Skip to main content

Som største operatør på norsk kontinentalsokkel har vi operatøransvar for mer enn 40 plattformer i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, med både faste og flytende installasjoner. Vi er nest største eksportør av gass til Europa og verdens største operatør til havs.

Vi er operatør for mer enn 40 plattformer på norsk sokkel, med både faste og flytende installasjoner.

Partner-opererte felt står for 13% av vår samlede produksjon på norsk sokkel 

Peregrino-feltet i Brasil er det største internasjonale operatørskapet vi har, med en produksjon på 100.000 fat per dag

Nye feltutbygginger

Norsk sokkel har gjennomgått en betydelig revitalisering i løpet av de siste årene, og har fortsatt et betydelig urealisert potensial. Vi jobber videre med store, nye prosjekter som Gina Krog, Aasta Hansteen og Johan Castberg, og tror det er fullt mulig å opprettholde bærekraftig og lønnsom produksjon på dagens nivå fram til 2030 og videre. 

 • Aasta Hansteen

  Gassfunnet Aasta Hansteen i Norskehavet ligger på 1300 meters dyp, 300 kilometer fra land. PUD ble levert myndighetene i 2012.

 • Johan Castberg

  Johan Castberg-feltet ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet.

 • Johan Sverdrup

  Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel, og et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.

 • Martin Linge

  Martin Linge-feltet ligger 42 kilometer vest for Oseberg

Norsk kontinentalsokkel

Vi er operatør for 30 felt på norsk sokkel, som omfatter Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. VI er ansvarlig for nærmere 70% av all produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Vi driver aktiv porteføljeforvaltning på norsk sokkel, noe som betyr at vi jakter på økt verdiskaping gjennom å sikre oss optimale posisjoner i kjerneområder og nye vekstområder i samsvar med strategi og mål.

Vi jobber aktivt for å opprettholde og styrke vår posisjon som ledende operatør og partner på norsk sokkel. Vi søker å utvide produksjonen fra aktive felt gjennom bedre reservoarstyring og bruk av ny teknologi, samtidig som vi leter etter og utvikler ressurser i nye områder, som for eksempel Barentshavet. Siden 2010 har våre årlige investeringer på norsk sokkel økt med 75%, og flere felt er under utbygging. Gjennom innovativ leting og produksjon kan vi utvinne verdifulle ressurser som tidligere ble ansett som utilgjengelige. 

Felt som vi opererer i Norge

Vi er operatør for mer enn 40 felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og vi er også operatør for en rekke letelisenser. Som operatør står Statoil for om lag 70% prosent av den norske olje- og gassproduksjonen. 

 • Sigyn

  Sigyn-feltet ligger om lag 12 kilometer sørøst for Sleipner Øst.

 • Snøhvit

  Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet.

 • Urd

  Urd-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon i november 2005.

 • Tune

  Tune-feltet ligger 10 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter i Nordsjøen og er utbygd med undervannsinstallasjoner knyttet opp mot feltsenteret.

 • Morvin

  Morvin ligger 20 kilometer vest for Åsgard B-plattformen på Haltenbanken

 • Mikkel

  Mikkel-feltet har produsert gass og kondensat fra 1. august 2003.

 • Huldra

  Huldra er en brønnhodeplattform som styres fra Veslefrikk B.

 • Gina Krog

  Gina Krog er lokalisert om lag 30 kilometer nordvest for Sleipner og begynte produksjon i juni 2017.

 • Fram

  Fram-feltene befinner seg omkring 20 kilometer nord for Troll-feltet på 350 meters havdyp.

 • Kristin

  Reservoaret befinner seg på nesten 5000 meters dyp.

 • Åsgard

  Åsgard er blant de største utbyggingene på norsk sokkel.

 • Volve

  Produksjonen opphørte i 2016 etter 8 års drift.

 • Vigdis

  Vigdis-feltet er bygget ut med havbunnsinstallasjoner.

 • Valemon

  Valemon-feltet er blant Statoils selvstendige utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

 • Tyrihans

  Statoil startet produksjonen fra olje- og gassfeltet Tyrihans i Norskehavet i juli 2009.

 • Troll

  Troll inneholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk kontinentalsokkel, og utgjør selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon.

 • Tordis

  Oljefeltet Tordis ligger i blokk 34/7 på Tampen og startet produksjonen i 1994.

 • Statfjord-området

  Statfjord ble funnet av Mobil i 1974 og den 1. januar 1987 overtok Statoil operatøransvaret.

 • Sleipner-området

  Sleipner er den nest største gassmaskinen i Nordsjøen.

 • Skuld

  Skuld er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i Norskehavet.

 • Heidrun

  Heidrun har produsert olje og gass siden oktober 1995.

 • Gullfaks

  Gullfaks liggeri den nordlige delen av Nordsjøen og er bygd ut med tre store produksjonsplattformer med betongunderstell.

 • Gudrun

  Gudrun-reservoaret har høyt trykk og temperatur, noe som krever særskilt teknologi.

 • Grane

  Grane er det første feltet på norsk sokkel som produserer tung råolje.

 • Heimdal

  Heimdal er et knutepunkt for prosessering og distribusjon av gass.

 • Vale

  Vale er et gass- og kondensatfelt som er bygget ut som en satelittinstallasjon.

 • Visund

  Visund-feltet ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området.

 • Veslefrikk

  Veslefrikk var det første feltet på norsk sokkel som ble utviklet med en flytende produksjonsenhet.

 • Sygna

  Oljefeltet Sygna ligger i den nordøstlige delen av Statfjord-området.

 • Snorre

  Snorre har produsert olje og gass siden august 1992.

 • Oseberg-området

  Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D.

 • Norne

  Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon 6. november 1997.

 • Njord

  Njord-feltet er bygd ut med en flytende stålplattform, Njord A, med et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter.

 • Kvitebjørn

  Kvitebjørn-feltet ligger øst for Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

 • Hyme

  Hyme er en undervannsinstallsjon som er knyttet opp mot Njord A-plattformen.

 • Alve

  Gass- og kondensatfeltet Alve i Norskehavet er bygget ut som et satellittfelt med en undervannsløsning knyttet opp mot produksjonsskipet på Norne-feltet.

Mål om optimale posisjoner verden rundt

Photo of Johan Sverdrup core sample
A core sample taken from drilling into an oil reservoir, showing oil in the rock

I løpet av de siste årene har vi bygd på vår kunnskap og erfaring for å utvikle en sterk og mangfoldig portefølje utenfor Norges grenser, og i dag er vi til stede i mange av de viktigste olje- og gassprovinsene, blant annet Angola, Brasil, Canada, Storbritannia og Tanzania.

Som et ekte internasjonalt selskap forvalter vi nå vår globale portefølje av olje- og gassfelt for å sikre oss en optimal posisjon i kjerneområdene, og også i nye områder med vekstpotensial. Porteføljen strekker seg fra utbyggingsprosjekter og modne felt utenfor kysten av Norge til virksomhet i land som Brasil og Afrika. 

Felt verden rundt

Om lag halvparten av vår virksomhet skjer nå utenfor Norge, og vi er til stede i flere av de aller viktigste olje- og gassprovinsene i verden. I 2014 var vi engasjert i produksjon i 11 land utenom Norge: Algerie, Angola, Aserbajdsjan, Brasil, Canada, Libya, Nigeria, Russland, Storbritannia, USA og Venezuela. Vår internasjonale virksomhet utgjorde rundt 39% av samlet egenproduksjon av olje og gass i 2014. Vi har også letelisenser i Alaska, Canada, Mexicogolfen, Sør-Amerika, Afrika sør for Sahara, Midtøsten, Nord-Afrika, Europa, Asia og Oseania. 

 • Algerie

  Sammen med BP og det algeriske oljeselskapet Sonatrach, er Statoil involvert i utbygging og produksjon av to av de største gassfeltene i landet, In Salah og In Amenas.

