Skip to Content
no

Våre klimaambisjoner

Hywind Tampen: Hywind Tampen: verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs
Foto: Olea Synnøve Hofshagen
  1. Hjem
  2. Bærekraft
  3. Klimaambisjoner

Vi sikter mot netto null, men hva betyr det egentlig?

Samfunnet må bevege seg raskere mot en framtid med lavere utslipp. Derfor er ikke ‘business as usual’ lenger et alternativ. Klimaendringer er en grunnleggende utfordring for samfunnet, og det er en felles utfordring. Vi mener bransjen vår kan spille en viktig rolle. Equinor ønsker å være et ledende selskap i det grønne skiftet.

Halvere utslippene

fra felt som vi har operatøransvar for.

20%

Redusere netto karbonintensitet med 20%, medregnet utslipp fra bruk av produkter vi selger.

50%

Mer enn 50% av investeringene våre skal gå til fornybar energi og lavkarbonmarkeder.

En rettferdig energiomstilling

For Equinor er hvordan vi utfører virksomhet like viktig som hva vi gjør. Vi satser på å bidra til en omstilling som er rettferdig og inkluderende og gir langsiktige samfunnsmessige og økonomiske fordeler.

Les om Equinors arbeid for en rettferdig energiomstilling

5 måter vi bidrar til et klimanøytralt samfunn:

  1. Vi forplikter oss til å redusere utslipp fra produksjon av olje og gass.
  2. Vi øker investeringene våre i fornybar energi, og utvikler en lønnsom fornybarvirksomhet.
  3. Vi investerer i ny teknologi for å skape og bygge nye lavkarbonmarkeder, verdikjeder og næringer.
  4. Vi vil investere i naturlige karbonlagre.
  5. Vi bruker stemmen vår til å støtte Parisavtalens mål, og politikk som bidrar til å nå nullutslippsmålet for samfunnet innen 2050.
Reduserer utslipp

Vi vil fortsatt være industriledende innen karboneffektivitet

Vi vet at utslippene våre må reduseres, og det starter med oss, og hvordan vi jobber med leverandører og partnere. Det handler om hvordan vi effektiviserer arbeidet vårt, hvordan vi bytter ut gassturbiner med elektrisk kraft, eller hvordan vi bruker droner til å spore metanutslippene våre.

Vi vurderer en rekke store og små initiativer på tvers av selskapet vårt som vil redusere utslippene daglig. Vi vil kompensere gjenværende utslipp gjennom kvotehandelssystemer, som EUs kvotesystem, eller mekanismer av høy kvalitet for kompensering av utslipp. I tillegg planlegger Equinor å investere i beskyttelse av tropisk skog så snart et velfungerende marked er etablert for den private sektoren.

Wind turbine
Doggerbank.
Vekst innen fornybar energi

Vi tar offshoreerfaringen vår et steg videre

Vi er inspirerte av mulighetene som finnes i det grønne skiftet og det økende behovet for elektrisitet fra fornybare energikilder. Derfor vil vi fortsette å bygge vår fornybare virksomhet. Vi fokuserer primært på havvind, både bunnfast og flytende, men vi utforsker også muligheter innen fornybar energi på land.

Vårt mål er å være verdensledende innen havvind, samtidig som vi styrker vår bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon.

Nye verdikjeder for karbon

Vi øker innsatsen i utviklingen av karbonfangst og -lagring

Hvordan hindrer vi at CO2 slipper ut i atmosfæren og forsterker den globale oppvarmingen? En viktig brikke som må på plass for å nå vår ambisjon om klimanøytralitet er fangst og lagring av karbon i bakken.

Vi har lang erfaring med lagring av CO2 på felt som Sleipner i Nordsjøen. Denne erfaringen skal vi bygge på når vi bidrar til å utvikle komplette verdikjeder for karbonfangst og -lagring, for eksempel gjennom vårt eierskap i Northern Lights JV sammen med Shell og Total.

Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring
Utforsker hydrogen

Vi ser på muligheter for å omdanne naturgass til hydrogen med karbonfangst

Vi tror at hydrogen vil være et viktig bidrag til det grønne skiftet fordi det er en effektiv og miljøvennlig energibærer.

Vi ser allerede på muligheter for å gjøre naturgass om til rent hydrogen på et tidlig stadium mens vi fanger og lagrer CO2. Dette er ennå på et tidlig stadium, men vi ser på dette som en spennende mulighet for naturgass i framtiden.

Teknologi gir oss muligheter

Vi gjør alt dette med hjelp av nye digitale løsninger og teknologi

Vi ser bare begynnelsen av hvordan digitale verktøy kan hjelpe oss med å levere energi på en mer effektiv måte, både når det gjelder utslipp og kostnader.

Våre mange dyktige digitale hoder utforsker verktøy og måter å jobbe med stordata og maskinlæring på som vil gjøre det mulig for hele selskapet og våre samarbeidspartnere å nå vår ambisjon om klimanøytralitet. Vi ser konturene av en ny bølge av digital transformasjon som driver omfattende forandringer.

Digitalisering