Lavkarbonløsninger: holder CO2 unna atmosfæren

I vår bransje er det mange måter vi kan bidra til å redusere karbonutslipp på, og vi gjør en felles innsats på mange områder for å få til en reell endring. La oss se på hva vi gjør.

Vi reduserer utslippene fra driften og produktene våre ved å fokusere på lagring og utnyttelse av CO2, avkarbonisering av naturgass gjennom hydrogenverdikjeder, transportløsninger med lavkarbondrivstoff og elektrifisering av plattformer.

Equinor er allerede en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass. Vi har som ambisjon å beholde lederposisjonen. Vi tror at et lavt karbonavtrykk vil gjøre oss mer konkurransedyktige i fremtiden, og vi mener det ligger attraktive forretningsmuligheter i overgangen til en lavkarbonøkonomi.

Verden trenger energiprodusenter som kan levere rimelig energi med lave utslipp. Forskning, utvikling og innovasjon vil stå sentralt i utviklingen av nye energiløsninger til konkurransedyktig pris.

Klimaveikartet forklarer hva planen vår er for å komme dit, og hvordan vi vil utvikle virksomheten for å bidra til å nå målene i Paris-avtalen.

Forskning og utvikling

Forskning, utvikling og innovasjon vil stå sentralt i utviklingen av nye energiløsninger til konkurransedyktig pris.

I år vil vi sette av rundt 25 % av våre investeringer i forskning og utvikling til nye energiløsninger og energieffektivisering.

Vi fokuserer på muligheter som sikrer at olje og gass fortsatt vil være konkurransedyktig i lavkarbonfremtiden, og jobber med lagring og utnyttelse av CO2, avkarbonisering av naturgass gjennom hydrogenverdikjeder og transportløsninger med lavkarbondrivstoff.

Disse løsningene kan bidra til en vesentlig reduksjon i utslippene fra produktene våre (Scope 3-utslipp).

Fra 2020 setter vi av rundt 25 % av våre investeringer i forskning og utvikling til nye energiløsninger og energieffektivisering.

 

Karbonfangst og -lagring

En måte å sørge for at karbondioksid ikke kommer inn i jordas atmosfære, er å fange og lagre den under bakken.

Denne teknologien, som på engelsk heter Carbon Capture and Storage og forkortes til CCS eller CCUS, vil være avgjørende for å nå verdens felles klimamål – og Equinor er allerede verdensledende på området.

Som operatør har vi hittil fanget og lagret over 23 millioner tonn CO2. Nå ønsker vi å utvikle nye forretningsmodeller for å gjøre karbonfangst- og lagring kommersielt gjennomførbart og avkarbonisere olje- og gassproduksjonen.

Kan hydrogen være den hellige gral for avkarbonisering av energisystemet?

Hydrogen kan spille en nøkkelrolle i overgangen til lavkarbonenergi.

Hydrogen kan brukes til å produsere strøm og varme, det kan blandes med naturgass for å bidra til å avkarbonisere eksisterende naturgassnett, og det kan brukes som bærer av energi fra fornybare energikilder.

Equinor jobber med flere prosjekter for å utforske muligheten for å gjøre naturgass om til rentbrennende hydrogen med karbonfangst og -lagring.

Hvis hydrogenteknologien utvikles videre, ser potensialet lovende ut med tanke på økonomi og lavere utslipp. Finn ut mer om vår innsats på hydrogenområdet her.

Elektrifisering av olje- og gassplattformer

Ved å bytte ut turbinene på olje- og gassplattformer med fornybar energi kan vi oppnå betydelige kutt i drivhusgassutslippene. 

I dag produserer de fleste innretningene på sokkelen sin egen strøm ved hjelp av gassturbiner, som står for en firedel av Norges totale utslipp av både  NOX og CO2

Elektrifisering av sokkelen innebærer legging av kabler fra land til de områdene som vil være mest egnet for erstatning av gassturbinene.

Kraft fra enten fornybar energiproduksjon eller gasskraftverk med CO2-styring kan erstatte deler av dagens forurensende kraftproduksjon på oljeplattformene. Her følger en beskrivelse av de mange elektrifiseringsprosjektene vi jobber med.

Hva gjør Equinor for å redusere karbonutslippene?

Rundt 80 prosent av drivhusgassutslippene våre kommer i dag fra kraftproduksjon på plattformene. Derfor fokuserer vi hver dag på energistyring og optimalisering for å sikre at vi er så karboneffektive som mulig.

Så langt er det gjort 370 tiltak for å effektivisere og kutte utslipp på norsk sokkel, noen store og noen små.

Dermed har vi klart å redusere CO2-utslippene fra oljeinstallasjoner i Norge, inklusiv LNG-terminalen i Hammerfest, med 1,7 millioner tonn hvert år. Dette tilsvarer utslippene fra rundt 850 000 biler.

På norsk sokkel er disse utslippskuttene oppnådd gjennom flere tiltak, for eksempel:

  • ombygging og optimalisering av kompressorer på Gullfaks og Oseberg
  • utvikling av et luftfilterprogram for å redusere utslippene fra turbiner
  • en reduksjon av antallet gassturbiner ved LNG-anlegget i Hammerfest fra fem til fire
  • redusert bruk av fakling på alle anlegg på sokkelen
  • evaluering av drivstofforbruket ved tildeling av nye fartøyskontrakter
  • krav til hybridbatteridrift og landstrøm for alle nye, langsiktige kontrakter