Om oss

Equinors formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og fremgang for samfunn.

Vi er Equinor, et bredt energiselskap med over 21.000 ansatte som forsyner samfunn verden rundt med energi, samtidig som vi tar en ledende rolle i det grønne skiftet. Vi er på vei mot netto nullutslipp gjennom optimalisering av olje- og gassporteføljen vår, sterk satsing innen fornybar energi, og banebrytende utvikling innen karbonfangst og hydrogen.

Last updated: June 22, 2021

Slik kontakter du Equinor:

Vi forsyner 170 millioner mennesker med energi

Blant verdens største offshoreoperatører

Over 21.000 ansatte

Kort om Equinor

Selskapet ble opprettet under navnet Den norske stats oljeselskap AS i 1972, og ble notert ved børsen i Oslo og New York (USA) i juni 2001. Statoil fusjonerte med Hydros olje- og gassdivisjon i oktober 2007, og 15. mai 2018 vedtok generalforsamlingen å endre selskapets navn til Equinor.

Equinor er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i over 30 land, inkludert flere av verdens viktigste olje- og gassprovinser. Vi har hovedkontor i Stavanger, med 21.000 ansatte over hele verden. Vi skaper verdi gjennom sikker og effektiv virksomhet, innovative løsninger og teknologi. Vår konkurransekraft bygger på vår verdibaserte prestasjonskultur, med hovedvekt på åpenhet, samarbeid og kontinuerlige driftsforbedringer.

Vi er den ledende operatøren på norsk sokkel og fra tidlig på 90-tallet har vi bygget opp en global virksomhet med et sterkt fotfeste i Europa, Afrika, Nord-Amerika og Brasil. Vi driver med leting, utvikling og produksjon av olje og gass, i tillegg til vindkraft og solenergi. Vi selger råolje og er også en betydelig leverandør av naturgass. Vi har virksomhet innen prosessering, raffinering og trading. Selskapet er inndelt i forretningsområder, stabsfunksjoner og støttefunksjoner. 

Nøkkelfakta

 • 21.245 ansatte (2020)
 • Statens eierandel i Equinor: 67%
 • Sum inntekter: 45.818 USD millioner (2020)
 • Sum eiendeler: 118.063 USD millioner (2020)
 • Egenproduksjon olje og gass 2,07 millioner fat-ekvivalenter per dag  (2020)
 • Fornybar energiproduksjon: 1,7 TWh (2020)
 • Hovedkontor: 4035 Stavanger, tlf. +47 51 99 00 00

Hvem vi er

 • Konsernsjef: Anders Opedal, fra november 2020
 • Formål: Vi omdanner ressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet
 • Visjon: Vi former energiframtiden
 • Verdier: Modig, åpen, samarbeid, omtenksom
 • Strategi: sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp. Vi er et energiselskap dedikert til høy verdiskaping i en lavkarbonframtid.

  Våre verdier

Åpen
Vi fremmer åpenhet, vi søker mangfold og nye perspektiver, og vi tar opp etiske dilemmaer og handler med integritet.

Samarbeid
Vi jobber sammen som ett lag, vi deler kunnskap og hjelper hverandre å lykkes. Vi engasjerer oss og bygger tillit og respekt hos våre partnere og i samfunnet.

Modig
Vi er nysgjerrige, innovative og kommersielle, vi søker kontinuerlig forbedring, og vi er fremsynte, identifiserer muligheter og håndterer risiko. 

Omtenksom
Vi tilstreber null skade på mennesker, vi respekterer hverandre og bidrar til et positivt arbeidsmiljø. Vi fremmer bærekraft, etisk bevissthet og sosialt ansvar. 

Endring ligger i vår historie og vår framtid


Etter en mannsalder som Statoil har vi byttet navn for å bedre avspeile hvem vi er, og hvor vi skal.

Våre sosiale medier

Equinor deltar aktivt i sosiale medier—og vi oppfordrer deg til å dele dine synspunkter med oss. Slik finner du våre kanaler: 


Vi vil følge gjeldende lover og regler, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, utøve god eierstyring og selskapsledelse, samt respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi har en åpen dialog om etiske spørsmål, både internt og eksternt. Åpen, ærlig og presis kommunikasjon er avgjørende for vår integritet og for at vi skal lykkes som selskap.

Respektere mennesker
Vi vil legge til rette for at våre anlegg og kontorsteder, både til havs og på land, er sikre. Equinors visjon for sikkerhet og sikring er null skader. Vi skal ha et arbeidsmiljø som er kjent for likeverd og mangfold, og som behandler alle med rettferdighet, respekt og verdighet. Vi aksepterer ikke noen form for diskriminering av kolleger eller andre som berøres av virksomheten vår.

