"Gå til hovedinnhold"

Grunnlaget for Equinor-konsernets styringsstruktur er norsk rett, og generalforsamlingen er selskapets høyeste organ. Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte selskapet og føre tilsyn med selskapets daglige drift.

styrende-organer-equinor.svg

Organisasjon

Equinors vedtekter og den norske allmennaksjeloven fastsetter generalforsamlingens rolle og mandat. I henhold til selskapets vedtekter skal den ordinære generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni hvert år.

Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsystemet (VPS), mottar innkalling til generalforsamlingen. De har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte eller gjennom fullmektig. Selskapets aksjonærer kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen.

Equinor består av åtte forretningsområder, stabs- og støttefunksjoner, samt konsernkommunikasjon. Strukturen er beregnet på å forenkle organisasjonen, styrke verdiskapingen og klargjøre interne ansvarslinjer. Strategien spiller en viktig rolle i den målrettede utviklingen av virksomheten.

equinor-orgchart-nonames-no-jan2019.svg

Konsernsjefen

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskaper og viktige investeringer. Eldar Sætre er konsernsjef.

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte selskapet og føre tilsyn med selskapets daglige drift.

Board of Directors of Equinor ASA
Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor
Jeroen van der Veer, Rebekka Glasser Herlofsen, Finn Bjørn Ruyter, Bjørn Tore Godal, Jon Erik Reinhardsen, Anne Drinkwater, Per Martin Labråten, Stig Lægreid, Jonathan Lewis, Wenche Agerup, Hilde Møllerstad.

Styrets arbeid baseres på gjeldende lovgivning og en instruks som beskriver styrets ansvar, oppgaver og saksbehandling.

Instruksen beskriver også konsernsjefens oppgaver og ansvar overfor styret. 

Styret i Equinor har tre underutvalg som fungerer som saksforberedende organ.

Valgkomiteen

Selskapets valgkomité er sammensatt og valgt av generalforsamlingen i henhold til Equinors vedtekter.

Komiteen er uavhengig av både styret og selskapsledelsen. Valgkomiteen har til oppgave å: 

 • avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen 
 • avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret 
 • legge frem forslag til honorar for styrets og bedriftsforsamlingens medlemmer.

Medlemmene av Equinors valgkomité velges for to år av gangen.

Instruks for valgkomiteen
Per 19. mai 2011

Ekstern revisor 

Selskapets eksterne revisor er uavhengig av Equinor og er valgt av generalforsamlingen.

Godtgjørelsen til selskapets revisor godkjennes av generalforsamlingen.

I henhold til instruks er styrets revisjonsutvalg ansvarlig for å påse at selskapet har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon.

I evalueringen av ekstern revisor legges det vekt på selskapets kompetanse, kapasitet, tilgjengelighet lokalt og internasjonalt samt honorarets størrelse.

Styrets revisjonsutvalg vurderer og gir sin innstilling til valg av ekstern revisor, og har ansvar for å se til at ekstern revisor oppfyller de krav som stilles av myndigheter i Norge og i de land der Equinor er børsnotert. Ekstern revisor er underlagt amerikansk lovgivning som krever at ansvarlig partner ikke kan inneha vervet i mer enn fem sammenhengende år.

Styrets revisjonsutvalg behandler alle rapporter fra ekstern revisor før styrebehandling. Revisjonsutvalget har regelmessige møter med ekstern revisor uten at administrasjonen er til stede.

Bedriftsforsamling 

En av bedriftsforsamlingens viktigste oppgaver er å velge styret i Equinor ASA.

I henhold til allmennaksjeselskapsloven skal det i selskap med flere enn 200 ansatte velges en bedriftsforsamling, med mindre noe annet er avtalt mellom selskapet og et flertall av de ansatte. To tredeler av medlemmene velges av generalforsamlingen. En tredel velges av og blant de ansatte.

Bedriftsforsamlingens viktigste oppgaver er å velge styret, føre tilsyn med styrets og konsernsjefens forvaltning av selskapet, treffe avgjørelser i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser og rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring, eller omdisponering av arbeidsstyrken.

Bedriftsforsamlingens oppgaver er definert i allmennaksjeselskapsloven §§ 6–37.

Prosedyre for bedriftsforsamlingen i  Equinor ASA
Per 21. mars 2013

Konsernledelsen

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskaper og viktige investeringer for konsernets ledergruppe.

equinor-CEC-group-picture-17A1243-sheyda.jpg
Konsernledelsen avbildet med konserndirektørene for stabene personal, kommunikasjon og juridisk. Bakre rad, fra venstre: Torgrim Reitan, Hans Henrik Klouman, Arne Sigve Nylund, Irene Rummelhoff, Lars Christian Bacher, Anders Opedal, Jannicke Nilsson, Reidar Gjærum, Magne André Hovden. Fremre rad, fra venstre: Tim Dodson, Al Cook, CEO Eldar Sætre, Margareth Øvrum, og Pål Eitrheim. Tore Løseth (ikke avbildet) overtok for Tim Dodson med virkning fra 1. juni, 2020.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste organ. Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsystemet (VPS) mottar innkalling til generalforsamlingen, og har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte, eller gjennom fullmektig. Selskapets aksjonærer kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen. 

Generalforsamling 2020
Equinor ASAs generalforsamling 2020 ble avholdt 14. mai 2020.   

Generalforsamlingsarkiv
Ytterligere informasjon om generalforsamlingen, samt tilgang til generalforsamlingsarkivet finner du ved å følge lenken under. 

Konsernrevisjon

Konsernrevisjon er selskapets interne, uavhengige kontrollorgan med ansvar for å overvåke at virksomheten til enhver tid er underlagt betryggende styring og kontroll. 

Konsernrevisjon har ansvar for all intern revisjon i Equinor-konsernet og foretar også revisjon av partnerskap, avtaleparter og andre enheter som er avhengige av kontraktsfestede revisjonsrettigheter.

Konsernrevisjonens viktigste oppgaver er å:

 • utarbeide risikobaserte årlige revisjonsplaner
 • planlegge, gjennomføre og kommunisere revisjoner
 • yte konsulenttjenester i forbindelse med ledelse og kontroll
 • gjennomføre ulykkes- og mislighetsgranskinger
 • utarbeide kvartalsrapporter for konsernledelsen og styrets revisjonsutvalg
 • undersøke overholdelse av Equinor etiske retningslinjer og korrupsjonslovgivning
 • utføre revisjon for å forebygge og oppdage bedrageri og andre avvik i sin alminnelighet

Direktøren for konsernrevisjon:

 • er direkte underordnet styret og konsernsjefen
 • fungerer som sekretær for styrets revisjonsutvalg
 • deltar på møter i konsernledelsens etikkutvalg