"Gå til hovedinnhold"

Equinor består av åtte forretningsområder, stabsfunksjoner og støttefunksjoner.

equinor-organisasjonskart-august-2020-1.svg

Konsernsjefen 

Konsernsjefen har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskap og viktige investeringer. Eldar Sætre er konsernsjef. 

Konsernfunksjonen for sikker og effektiv drift (COO)

COO har ansvar for konsernets forbedringsarbeid og for å fremme  effektiv drift på tvers av Equinors åtte forretningsområder. Funksjonen har også en nøkkelrolle i den videre utviklingen av Equinor. COOs rolle er å fremme gjennomført langsiktig, sikker og effektiv driftsutvikling og verdiskaping. Jannicke Nilsson er konserndirektør for sikker og effektiv drift.

Konsernfunksjonen for økonomi og finans (CFO)

CFO har ansvar for konsernets finansielle funksjoner. Funksjonen sørger også for et representativt inntrykk av Equinor i norske og internasjonale finansmarkeder gjennom aktiv interessentstyring.  Funksjonen er en pådriver for økt verdiskaping i Equinor og yter profesjonell støtte og rådgivning. Lars Christian Bacher er konserndirektør for økonomi og finans.

Juridisk

Juridisk avdeling har det globale ansvaret for alle juridiske saker som relaterer seg til Equinor forretnings- og konsernvirksomhet. Avdelingen har det overordnede ansvaret for å gi råd i alle juridiske saker og sikre at aktiviteter relatert til etikk og korrupsjonsbekjempelse er godt organisert og gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Styresekretariatet ligger også innenfor juridisk avdelings ansvarsområde. Avdelingen er en global organisasjon med ansatte på flere steder i og utenfor Norge. Juridisk avdeling ledes av juridisk direktør Siv Helen Rygh Torstensen.

Konsernkommunikasjon (CCOM)

CCOMs formål er å beskytte og styrke Equinors omdømme for å støtte selskapets arbeid med å nå strategiske mål. Funksjonen er ansvarlig for presse- og mediekontakt, internkommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt og merkevarekommunikasjon. Den gir også råd til selskapets styre og konsernledelse i kommunikasjonssaker.
Konsernkommunikasjon ledes av kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum.

Konsernrevisjon (COA)

Konsernrevisjonsfunksjonen har ansvaret for å revidere Equinors virksomhet for å sikre at den er underlagt hensiktsmessig styring og kontroll. Funksjonen har ansvar for å granske ulykker og misligheter og gjennomføre alle internrevisjoner i selskapet. Funksjonen gir bekreftelser, utfordrer dagens praksis og gir informasjon fra et uavhengig ståsted. Jon Arnt Jacobsen er direktør for konsernrevisjon.

Konsernfunksjonen for mennesker og ledelse (Corporate PL)

Konsernfunksjonen for mennesker og ledelse har et overordnet ansvar for personell og organisasjon i Equinor-konsernet. Funksjonen sikrer en enhetlig konsernstrategi for å oppnå en bærekraftig global utvikling for Equinor. Funksjonens rolle er å fastsette den strategiske retningen for funksjonen, fastsette standarder og mål for konsernet og arbeide for å oppnå stadig bedre driftsresultater. Ana Fonseca Nordang er direktør for konsernfunksjonen for mennesker og ledelse.

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP)

Markedsføring, midtstrøm og prosessering skal maksimere verdiskapingen i Equinors midt- og nedstrømvirksomhet gjennom sikker, pålitelig og effektiv drift. Forretningsområdet har ansvar for å realisere verdipotensialet som ligger i alle Equinors markedsførte og handlede produkter som olje, naturgass og væskeprodukter. Markedsføring, midtstrøm og prosessering ledes av konserndirektør Irene Rummelhoff.

Utvikling og produksjon Norge (UPN)

Utvikling og produksjon Norge har ansvar for sikker og effektiv drift på norsk sokkel. Vi skal som operatør og partner forvalte ressursene på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at det skapes verdier for våre eiere, leverandører og det norske folk.

UPN består av resultatområdene drift nord, drift vest, drift sør og driftsteknologi og driftsstøtte. Partneropererte felt består av 10 felt. Utvikling og produksjon Norge ledes av konserndirektør Arne Sigve Nylund.

Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI)

Utvikling og produksjon internasjonalt har ansvar for vår internasjonale utvikling og produksjon. Forretningsområdet er involvert i produksjon i 10 land: Algerie, Angola, Aserbajdsjan, Canada, Libya, Nigeria, Russland, Storbritannia, USA og Venezuela. Internasjonal produksjon av olje og gass står for om lag en tredel av Equinors egenproduksjon.

Equinor har eierandeler i seks produserende felt på amerikansk sokkel.  Konsernet er en av de største lisenshaverne i dypvannsområdene i Mexicogolfen og har en betydelig portefølje av leterettigheter både som operatør og partner.

Equinor har letelisenser i Nord-Amerika (Alaska, Canada og Mexicogolfen), Sør-Amerika, Afrika sør for Sahara (Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Surinam, Tyrkia, Tanzania og Uruguay), Midtøsten og Nord-Afrika (Aserbajdsjan, Algerie og Libya), Europa og Asia (Indonesia, Russland og Storbritannia), samt Australia.

Equinor har også representasjonskontor i Kasakhstan, Mexico og De forente arabiske emirater.

De viktigste utviklingsprosjektene der Utvikling og produksjon internasjonalt er involvert, er i Angola, Aserbajdsjan, Canada, Irland, Storbritannia og USA.

Utvikling og produksjon internasjonalt ledes av konserndirektør Torgrim Reitan.

Utvikling og produksjon Brasil (UPB) 

DPB er ansvarlig for utvikling og produksjon av olje og gassressurser i Brasil. Forretningsområdet ledes fra Rio de Janeiro, Brasil. Equinor ser på Brasil som et kjerneområde for langsiktig vekst og har en allsidig portefølje med aktiviteter i alle utviklingsstadier i landet.

I 2017 overtok Equinor 25 % eierandel fra Petrobras i Roncador, et stort oljefelt i Campos-bassenget. Dettenesten tredoblet selskapets produksjon i Brasil.

Peregrino-feltet er Equinors største internasjonale virksomhet utenfor Norge, og i Peregrino Fase 2 installeres en tredje faste brønnhodeplattform på feltet. Dette forlenger produksjonen og øker de utvinnbare reservene med 273 millioner.

DPB ledes av konserndirektør Margareth Øvrum.

Teknologi, prosjekter og boring (TPD)

Teknologi, prosjekter og boring har ansvar for gjennomføring av prosjekter, boring av brønner og global støtte ved innkjøp. TPD er også ansvarlig for å utvikle Equinor som teknologiselskap. Forretningsområdet er organisert i følgende resultatområder:

  • Forskning, utvikling og innovasjon
  • Technology excellence
  • Prosjekter 
  • Boring og brønn 
  • Anskaffelser og leverandørrelasjoner

TPD ledes av konserndirektør Geir Tungesvik.

Leting (EXP)

Leting forvalter Equinors globale leteportefølje og tar sikte på å posisjonere Equinor som et av de ledende leteselskapene i verden. Forretningsområdet arbeider for å sikre tilgang til nytt areal med stort potensial i tillegg til å sikre feltnær leting på norsk sokkel og i andre definerte områder.

Forretningsområdet sørger for effektive operasjoner innenfor leting, inkludert seismikk og boring av lete- og avgrensningsbrønner. Leting ledes av konserndirektør Tore Løseth.

Global strategi og forretningsutvikling (GSB) 

GSB er Equinors senter for strategi- og forretningsutvikling. Ambisjonen til forretningsområdet GSB er å sikre nær forbindelse mellom konsernstrategi og forretningsutvikling, som aktiv pådriver av videreutvikling av Equinor som selskap. GSB fastsetter den strategiske kursen for Equinor og identifiserer, utvikler og leverer forretningsmuligheter. Dette oppnås gjennom nært samarbeid på tvers av geografiske lokasjoner og forretningsområder.

Equinors strategi spiller en viktig rolle som rettledning for forretningsutvikling i Equinor. Global strategi og forretningsutvikling ledes av konserndirektør Al Cook.

Nye energiløsninger (NES)

Nye energiløsninger skal arbeide med utvikling av lønnsomme alternative energikilder og se på investeringer i etablert alternativ og fornybar energi. Nye energiløsninger ledes av konserndirektør Pål Eitrheim.