Styring


Ansvaret for å sikre respekt for menneskerettigheter i vår daglige virksomhet ligger hos forretningslinjen. Konsernfunksjonen for bærekraft i forretningsområdet Safety, Security and Sustainability (SSU) er ansvarlig for implementering av våre prosesser for aktsomhetsvurdering (due diligence), kompetansebygging og -rapportering.

Konserndirektøren for SSU er leder av Equinors styringsutvalg for menneskerettigheter. Dette styringsutvalget har mandat fra konsernledelsen (KL) til å føre tilsyn med og gi rettledning for iverksetting av Equinors retningslinjer for menneskerettigheter. Styringsutvalget rapporterer hvert halvår til Styrets sikkerhets-, bærekraft- og etikkutvalg (BoD SSEC) om fremdrift. KL og BoD SSEC diskuterer jevnlig dilemmaer knyttet til menneskerettigheter.  

Mer inngående og omfattende informasjon om fremdriften vår innenfor feltet menneskerettigheter finnes i våre  årlige bærekraftsrapporter.

Bevissthet og samarbeid
 

Vi mener at kontinuerlig læring og bevisstgjøring om menneskerettigheter er grunnlaget for å fremme en kultur for respekt for menneskerettigheter i Equinor, som i sin tur utvikler vår risikobevissthet og våre risikoreduksjonsmetoder.  

For å styrke våre ansattes forståelse av eget ansvar knyttet til virksomhet og menneskerettigheter har vi et konsernomfattende e-læringskurs som er tilgjengelig for alle. Dette kan også brukes av partnere og leverandører etter anmodning via deres Equinor kontaktperson.  Equinor fremmer aktivt opplæring og bevisstgjøring om menneskerettigheter gjennom klasseromsdel, nettpresentasjoner, dilemmadiskusjoner og sikkerhetsøyeblikk. Det legges spesielt vekt på å arbeide for å sikre at menneskerettigheter er en integrert del av opplæringen for toppledere.

Vi samarbeider også med andre organisasjoner for å kontinuerlig utvikle vår forståelse av menneskerettigheter og hvordan vi kan svare på mulige saker eller saker under utvikling. Slike organisasjoner er blant annet ShiftImpactt, og IPIECA og vi deltar i UN Annual Forum on Business and Human Rights.  I Norge bidrar vi også i diskusjoner om retningslinjer om forretnings- og menneskerettighetssaker med myndighetsorganer og ikke-statlige organisasjoner.

Risikostyring

 

Risikostyring er en integrert del av alle våre forretningsprosesser og beslutninger.

Equinor har utviklet et integrert risikovurderingsverktøy for menneskerettigheter som gjør at vi kan vurdere personrisiko i forbindelse med all virksomhet og aktiviteter i forsyningskjeden. Denne fremgangsmåten gjør at Equinors topplederne kan ta helhetlige forretningsbeslutninger, som omfatter risikoreduserende tiltak og revurderinger av risiko. Risiko knyttet til menneskerettigheter rapporteres regelmessig til KL og styret som en del av den interne risikorapporteringsprosessen.

I samsvar med styringssystemet vårt vurderes menneskerettigheter, inngang i nye land forsyningskjederisiko ved siden av våre konsekvensutredninger og i forbindelse med viktige milepæler innenfor vår investeringsprosess

Samarbeid med lokalsamfunn

 

Vi vet at sikker og pålitelig drift er avhengig av at vi har aksept og tillit i lokalsamfunnene når virksomheten vår. Ved hjelp av ovennevnte risikovurderingsprosess utvikler vi interessentkartlegging og søker samarbeid med lokale representanter for å få innsikt i hvilke temaer som lokalsamfunnene er interessert i å diskutere.

Praksis som er anbefalt i internasjonale retningslinjer og standarder støtter opp under vår satsing på konsultering, som har omfattet alt fra rådsmøter med stammens eldste i New Zealand til større allmøter der vi gjorde aktuelle eksperter tilgjengelig for lokalsamfunn i Australia.

