Skip to content
Melkøya

Snøhvit Future

Snøhvit Future vil styrke Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av gass produsert med svært lave klimautslipp. Prosjektet vil sikre arbeidsplasser i Hammerfest og energiforsyning til Europa fram mot 2050.

I tråd med myndighetenes godkjenning planlegger vi landkompresjon for å sikre strømning av gass fram til anlegget fra 2028 og elektrifisering fra 2030.

Hvorfor er Snøhvit Future så viktig?

Snøhvit Future-prosjektet på Melkøya i Hammerfest skal sikre eksport og økonomisk utvikling i Nord-Norge, samtidig som klimagassutslippene kuttes kostnadseffektivt. Her forklarer vi mer om dette omfattende prosjektet.

-850.000 tonn

Reduserer utslipp med 850.000 tonn årlig

~900 årsverk

Hammerfest LNG sysselsetter om lag 900 personer inkludert ringvirkninger

6,5 millioner husstander

Hver dag bidrar Hammerfest LNG til lys og varme i 6,5 millioner hjem

Hvorfor elektrifisering?

Elektrifisering av Hammerfest LNG erstatter dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet. Det reduserer CO2-utslippene fra anlegget med rundt 850.000 tonn årlig.

Dette er det største utslippsreduserende enkelttiltaket for avkarbonisering av olje- og gassproduksjonen i Norge. Prosjektet er et viktig bidrag til energiomstillingen.

Snøhvit-partnerne investerer 13,2 milliarder kroner (2022) i Snøhvit Future-prosjektet. Prosjektet gir store ringvirkninger og arbeidsplasser både i Finnmark, Nord-Norge og nasjonalt. Det er ventet at rundt 70 % av verdiskapingen i utbyggingsfasen går til norske bedrifter. Regional sysselsetting er estimert til nær 1.700 årsverk, hovedsakelig lokalt* i Finnmark.

Snøhvit Future sikrer videre drift på Melkøya. I dag jobber 350 fast ansatte og 150 kontraktører og lærlinger ved anlegget, og de totale ringvirkningene i Nord-Norge er dokumentert av Kunnskapsparken Bodø til nær 900 årsverk.

Vi er glade for at regjeringen har gitt grønt lys til Snøhvit Future-prosjektet, som sikrer anleggets framtid.

Det gjør at vi kan kutte utslipp fra Hammerfest LNG, samtidig som vi opprettholder både arbeidsplasser i nord og gassproduksjon til Europa.

Vi er pålagt å kutte utslippene, det har vært en forventning siden oppstart, og vi har levert en søknad for det partnerskapet mener er beste løsning.

Vi har forståelse for dette har vært en krevende sak og for at myndighetene setter som vilkår at elektrifisering utsettes til 2030 og tar høyde for at gassturbinene kan måtte stå i beredskap til konsesjonen går ut i 2033, dersom kraftsituasjonen tilsier det.

*Lokal = Hammerfest, Alta, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Lebesby, Karasjok og Gamvik.

Les mer om elektrifisering
Artists impressions of Snøhvit Future

Fakta Snøhvit Future

  • Det skal installeres tre store moduler på anlegget: Kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler og det skal også gjøres omfattende modifikasjonsarbeid. I tillegg blir det stor aktivitet rundt Hammerfest by, blant annet bygging av tunnel og transformatorstasjon for videreføring av kraft fra Hyggevatn til Melkøya.
  • Elektrifisering av Hammerfest LNG utløser behov for mer kraft til Melkøya anlegget. På denne bakgrunn har Statnett besluttet bygging av en ny 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Hyggevatn.
  • Utslippskuttet på 850.000 tonn CO2 tilsvarer 13 prosent av olje- og gassindustriens målsetting for utslippsreduksjon innen 2030 – 2 prosent av Norges totale utslipp.

Fakta Hammerfest LNG

Hammerfest LNG startet opp i 2007. Om lag 500 personer jobber på anlegget, inkludert lærlinger og kontraktører. Inkludert ringvirkninger sysselsetter Hammerfest LNG totalt om lag 900 personer i Nord-Norge.

85 prosent av inntektene fra Melkøya går til statskassen gjennom skatt og direkte eierandel (Petoro). I tillegg kommer statens utbytte på Equinor-aksjer.

Årlig bidrar Hammerfest LNG med 170 millioner kroner i eiendomsskatt til Hammerfest kommune. Snøhvit Future forlenger disse inntektene for kommunen forbi 2030 – i tillegg til at de økes med om lag 30 prosent.

  • Hver dag bidrar Hammerfest LNG til at 6,5 millioner husstander har lys og varme i sine hjem og produksjonen fra Melkøya tilsvarer 5 prosent av Norges totale eksport. LNG-skip anløper Melkøya hver 5. dag.
  • Ved normal produksjon leverer Hammerfest LNG 6,5 milliarder kubikkmeter flytende naturgass i året. I tillegg kommer produktene LPG og kondensat.
  • Hammerfest LNG er Norges og Europas første produksjonsanlegg for nedkjølt, flytende naturgass (LNG). De tre feltene Snøhvit, Askeladd og Albatross ligger ca. 143 km fra Hammerfest og er bygd ut med undervannsløsning hvor ingen installasjoner er synlige på havoverflaten.
  • Snøhvit var den første utbyggingen i det sørlige Barentshavet og var den første store utbyggingen på norsk sokkel uten overflateinstallasjoner.
  • Brønnstrømmen transporteres i en 143 kilometer lang rørledning for prosessering til flytende naturgass (LNG) på landanlegget på Melkøya ved Hammerfest. Karbondioksid (CO2) separeres og returneres til feltet i rørledning for injeksjon i akviferen (CCS), mens LNG, flytende petroleumsgass (LPG) og kondensater skipes til markedet.
  • Gassen fra Snøhvit- og Albatross-reservoarene kom i produksjon i 2007, mens Askeladd ble satt i produksjon i desember 2022 og forlenger platåproduksjonen. Askeladd Vest-prosjektet som nå er under utbygging skal starte opp i 2025 og vil forlenge platået fram til Snøhvit Future starter opp i 2028.
Mer om Snøhvit feltet

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Det siste året har vi mottatt – og besvart – en lang rekke spørsmål om Snøhvit Future-prosjektet.

I noen tilfeller har vi måttet henvise spørsmål til andre parter, som myndighetene, NVE og Statnett siden de også har viktige roller her.

Under gir vi detaljerte svar på mange av spørsmålene vi har mottatt.

Godkjenning av PUD, vilkår og kraftbehov

Økonomi

Hvorfor ikke karbonfangst- og lagring (CCS)?

Har elektrifisering global klimaeffekt?

Framtiden for Hammerfest LNG