"Gå til hovedinnhold"

Vår kultur

Vårt løpende oppdrag er å forsyne verden med energien den trenger på en bærekraftig og ansvarlig måte. For å oppnå dette, deler vi verdier og en kultur som representerer Equinors ånd på sitt beste og veileder oss i vårt daglige arbeid. Hvordan vi leverer er like viktig som hva vi leverer.

Våre verdier

Verdiene våre underbygger våre veivalg, styrer våre prestasjoner og veileder oss i hvordan vi samarbeider og driver selskapet.

equinor-values-norwegian.svg

Styrken ligger i forskjellene våre, ikke i likhetene

I Equinor arbeider vi hver dag for å sørge for et miljø der alle våre ansatte føler seg inkludert og verdsatt, og der de kan ta med seg hele seg på jobben. Vi ønsker at alle skal bidra i sitt team med det de har av ferdigheter, erfaringer og kunnskap – slik at vi sammen kan forme energiframtiden.

 

equinor-employee-montage-16-9.jpg

Det å omfavne og fremme mangfold er en fundamental del av våre verdier – åpen, samarbeid, modig og omtenksom – og en ledelsesforventning til alle våre medarbeidere. Vi brenner for mangfold og inkludering – ikke bare fordi det er det rette å gjøre, men fordi det gir bedre forretningsbeslutninger og bedre resultater. Vi vet at ansatte i et inkluderende og mangfoldig miljø samarbeider mer effektivt, og at mangfoldige og inkluderende team presterer bedre. Mangfold og inkludering trekker i samme retning: Begge deler er avgjørende for resultater.

Hele tiden strebe etter forbedring

Vi har satt oss et mål om at alle team skal ha blitt inkluderende og mangfoldige innen 2025. Vi ønsker at arbeidsstyrken vår skal reflektere mangfoldet i vår virksomhet og hos våre partnere, og i landene hvor vi er til stede.

ana-fonseca-nordang-1-1.jpg

“Mangfold for oss handler om erfaring, kompetanse, alder, kjønn, utdanning, kulturell bakgrunn, religion, seksuell legning, funksjonsnedsettelser m.m. – alt som er med på å forme våre tanker og perspektiver. Vi vil at alle i Equinor skal føle at de er en del av ett team, som former framtiden og leverer på våre mål og vårt formål. Ved at vi omfavner forskjellene våre, blir vi sterkere. Å virkelig bli inkludert vil si å kunne dele fortellingen om seg selv med andre og føle seg akseptert og verdsatt. For oss er inkludering mangfold i praksis og en essensiell del av vårt arbeidsmiljø.”

Ana Fonseca Nordang, direktør People and Leadership, Equinor. 

Vi har kommet ganske langt når det gjelder å gjøre mangfold og inkludering til en del av vår identitet. Det startet med at vi ønsket å forbedre kjønnsbalansen i en tradisjonelt mannsdominert bransje. I dag streber vi etter å utvikle oss innen alle andre aspekter ved mangfold. Reisen for å nå målet fortsetter.

Våre tiltak for å fremme en inkluderende kultur i Equinor:

SEKSUELL TRAKASSERING: Våre etiske retningslinjer slår klart fast hva som er vårt ansvar. Equinor aksepterer ikke eller tolerer noen form for trakassering, mobbing, nedsettende bemerkninger eller annen adferd som anses å være nedverdigende eller truende.

OPPLÆRING OM UBEVISSTE FORDOMMER: Vi arbeider for å sikre at beslutninger på området mennesker og ledelse tas på en ikke-forutinntatt måte, noe som er en forutsetning for økt mangfold på alle ledelsesnivåer. Vi har også innført opplæring om ubevisste fordommer/forutinntatthet.

LHBTQ+: Vi fremmer et inkluderende miljø for LHBTQ+-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet) blant våre ansatte. Miljøet vårt skal akseptere alle typer mangfold, både synlig og ikke-synlig. Vi streber etter å skape et miljø der alle ansatte føler at de kan ta med seg hele seg på jobben, bygge relasjoner med kolleger og utvikle sitt potensial og talent i et trygt og aksepterende miljø.

RESSURSGRUPPER FOR ANSATTE: Vi støtter interne nettverk og ressursgrupper på våre forskjellige arbeidssteder, for kvinner, personer med funksjonsnedsettelser, LHBTQ+-personer og andre grupper med felles interesser.

STØTTE TIL FORELDRE: Vi tilbyr 16 uker betalt permisjon for alle ansatte som blir foreldre gjennom fødsel eller adopsjon.

INTERNE PLASSERINGER OG UTVIKLING: Vi arbeider systematisk med mangfold når vi utpeker ansatte til våre lederutviklingsprogrammer. Vi sørger for et mangfoldig sett av kandidater til rekrutteringsaktiviteter, intern utplassering og utviklingsmuligheter.

INKLUDERINGSINDEKS I GPS: I 2018 utvidet vi vår årlige Global People Survey med en serie spørsmål som måler inkludering. Dette er et viktig måleverktøy, som gjør at teamene kan vurdere og drøfte hvordan man kan styrke en kultur for inkludering i Equinor.

graduate-equinor-employees-melkøya-16-9.jpg

Våre tiltak for å bygge en mer mangfoldig framtid:

REKRUTTERING: Vi ønsker å forbedre mangfoldet både blant nye talenter og erfarne medarbeidere på alle våre arbeidssteder. Vi forsøker å tiltrekke oss et bredt spekter av ansatte og ser etter kandidater fra ulike utdanningsbakgrunner og institusjoner. Vi fokuserer også på mangfold når vi rekrutterer nyutdannede, sommerpraktikanter og lærlinger. 44 % av de nyutdannede vi ansatte i 2018, var kvinner, og 39 % var fra andre land enn Norge. 30 % av våre lærlinger er kvinner, og vi jobber hardt for å øke antallet kvinnelige kandidater til lærlingplasser.

KJØNNSBALANSE: Vi arbeider for å øke antallet kvinner blant kandidater til stillinger, blant ledere og blant operativt ansatte. I dag er rundt 30 % av våre ansatte kvinner. Vi har økt antallet kvinnelige ledere på alle nivåer i organisasjonen til 29 %. Vi økte andelen kvinner som rapporterte til konsernledelsen, fra 37 % til 44 % i 2018.

Vi støtter Women’s Energy Network i USA og Brasil, og vi er engasjert i partnerskapet Global Innovation Coalition for Change, som er opprettet av FN-organisasjonen UN Women. Vi støtter Women’s Global Leadership Conference i USA.

GLOBALE TEAM: Vi har etablert et globalt utviklingsprogram for nye talenter fra våre datterselskaper rundt om i verden – USA, Brasil, Algerie, Singapore osv. Deltakerne blir utplassert i Norge i 12 måneder for å utvide sin erfaring, utvikle seg og lære. De vender tilbake til hjemlandet for å bygge videre på karrieren sin der.

MATEMATIKK OG NATURFAG: Vi oppmuntrer ungdom og kvinner til å velge vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM-fag), ved å støtte programmer og prosjekter i Norge, som vitensentrene, Teach First, Morgendagens helter, FIRST LEGO League og Scandinavian Innovation Award. Vi tilbyr STEM-leirer for barn ved Universitetet i Houston.

I Storbritannia har vi lansert et læringsopplegg for STEM-fag, Hywind Hub, i tillegg til at vi støtter STEM-festivalen TechFest, som retter seg mot barn og unge. I tillegg støtter vi Wonderlab. Sponsorprogrammet Morgendagens helter har et årlig arrangement. I Tanzania ga vi stipender til høyere utdanning til 27 studenter i 2018.

linkedIN-logo.svg

To learn more about our company, culture and job opportunities, follow us on LinkedIn.