Du må ha inngående kjennskap til behandling av råvarene fra bestilling til salgsvare. Du skal tilby bedriftens kunder et rikt utvalg av varm mat, kald mat, desserter og bakevarer. Og i denne sammenheng utvise ernæringsmessig og økonomisk forståelse, og evne til å ivareta fagets estetiske krav.

Kokker må ha god innsikt i kjøkkenets organisering, og inngående viten om andre avdelingers funksjoner. En helhetlig forståelse av bedriften som serviceinstitusjon er av avgjørende betydning for videre utvikling av både faget og bransjen.

Passer for deg som er:
Glad i å lage mat, fleksibel, har evne til hurtig omstilling, gode samarbeidsevner, er kreativ og takler stress.

Kran- og løfteoperasjonsfaget

equinor-career-disciplines-crane-einar-aslaksen.jpg

Er du stø på hånden og trives i høyden? Søk kran- og løfteoperasjonsfaget!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) Teknisk industriell produksjon eller videregående 1 (VG1) elektrofag, som påbygges med videregående 2 (VG2) Industriteknologi. Deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

For å få nødvendig teoretisk kompetanse går lærlingene de første tre månedene av læretiden på kranskolen. Deretter følger praksis på sokkelen.

Arbeidsoppgaver:
Krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold på kranene. Kran har et stort anvendelsesområde i de fleste bransjer, hvor produkter som ikke kan løftes manuelt, håndteres med kran.

Kran- og løfteoperasjoner er risikofylte og stiller store krav til utøvere for å hindre alvorlige ulykker. Kran- og løfteoperasjonsfaget omhandler både kjøring av forskjellige type kraner og dekksarbeid. Personellet arbeider ofte i en selvstendig arbeidssituasjon som krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget og god forståelse for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Passer for deg som er:
Glad i varierte og selvstendige arbeidsoppgaver. Du må like å jobbe i høyden, bruke øyne og ører til å forutse eventuelle faremoment. Er du ryddig og nøyaktig og liker fysisk aktivitet, er dette en spennende jobb.

Laboratoriefaget

equinor-career-sandsli-ole-jorgen-bratland.jpg

Er du interessert i ny teknologi og liker naturfag? Da kan kanskje laboratoriefaget være noe for deg!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) Teknisk industriell produksjon, eller videregående 1 (VG1) studiespesialisering med eller uten formgivingsfag, som påbygges med videregående 2 (VG2) Laboratoriefag, deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver:
Det daglige arbeidet i laboratoriet består av planlegging, prøvetaking, analysering og rapportering. Planlegging er noe av det viktigste. På den måten kan man ivareta sikkerheten, holde en god kvalitetssikring og holde seg innenfor de økonomiske grensene.

Daglig analyseres vannprøver fra anlegget på forskjellige instrumenter. Mange av analysene er konsesjonsanalyser fra Statens Forurensningstilsyn. Andre analyser skal fastsette kvaliteten på gass eller kondensat. Resten av analysene går ut på å overvåke prosessen.

Det er også en del vedlikehold på laboratoriets instrumenter som må gjøres for å opprettholde og sikre resultatene.

Passer for deg som er:
Interessert i naturfag, liker å jobbe med avansert teknologisk utstyr, er nøyaktig og kan jobbe selvstendig.

Logistikkfaget

equinor-career-disciplines-automation-ole-jørgen-bratland.jpg

Er du ryddig, nøyaktig og liker å jobbe med data? Da kan kanskje logistikkfaget være noe for deg!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) service og samferdsel, eller Videregående 1 (VG1) Teknikk og industriell produksjon med påbygging til videregående 2 (VG2) transport og logistikk, deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver: 
En fagoperatør i logistikk skal ha oversikt over bedriftens totale materialflyt, fra innkjøp til levering. Fagoperatøren må ha kunnskaper om bedriftens råvarer, produksjonsteknologi og produkt. En fagoperatør i logistikk skal ha kunnskaper om og ferdigheter i materiallære og intern transport. Du arbeider innen ett av områdene innkjøp, salg og administrasjon, skipning, emballering eller lagerhold. I Equinor har vi lærlinger i logistikkfaget ved store driftslager.

Passer for deg som er:
Interessert i variert arbeid av både fysisk art og data. Du må være ryddig og nøyaktig, i tillegg må du ha interesse for å kjøre både bil og truck.

Sveisefaget

equinor-career-disciplines-welding-oivind-haug.jpg

Er du stø på hånden og nøyaktig med arbeidet du skal gjøre? Da kan kanskje sveisefaget være noe for deg!

Utdannelse:
Videregående 1 (VG1) Teknisk industriell produksjon eller videregående 1 (VG1) elektrofag, som påbygges med videregående 2 (VG2) Industriteknologi, deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform. Arbeidet består i å sveise sammen detaljer til større komponenter eller konstruksjoner som bygg, broer, skip eller oljeinstallasjoner.

Sveiseren utfører sveisearbeid i samsvar med arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, tegninger og standard-blad. Sveiseren må kunne arbeide selvstendig og planlegge å gjennomføre arbeidsoppdrag.

Sveisefaget er regulert av flere sertifikater på forskjellige kompetanseområder. Sveiseren må beherske en rekke ferdigheter for å kunne utføre et fagmessig sveisearbeid på ulike områder. Du lærer om materialene for å kunne vurdere å utføre ulike sveisemetoder, manuelle og automatiske sveisemaskiner samt justering og daglig vedlikehold av disse. Du lærer å kontrollere ditt eget arbeid både visuelt og ved hjelp av ultralyd, penetrerende væsker, magnetpulver og røntgen.

Passer for deg som er:
Kvalitetsbevisst, nøyaktig og tålmodig.