 • Angola

  Den angolanske kontinentalsokkel er et umodent område for Statoil. Vi har eierandeler i blokk 25 og 40 i pre-saltbassenget Kwanza og blokk 4/05, 15, 17 og 31 i Congo-bassenget.

 • Azerbaijan

  Statoil har en eierandel på 8,56% i oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli (CG), som BP er operatør for.

 • Brasil

  Statoil er for tiden operatør med eierandel på 60% i det store Peregrino-feltet, som ligger 85 kilometer utenfor kysten av Rio de Janeiro, og har i tillegg til sju letelisenser.

 • Canada

  Statoil er aktivt involvert i noen av de mest spennende områdene i Canada når det gjelder energiressurser, med eierinteresser i flere lete-, utviklings- og produksjonslisenser utenfor kysten av Newfoundland.

 • Irland

  Statoil har en eierandel på 36,5% i gassfeltet Corrib utenfor nordvestkysten av Irland. Utbyggingen av Corrib-feltet ble godkjent i 2001, og produksjonen startet i desember 2015. Shell er operatør.

 • Libya

  Statoil deltar i landbasert oljeproduksjon i Mabruk-feltet og i Murzuq-bassenget.

 • Nigeria

  Statoil har en eierandel i landets største produserende dypvannsfelt, Agbami. Feltet ligger på 1.500 meters dyp, 110 kilometer utenfor kysten av Nigeria.

 • Russland

  Statoil er partner i utviklingen av oljefeltet Kharyaga, som er del av Timan-Pechora-bassenget i det autonome distriktet Nenets, 60 kilometer nord for Polarsirkelen.

 • Tanzania

  Tanzania er et bevis på den suksessen Statoil har hatt med internasjonalt leting i det siste, med til sammen åtte funn siden 2012. Fem av disse er betydelige funn som er gjort de to siste årene.

 • Storbritannia

  Statoil har en lang rekke aktiviteter i Storbritannia, blant annet havvindprosjekter, oppstrømsvirksomhet på kontinentalsokkelen, handel med naturgass og salg av råolje.

 • USA

  Statoil er aktiv i noen av de meste spennende områdene i USA når det gjelder energiressurser, med fokus på leting og produksjon på dypt vann, skifergass, olje fra tette bergarter og tungolje.

 • Venezuela

  Petrocedeño-avtalen har en varighet på 25 år fra 2008, hvor PDVSA eier 60%, Total 30,33% og Statoil 9,67%.

Partner-opererte felt i Norge

Partner-opererte felt står for om lag 13% av vår samlede olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. De viktigste produserende feltene er Ormen Lange, Skarv og Ekofisk, som har henholdsvis Shell, BP og ConocoPhillips som operatør. Vi har en eierandel på 25,35% i Ormen Lange, 36,17% i Skarv og om lag 7% i Ekofisk (tall fra 2014). 

 • Enoch

  Enoch-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen.

 • Vilje

  Oljen på Vilje drives naturlig opp uten noen form for stimulans.

 • Ringhorne Øst

  Ringhorne Øst-feltet produseres gjennom fire brønner.

 • Ivar Aasen

  Ivar Aasen ligger vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

 • Ekofisk

  Ekofisk er det eldste feltkomplekset i drift på norsk sokkel.

 • Draupner

  Draupner har en meget sentral rolle i transportsystemet for gass til kontinentet.

 • Tor

  Olje- og gassfeltet Tor ligger i Ekofiskområdet i den sørlige delen av Nordsjøen.

 • Skarv

  En 80 kilometer lang gassrørledning knytter Skarv opp mot Åsgard.

 • Goliat

  Olje og gassfeltet Goliat ble påvist i 2000. PUD ble godkjent i 2009, og produksjonen startet i 2016.

 • Ormen Lange

  Utviklingen av Ormen Lange er et av de mest krevende industriprosjekter gjennomført i Norge.

 • Marulk

  Marulk består av en brønnramme med to gassproduksjonsbrønner.

Våre baser