Skip to content
no

Fagområder for lærlinger

Vi tilbyr læreplasser i 12 ulike fag.

Som lærling i Equinor får du opplæring i en av Norges største og mest anerkjente lærebedrifter.

Equinor tilbyr læreplasser i mange fag, og det varierer fra år til år hvilke fag vi trenger. Finn det faget du er interessert i i listen under, og les mer om hvilken bakgrunn du trenger og hva slags arbeidsoppgaver du vil få.

Søknadsfristen for lærlingstillinger med oppstart i 2022 var 27. januar.

Vil du bli lærling?

Spørsmål?

Automatiker

Sentrale arbeidsoppgaver:
En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatstyrte varmeovner.

Automatikeren skal kunne:

 • utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg
 • kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis
 • reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, deriblant maskinell bearbeiding og sammenføyning
 • montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer
 • gjøre nødvendige forandringer på styre- og forriglingssystemer og dokumentere dette
 • sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg
 • optimalisere arbeidsprosessen og se muligheter for forbedringer i prosesstyringen
 • følge sikkerhetsforskriftene og følge dokumentasjonsrutinene i bedriften

  Passer for deg som er:
  Faget er tverrfaglig, og det er derfor viktig at du har god helhetsforståelse for prosesser og automatiseringssystemer. Bedriftene vil ha behov for medarbeidere som forstår sammenhengen fra idé til ferdig produkt. Det er også viktig at du kan forstå og ta hensyn til brukernes behov.

Telekommunikasjonsmontørfaget

Sentrale arbeidsoppgaver:
Utbygging og drift av bl.a.:

 • telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler
 • telefonsentraler
 • alarm- og sikkerhetsanleg

Installasjon og drift av:

 • bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
 • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
 • 'alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

Passer for deg som er:
En telekommunikasjonsmontør bør være interessert i utvikling og ny teknologi. Du skal kunne ta initiativ, ha evnen til å tenke helhetlig og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør ha normalt fargesyn, og evne og vilje til å arbeide i store høyder. Du bør være serviceinnstilt og kunne lytte til kundens ønsker og behov.

Elektriker

Sentrale arbeidsoppgaver:
Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene:

 • boliger og andre bygninger
 • steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
 • offentlig virksomhet
 • industri, landbruk, skip
 • olje- og gassinstallasjoner
 • alarm- og sikkerhetsanlegg

Passer for deg som er:
Arbeidet er fysisk krevende. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer. Du bør ha teknisk innsikt, og må være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne samarbeide med arbeidskolleger og oppdragsgivere. Du må kunne arbeide i høyden. Spesielt ved mindre oppdrag har elektrikeren mye direkte kundekontakt, og må derfor være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.

Energioperatørfaget

Sentrale arbeidsoppgaver:
Energioperatøren styrer sentrale deler av strømnettet og utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver i lav- og høyspenningsanleggene innen kraftproduksjon.

Energioperatøren skal kunne:

 • overvåke, drifte og vedlikeholde energianlegg
 • bruke instrumenter, dataskjermer og signaler i energiverkets kontrollrom i forbindelse med produksjon og distribusjon av elektrisk energi
 • følge regelverk for arbeid på elektriske installasjoner

Passer for deg som er:
Yrket stiller store krav til nøyaktighet og selvstendighet. Fordi en rekke koblingsarbeider utføres ved hjelp av et fargekodesystem, bør du ha godt fargesyn. Du må være i god form og tåle å arbeide i store høyder

Industrimekaniker

Sentrale arbeidsoppgaver:
Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler.

Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er

 • forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger
 • bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer
 • bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer
 • bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer
 • utføring reparasjonssveising
 • foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid

  Passer for deg som er:
  En industrimekaniker må kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.

Kjemiprosess

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
 • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner
 • arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer
 • bruk av tekniske flytskjemaer
 • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser
 • klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold

Passer for deg som er:
En fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, selvstendig og i samarbeid med andre. Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se, føle) for å oppfatte uønskede situasjoner. Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt.