Rutinemessig bruk av offentlige konsultasjoner, spørreundersøkelser, intervjuer, møter på tomannshånd og panelsamtaler i lokalsamfunnene for å bedre forstå forventningene fra lokalsamfunnene er en viktig prosess for å vise vår forpliktelse til å overholde urbefolkningens rettigheter.

Arbeidsforhold i forsyningskjeden

 

Vi forventer at våre leverandører skal ha høye standarder for sikkerhet, sikring og bærekraft, og respektere menneskerettigheter på tilsvarende måter som oss, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. Kravene til sikkerhet, sikring og bærekraft gjelder gjennom alle faser av anskaffelsesprosessen. De fleste av våre leverandører må, basert på visse kriterier, bekrefte at de vil overholde våre minimumsstandarder for etikk, anti-korrupsjon, sikring, helse og sikkerhet og menneskerettighetssaker, blant annet ILOs kjernekonvensjoner. Mer praktisk informasjon om Equinors forsyningskjede finner du her.

I samarbeid med Impactt har vi utviklet fremgangsmåten vi skal bruke for leverandørvurdering i høyrisiko-områder. Vi har vektlagt direkte kontakt med bemanningen i forsyningskjeden, og arbeidernes synspunkter er av største betydning. Denne fremgangsmåten er nedfelt gjennom våre forventninger til leverandørene.

Videre har Equinor vært en pådriver i bransjens samarbeid om menneskerettigheter i forsyningskjeden, som vi mener kan få større innvirkning gjennom samarbeid med partnere og leverandører for å forbedre arbeidsforholdene gjennom hele forsyningskjeden.

Frivillige prinsipper om sikring og menneskerettigheter
 

Equinor er en aktiv deltaker i Voluntary Principles on Security and Human Rights Initiative og arbeider for å respektere og gjennomføre disse prinsippene i virksomheten vår. Vår forpliktelse til å følge disse prinsippene er gjenspeilet i våre retningslinjer og prosedyrer for risikovurdering, utplassering, opplæring og oppfølging av privat og offentlig sikkerhetspersonell i høyrisiko-områder.

Equinor bruker bevæpnede sikkerhetstjenester i Brazil og Nigeria. Det gis opplæring i menneskerettigheter i hvert tilfelle. I tillegg gis det slik opplæring for ubemannede vakter og sikkerhetspersonell som beskytter virksomheten vår i Algerie, Angola og Tanzania.

Klagemekanismer for lokalsamfunnene
 

I større virksomheter har vi iverksatt lokalt baserte klagemekanismer, besøk ‘Hvor vi er’ på nettstedet vårt for å navigere til et spesielt land for å finne ytterligere informasjon. Ikke-juridiske klagemekanismer er tilgjengelig for virksomheten vår i Tanzania og Brasil, som er tilpasset fra verktøykassen til IPIECA og benyttes i samsvar med IFC standarder. For anlegg der våre partnere er operatør, forventer vi at et tilsvarende klagesystem er på plass.

Equinor vil samarbeide med andre ikke-juridiske og juridiske rettsmidler etter behov, blant annet OECD National Contact Points og Ombudsmannskontorer, og sørge for egnede lovmessige og juridiske prosesser for klagehåndtering og tilgang til rettsmidler.

I henhold til våre Etiske regler for atferd vil ikke Equinor tolerere noen form for gjengjeld eller represalier overfor dem som har tatt opp noe med oss. Vi anerkjenner retten til å være talsmann for og forsvare menneskerettigheter på fredfull måte på vegne av mennesker som står i fare for brudd på rettighetene.

Human rights cases and examples

Impact on local communities in Tanzania  
 

Land for the Tanzania LNG project   

Equinor together with its partners in Block 2 continue to work with the government of Tanzania to advance the project by developing a legal, fiscal and commercial framework that will enable the LNG project to become a reality.  

