Equinor består av forretningsområder, stabsfunksjoner og støttefunksjoner.

Konsernsjefen 

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskap og viktige investeringer. Anders Opedal er konsernsjef.

Konsernfunksjonen for økonomi og finans (CFO)

CFO har ansvar for konsernets finansielle funksjoner. Funksjonen sørger også for et representativt inntrykk av Equinor i norske og internasjonale finansmarkeder gjennom aktiv interessentstyring. Funksjonen er en pådriver for økt verdiskaping i Equinor og yter profesjonell støtte og rådgivning. Ulrica Fearn er konserndirektør for økonomi og finans.

Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU)

SSU er opprettet som et nytt funksjonsområde som skal rapportere til konsernsjefen. Dette gjøres ved å fusjonere enheten for sikkerhet og sikring i tidligere COO med bærekraftenheten i tidligere GSB. SSU ledes av konserndirektør Jannicke Nilsson. 

Juridisk og etterlevelse (LEG)

LEG har det globale ansvaret for alle juridiske saker som relaterer seg til Equinor forretnings- og konsernvirksomhet. Avdelingen har det overordnede ansvaret for å gi råd i alle juridiske saker og sikre at aktiviteter relatert til etikk og korrupsjonsbekjempelse er godt organisert og gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Styresekretariatet ligger også innenfor juridisk avdelings ansvarsområde. Avdelingen er en global organisasjon med ansatte på flere steder i og utenfor Norge. LEG ledes av konserndirektør Siv Helen Rygh Torstensen.

Konsernkommunikasjon (CCOM)

CCOMs formål er å beskytte og styrke Equinors omdømme for å støtte selskapets arbeid med å nå strategiske mål. Funksjonen er ansvarlig for presse- og mediekontakt, internkommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt og merkevarekommunikasjon. Den gir også råd til selskapets styre og konsernledelse i kommunikasjonssaker. Konsernkommunikasjon ledes av kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk.

Konsernrevisjon (COA)

Konsernrevisjonsfunksjonen har ansvaret for å revidere Equinors virksomhet for å sikre at den er underlagt hensiktsmessig styring og kontroll. Funksjonen har ansvar for å granske ulykker og misligheter og gjennomføre alle internrevisjoner i selskapet. Funksjonen gir uavhengige og objektive bekreftelser, utfordrer dagens praksis og gir informasjon til styret og ledelsen. Bent Rune Solheim er direktør for konsernrevisjonen, rapporterer til styrets revisjonsutvalg og er ikke medlem av konsernledelsen.

Mennesker og organisasjon (PO)

Konsernfunksjonen for mennesker og organisasjon har et overordnet ansvar for personell og organisasjon i Equinor-konsernet. Funksjonen sikrer en enhetlig konsernstrategi for å oppnå en bærekraftig global utvikling for Equinor. Funksjonens rolle er å fastsette den strategiske retningen for funksjonen, fastsette standarder og mål for konsernet og arbeide for å oppnå stadig bedre driftsresultater. PO ledes av konserndirektør Ana Fonseca Nordang.

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP)

Markedsføring, midtstrøm og prosessering skal maksimere verdiskapingen i Equinors midt- og nedstrømvirksomhet gjennom sikker, pålitelig og effektiv drift. Forretningsområdet har ansvar for å realisere verdipotensialet som ligger i alle Equinors markedsførte og handlede produkter som olje, naturgass og væskeprodukter. Markedsføring, midtstrøm og prosessering ledes av konserndirektør Irene Rummelhoff.

Utforskning og produksjon Norge (EPN)

EPN har ansvar for sikker og effektiv drift på norsk sokkel. Vi skal som operatør og partner forvalte ressursene på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at det skapes verdier for våre eiere, leverandører og det norske folk. EPN ledes av konserndirektør Kjetil Hove.

Leting og produksjon internasjonalt (EPI)

EPI har ansvar for vår internasjonale leting og produksjon. Leting og produksjon internasjonalt ledes av konserndirektør Al Cook.

Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP)

PDP har ansvar for gjennomføring av prosjekter, boring av brønner og global støtte ved innkjøp. Prosjekter, boring og anskaffelser ledes av konserndirektør Arne Sigve Nylund.

Fornybar (REN)

REN er et forretningsområde som gjenspeiler selskapets langsiktige mål om å utfylle olje- og gassporteføljen med lønnsom fornybar energi og andre lavkarbon energiløsninger, som havvind, karbonfangst og lagring, og solenergi.

REN tar sikte på å gjøre dette basert på å kombinere Equinors kompetanse innen olje- og gass, prosjektleveranser og integrering av teknologiske løsninger.

REN skal arbeide med utvikling av lønnsomme alternative energikilder og se på investeringer i etablert alternativ og fornybar energi. REN ledes av konserndirektør Pål Eitrheim.

Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI)

TDI er et nytt forretningsområde. Teknologi, digitalisering og innovasjon er viktige redskap for å øke sikkerheten og verdiskapingen, redusere utslipp og utvikle lavkarbonløsninger. TDI ledes av konserndirektør Carrie Lockhart.