Kontor-og administrasjonsfaget

Sentrale arbeidsoppgaver:
Administrasjonsmedarbeideren jobber med administrasjonsstøtte i en virksomhet. Du jobber med:

 • service, kundebehandling og veiledning
 • skriftlig og muntlig informasjonsformidling
 • kommunikasjonskanalene og publiseringsverktøyene i virksomheten
 • administrasjon og oppfølging av møtevirksomhet
 • innkjøp, budsjett og regnskapsarbeid
 • planlegging og gjennomføring av markedsføringsaktiviteter
 • løpende personalarbeid

Passer for deg som er:
En administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

Kokkfaget

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • matlaging og anretning i henhold til gjestenes og brukernes ønsker og behov: mat til hverdag, fest eller for spesielle behov
 • anvendelse av ulike råvarer og tilberedningsmetoder i matlagingen
 • utvikling av nye produkter, retter og resepter
 • komponering av menyer, prisberegninger
 • tilbereding av baker- og konditorvarer til dagens måltider og desserter
 • valg av drikkevarer som passer til de ulike matrettene

  Passer for deg som er:
  En kokk skal kunne tilberede mat for alle typer mennesker og anledninger, og må kunne arbeide planmessig, selvstendig og i team. Du må være glad i å lage mat, ha estetisk sans, være kreativ og nøyaktig, ha god personlig hygiene og økonomisk sans. Du bør like å skape trivsel og velvære, ha gode kommunikasjonsevner og være serviceorientert. En kokk arbeider ofte skiftarbeid.

Kran- og løfteoperasjonsfaget

Sentrale arbeidsoppgaver:
Produkter som ikke kan løftes manuelt blir håndtert av en krantype. Av arbeidsoppgaver kan nevnes:

 • betjening av ulike typer løfteinnretninger- og utstyr
 • kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger

Passer for deg som er:
Kran- og løfteoperasjoner er risikofylte og stiller store krav til utøvere for å hindre alvorlige ulykker. Kran- og løfteoperasjonsfaget omhandler både kjøring av forskjellige type kraner og dekksarbeid. Personellet arbeider ofte i en selvstendig arbeidssituasjon som krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget og god forståelse for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Formelle krav
For å bli godkjent må du tilfredsstille de medisinske kravene som til enhver tid settes av Oljedirektoratet eller Direktoratet for arbeidstilsynet.

Laboratoriefaget

Sentrale arbeidsoppgaver:
En faglaborant kan arbeide innen forskning, produksjon, diagnostikk, rettsmedisin, matsikkerhet, helse og miljø. Faglaboranten har kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker.

Sentrale arbeidsområder er å:

 • bruke og vedlikeholde instrumenter og utstyr
 • planlegge og utføre prøvetaking
 • klargjøre prøver for analyser og gjennomføre analyser
 • vurdere og verifisere analyseresultater
 • sikre sporbarhet av analyser, utstyr og testresultater
 • utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring
 • effektivisere og forbedre metoder, rutiner og prosedyrer

Passer for deg som er:
En faglaborant må kunne arbeide planmessig og selvstendig. Du trenger også å være nøyaktig og tålmodig og kunne samarbeide med andre fagfolk og brukere av laboratoriets resultater.

Logistikkfaget

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
 • ordrebehandling, lagerhold og emballering
 • klargjøring for forsendelser
 • sikring av gods
 • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
 • effektiv og sikker forflytting av gods og varer
 • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
 • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
 • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Passer for deg som er:
En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service overfor kunder

Sveisefaget

Sentrale arbeidsoppgaver:
Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser.

Sentrale arbeidsområder er:

 • arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer)
 • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
 • utføring av sveiseprosesser etter angitt metode
 • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Passer for deg som er:
En sveiser må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig, rasjonelt og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper.