Hva vi gjør

Helt siden 1972 har vi flyttet grenser for å løse utfordringer i olje- og gassindustrien. Dette arbeidet har tatt oss ut på dypere vann og nye, mindre utforskede områder.

I dag må vi forholde oss til nye realiteter, både når det gjelder klimaendringer, geopolitikk og energimarkeder. I Equinor tror vi det er vår oppgave å gjøre dem til muligheter. Derfor ser vi etter nye måter å utnytte kompetansen vår på i energiindustrien, utvikler muligheter innenfor ny energi og skaper innovasjon i olje og gass over hele verden. Vi vet at vi må ha et lavkarbonsamfunn i framtiden. Vår ambisjon er å bli verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent, og å være en pådriver for innovasjon på vindkraft til havs.

0 fat oljeekivalenter per dag, egenproduksjon, olje og gass (2020)
0 Påviste olje- og gassreserver, milliarder fat (2020)
0 reserveerstatningsrate (2020)

Hver eneste dag leverer vi olje, gass og vindkraft som skaffer mer enn 170 millioner mennesker den energien de trenger til å koke, skape, jobbe og reise. Olje, gass og elektrisitet holder bokstavelig talt samfunnshjulene i gang, i transport, kommunikasjon, produksjon og industri.

Produktene våre er uunnværlige på andre områder også: Folk glemmer ofte at det trengs petrokjemiske produkter og gass for å produsere plast, syntetiske stoffer, asfalt, kosmetikk og til og med medisiner. De kan være basert på relativt ukjente stoffer som nafta, kondensat, våtgass eller metan, men de spiller likevel en viktig rolle i det moderne samfunnet. 

Vi er også en betydelig aktør når det gjelder salg av råolje, og er nest største leverandør av naturgass til det europeiske markedet. Vi forsyner også det britiske markedet med fornybar energi fra vindkraftparkene Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland.

Råolje og naturgass—viktige produkter for å holde samfunnshjulene i gang

Bearbeidede produkter:
Nafta, kondensat, væsker, petrokjemiske produkter, våtgass, metan, propan, bensin, diesel

Fornybar energi fra våre prosjekter leveres til 650.000 britiske hjem

Vi er en ledende aktør på leting etter nye olje- og gassfelt. Dette gjør vi ikke bare for å erstatte de reservene vi produserer fra dagens felt, men også for å dekke energibehovet til en voksende verdensbefolkning med stadig høyere levestandard.

Klimamålet i togradersscenariet innebærer en betydelig vekst i fornybar energi, men olje og gass vil fortsatt være samfunnets viktigste energikilder i mange år framover.

Vi fikk tildelt vår første lisens på norsk kontinentalsokkel på 1970-tallet, det første operatøransvaret på 1980-tallet, og deretter stadig flere felt. Norsk sokkel er fortsatt ryggraden i selskapet vårt, og vi utvinner større volumer her enn noe annet sted i verden.

Etter hvert som norsk sokkel modnet, ekspanderte vi geografisk, og utvidet porteføljen av olje- og gassfelt. I dag deltar vi i prosjekter over hele verden — i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Vi driver virksomhet i mer enn 30 land, og våre partneropererte felt bidrar også med betydelige produksjonsvolumer. Her kan du lese om alle våre felt—både de etablerte, og dem under utvikling.

Råolje er verdens mest omsatte råvare, og den viktigste naturressursen i industrialiserte land. Den står for om lag en tredjedel av menneskehetens forsyning av primærenergi.

Etter mer enn hundre år med oljebasert økonomisk utvikling, forbrukes det nå nesten 14 milliarder liter olje hver dag på verdensbasis. Olje kan generere varme og drive maskiner, kjøretøy og fly. I tillegg brukes komponentene til å framstille utallige kjemiske produkter, som plast, rensemidler, gjødselprodukter, maling og medisiner. Uten olje ville verdenssamfunnet vårt bokstavelig talt stoppe opp. Olje og gass vil fortsatt være samfunnets viktigste energikilde i mange år framover.

Equinor er blant verdens største nettoselgere av råolje og kondensat, og den nest største leverandøren av naturgass til det europeiske markedet. Vi har også en betydelig virksomhet innenfor prosessering og raffinering. Vi er den største operatøren på norsk kontinentalsokkel, med to tredjedeler av den samlede produksjonen, og vi utvider også våre internasjonale aktiviteter. Vi er nå til stede i flere av de viktigste olje- og gassprovinsene i verden, og driver mer enn 40 produserende olje- og gassfelt. Dette gjør oss til verdens største operatør på havdyp over 100 meter.

RÅOLJER

Ingen råoljer er like, siden hver enkelt av dem har unike molekylære og kjemiske egenskaper. Kunder og tradere har behov for informasjon om hver enkelt oljekvalitet når de skal kjøpe og selge olje. For å vite mer om den kjemiske sammensetningen i våre råoljer, finner du disse her.

Luktfri, fargeløs og brennbar naturgass brukes ikke bare til oppvarming og matlaging. Uten den ville vi mangle en rekke vanlige produkter. Naturgass spiller også en viktig del i petrokjemisk industri, blant annet i produksjon av vinylgulv, tepper, mobiltelefoner, rør, aspirin, proteser og hjerteklaffer.

Som nest største selger av gass til Europa dekker våre volumer allerede det samlede energiforbruket til 100 millioner europeiske husstander.

Vi mener at Europa bør fortsette å investere i naturgass, som er den mest kostnadseffektive og lett tilgjengelige løsningen for at målene om forsyningssikkerhet og utslippsreduksjoner skal nås. Med vår geografiske nærhet, fleksible produksjonskapasitet og effektive transportsystemer, tror vi at vi har en unik posisjon når det gjelder å bidra på Europas energimarked, som er i stadig utvikling.

0 skipslast per år
0 vi frakter og selger 70% av norsk gass
0 råolje, NGL og LNG fraktet per år

Vi er en av verdens største nettoselgere av råolje, og driver salgskontorer i Stavanger, Oslo, London, Singapore, Stamford (USA) og Calgary. Vi handler med petroleumsprodukter, metanol, naturgass, kraft og utslippskvoter over hele verden, og har en omsetning på over to millioner fat råolje og kondensat (lettolje) per dag.

Markeds- og handelsdivisjonen vår spiller en nøkkelrolle i verdikjedene, og sikrer en jevn strøm av flytende oppstrømsprodukter og naturgass. Equinor har en handelsmodell der selskapets eiendeler, dvs. eierposisjoner, terminaler, raffinerier og rørledninger, brukes som verktøy for optimal handel og maksimal verdiskaping (asset based trading).

Vi produserer nesten 1.200.000 fat (inkludert NGL og kondensat) per dag fra norsk sokkel, og er også ansvarlig for salg og markedsføring på vegne av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og handel med råolje fra tredjeparter, produsert av andre eiere i Nordsjøen.

Det største markedet for råolje er Nordvest-Europa, men vi selger også volumer til Nord-Amerika og Asia. Mesteparten av råoljen selges i spotmarkedet, basert på noterte markedspriser. Sjøtransport av våre volumer av råolje, produkter, NGL og LNG involverer mer enn 4.300 sjøreiser i året over hele verden, og består av mer enn 100 millioner tonn per år,

Vi transporterer og markedsfører om lag 70% av all gass på norsk sokkel, og har en stadig sterkere posisjon innenfor gass i USA. En betydelig andel av våre gassalgskontrakter er langsiktige kontrakter med store industrielle kunder, kraftprodusenter og lokale distribusjonsselskaper. I tillegg selger vi gass gjennom kortsiktige kontrakter og handel på likvide europeiske markeder både i Storbritannia og på det europeiske kontinentet. I USA selges gassen gjennom en miks av kontrakter og handel på likvide markeder.

Safety data sheets (sds) are under reconstruction

Vi driver terminaler og raffinerier midtstrøms, både i og utenfor Norge. Våre anlegg er spesielt viktige for salg av råolje fra norsk sokkel, gjennom at de tilbyr mellomlagring og kapasitet for prosessering av råolje til diesel med høy kvalitet, fyringsolje og propan til forbrukere i Europa, Nord-Amerika og Asia.

Vår ambisjon er å bli en global aktør innenfor havvind, med bagkrunn i vår omfattende offshore-erfaring. Vindkraft er en viktig faktor i verdens energiomstilling.

Equinor investerer også i solenergiprosjekter samt innovative solteknologibedrifter for å vise hvordan solenergi kan gi skalerbare og lønnsomme vekstmuligheter.

CCS er ett av tiltakene som FNs klimapanel anbefaler for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius. Det internasjonale energibyrået uttaler at vi må lagre milliarder med tonn med CO2 hvert år dersom vi skal klare å redusere den globale oppvarmingen. Vi forfølger nå nye forretningsmuligheter for å gjøre CCS kommersielt levedyktig i fremtidens avkarboniserte energisystemer.

Det er snart 50 år siden oljeepoken begynte i Norge, og samtidig som vi gjør nye funn, jobber vi nå også med å fjerne eldre installasjoner.

Den norske regjeringen har etablert prosedyrer for fjerning av offshoreinstallasjoner i samsvar med OSPAR-konvensjonen (Convention for the Protection of the Marine Environment of the Northeast Atlantic).

Huldra avsluttet produksjonen i september 2014, etter 13 år i produksjon. Permanent plugging av brønnene ble ferdigstilt i 2017, og plattformen skal fjernes i 2019.

Volve avsluttet produksjonen i september 2016, etter mer enn åtte år i produksjon. Plugging av brønnene ble ferdigstilt i 2016, og fjerning av undervannsanlegg vil bli gjennomført i 2018.

I 2017 var det permanent plugging på Statfjord, Heidrun, Veslefrikk, Troll, Åsgard, Njord, Visund, Skuld og Tune, samt de partnerdrevne feltene Ekofisk og Ormen Lange. I 2012 gjennomførte vi Troll Oseberg Gas Injection (TOGI) -prosjekt, det første nedleggelses- og fjerningsprosjektet på norsk sokkel, og i 2013 begynte vi avviklingen av Glitne-feltet.

Glitne viser hvordan flere tiltak kan forlenge levetiden til et felt utover opprinnelige estimater. I løpet av planen for utvikling og drift (PDO) i 2001 var den forventede levetiden for Glitne opptil tre år, men med nye brønner og nye metoder ble Glitne et godt eksempel på utvidet levetid og forbedret oljeutvinning (IOR ). Få kunne ha forventet slik suksess i begynnelsen. Avviklingen av Glitne ble ferdigstilt i 2015, med alle fasiliteter og utstyr fjernet fra feltet.

Statfjord A vil være den første betongplattformen som skal fjernes fra norsk sokkel.

* Alle fakta og tall er hentet fra vår siste årsrapport med mindre en annen kilde er oppgitt.