Following an extensive site selection process in 2013, a site was identified in the Lindi region to host the onshore LNG plant once the final investment decision is made by the investors. TPDC is the license holder for the offshore Block 2 and the land title holder for the selected LNG site.  

In May 2020, TPDC, as the company responsible for the acquisition of the LNG site, commenced the compensation process for the affected communities at the LNG site consistent with Tanzanian law.  

An independent third-party is closely monitoring TPDC’s compensation and relocation process against the Tanzanian law and the commitments included in the Resettlement Environmental Impact Assessment (REIA).  

Throughout the TPDC’s compensation and relocation process, Equinor and its partners maintain dialogue with the relevant authorities. In line with UN guiding principles for business and human rights, Equinor is assessing impacts from this process to define mitigating actions toward the impacted communities.  

If an investment decision is ultimately made, this process will be reviewed in the context of international best practice principles. 

Toolbox Talks – applying the human rights lens to safety practices

In one of our construction projects we have, together with our external expert Impactt, piloted a way of integrating human rights topics into the Toolbox Talks. Toolbox Talks is a widely used worker engagement programme that encourages foreman-worker dialogue related to the tasks of the day and to highlight any safety concerns in a bid to mitigate potential risks. 

Over a period of 8 weeks, various human rights topics were explored with safety in mind focused on motivating workers to stay safe and on reminding the workers of the human factors needed to create safe, respectful workplaces. “One of the biggest challenges in achieving safe workplaces is changing entrenched habits and behaviours”, says Alistair Pyle from Impactt.

“A company’s OHS policies and Toolbox Talks set the expectation, which must also be coupled with addressing fundamental changes in attitudes. In Impactt’s experience, there are simple ways to do this – encouraging people to rethink their relationships with one another, whilst implementing a safety process that identifies and reinforces safe behaviour and reduces unsafe behaviour, resulting in better jobs and safer workplaces,” added Rose Martin of Imapctt. 

An assessment of impacts after the completion of the 8-week programme was carried out involving 25 workers and 5 foremen from 4 different nationalities. Findings included a 31% increase in unsafe behaviour reporting, an increase in reported incidents by workers and a 65% decrease in the number of unsafe Hand Injury Prevention (HIP) behaviours observed.  

It is more than safety, we talk about how to look out for each other and about our family who are our motivation for being here - to work and to ensure we get home safely to our loved ones” said one of the foremen from the interviews.

A worker commented; “I can bring my whole self to the yard, I don’t feel like I have to leave myself and my worries at the gate”.

We are now exploring how we can leverage the learning from this pilot across Equinor.

Positive learnings from remote worker engagement during Covid-19

The pandemic limited our access to construction sites. Together with our external partner Impactt, we explored new ways of conducting onsite assessments and worker interviews remotely. A new protocol was developed and, we have found they’ve been effective.

The situation for many migrant workers has become increasingly challenging due to the pandemic. This is true for workers in many of the large dormitories in South East Asia.

Giving workers a voice during the pandemic lockdown has given them a forum to express their worries and concerns. The workers were able to set the time and place for contact to take place which meant a limited risk of interference which in turn built the required trust for workers to feel safe and speak more freely. As one worker commented, “I feel tense as 3 of my room mates tested positive for COVID 19 and the government is delaying the rollout of tests for us. We are unsure whether any more people in my room are infected, even me!”

These direct conversations with workers have allowed us to keep the momentum on important ongoing assurance work and to keep risks on our radar. We have focused on understanding the workers’ well-being in dormitories during lockdown and on improving accommodation conditions. 

In addition, a survey relating to workers’ well-being and living conditions was conducted across 13 dormitories at one of our construction sites. The survey was done remotely through direct engagement with the workers during 30-45-minute phone calls. 394 workers responded to questions regarding physical and mental health, living accommodation in dormitories, communication channels, and salary payment. 

In collaboration with our external partners we will continue to leverage digital tools in assessments and follow up of the conditions for workers in our supply chain.