Drive forretningsvirksomhet
Vi har null-toleranse for enhver form for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at korrupsjon ikke forekommer i Equinors forretningsvirksomhet. Vi er åpne i vår virksomhet og fremmer åpenhet i vår bransje.Vi skal beskytte informasjonen som vi utarbeider og mottar i forretningsvirksomhet for å sikre nødvendig konfidensialitet og integritet. 

Samhandle med forretningspartnere
Vi ønsker å jobbe med andre som deler vår holdning til etikk og etterlevelse, og vi håndterer risiko gjennom god kjennskap til våre leverandører, samarbeidspartnere og markeder. Vi tror på fordelene med konkurranse, og Equinor skal alltid konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte.

Samarbeide med lokalsamfunn
Gjennom vår forretningsvirksomhet ønsker vi å skape varige verdier i de lokalsamfunnene hvor vi har tilstedeværelse. Vårt bidrag til lokalsamfunnet kan omfatte ansettelse av lokale medarbeidere, sysselsetting i andre selskap, lokale anskaffelser av varer og tjenester, utvikling av lokal infrastruktur, kapasitetsbygging og støtte til sosiale prosjekter. Vi skal drive vår virksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Vårt mål er høy effektivitet i bruk av naturressurser og å hindre skade på miljøet. Vi arbeider aktivt for å minimere utslipp av klimagasser fra våre aktiviteter, og skal følge alle lover og regler knyttet til ytre miljø.

Å være konkurransedyktig er vårt utgangspunkt, men vi har større ambisjoner. Vi skal være et forbilde for endring i olje- og gassindustrien. Vi skal vise lederskap og levere energi for en framtid med lave karbonutslipp. Vi skal være selskapet som andre ser til for modige og konkurransedyktige løsninger.

Visjonen vår bygger på tre pilarer:

Alltid konkurransedyktig
Selskapet vårt må være lønnsomt og konkurransedyktig til enhver tid. Dette er avgjørende for framtidig verdiskapning. Sikre og effektive operasjoner skal bidra til at vi håndterer de utfordringene vi står ovenfor i dag, og sette oss i stand til å gripe mulighetene som oppstår i morgen. Vi skal kontinuerlig forbedre vår virksomhet og tilrettelegge for lønnsom vekst.

Forandre olje- og gassindustrien
Vi skal skape varig endring i måten vår industri arbeider på. Vi skal finne innovative måter å forenkle og standardisere våre aktiviteter gjennom radikale endringer og samarbeid. Ved å utvikle teknologi for langsiktig verdiskaping skal vi finne nye løsninger og arbeide på en smartere, bedre og enklere måte.

Levere energi til lavutslippssamfunnet
Vi går mot en lavkarbonframtid. Det er derfor vår ambisjon er å være en ledende karboneffektiv produsent av olje og gass. Etterspørselen etter fornybar energi vil vokse og gi nye forretningsmuligheter. Å skape en ny energivirksomhet vil støtte vår langsiktige framtid som en ledende global energileverandør.

Noen bestrider fortsatt at klimaendringene er menneskeskapte. Vi velger heller å handle. 

Vi diskuterer ikke: vi støtter forskningen som påviser at klimaendringene er menneskeskapte. Derfor investerer vi tungt i fornybar energi, og vi er en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass. Her rapporterer vi åpent om bærekraft. 

Equinor, tidligere Statoil, har utviklet seg sammen med den norske oljeindustrien som fikk sin begynnelse sent på 60-tallet. I tillegg til å være en av verdens største leverandører av olje og gass er selskapet i dag i ferd med å bli et bredt energiselskap med betydelig vekst innen fornybar energi. 

Vi ble etablert i 1972 som Den norske stats oljeselskap AS, Statoil, og ble børsnotert på Oslo Børs og New York Stock Exchange i 2001. I 2007 fusjonerte Statoil med Hydros olje- og gassvirksomhet under navnet StatoilHydro. Vi endret navn tilbake til Statoil i 2009. I 2010 noterte vi bensinstasjonsvirksomheten som eget selskap, Statoil Fuel & Retail ASA, på Oslo Børs. Canadiske Alimentation Couche-Tard overtok denne virksomheten i 2012, og endret merkenavnet til Circle K. 

Vi satser aktivt på fornybar energi, som for eksempel havvind, solenergi, hydrogen og karbonfangst og lagring, for å møte det framtidige behovet energi og bekjempelse av negativ klimapåvirkning.

I mai 2018 vedtok Generalforsamlingen å endre selskapets navn til Equinor for bedre å avspeile selskapets utvikling og identitet for kommende generasjoner. Du kan lese mer om historien vår her. 

Operasanger Lise Davidsen.